Na internetových stránkách TED se ode dneška, 2. listopadu 2022, začínají používat elektronické formuláře. Změnil se způsob vyhledávání: upravte si prosím své přednastavené odborné dotazy. Změny jsou popsány v sekci Novinky na stránce a na aktualizovaných stránkách Nápovědy

Služby - 225164-2018

26/05/2018    S99

Belgie-Brusel: Poradenské služby v oblasti řízení bezpečnostních rizik

2018/S 099-225164

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Rada Evropské unie, General Secretariat
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3543
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poradenské služby v oblasti řízení bezpečnostních rizik

Spisové číslo: UCA 18/030
II.1.2)Hlavní kód CPV
79410000 Obchodní a podnikové poradenství
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Generální sekretariát Rady EU má v úmyslu zajistit poradenské a podpůrné služby v oblasti řízení bezpečnostních rizik s cílem zajistit bezpečnost osob, majetku a provozních procesů. Rozvoj bezpečnostní strategie a stanovení krátkodobých a dlouhodobých bezpečnostních priorit bude podporováno a podpořeno programem řízení bezpečnostních rizik založeným na normě ISO 31000. Daný přístup bude zahrnovat také analýzu informací podporovanou analytickými technikami, analýzou slabých signálů, plánováním scénářů a strategickým prognózováním.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79710000 Bezpečnostní služby
79417000 Poradenství v oblasti bezpečnosti
79430000 Služby v oblasti řešení krizí
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Brusel.

II.2.4)Popis zakázky:

Celkový objem práce není předem stanoven, výpočet celkové ceny zakázky však bude vycházet z celkového množství úkolů v délce 240 pracovních hodin za rok za předpokladu, že 120 z těchto 240 hodin bude provedeno v prostorách sekretariátu v Bruselu („na místě") a 120 hodin z prostor poradce („na dálku“, tj. nevyžaduje se cestování). Úkoly budou obvykle plněny v průběhu jednoho nebo několika dnů, přičemž každý z těchto dnů bude obvykle dlouhý 8 pracovních hodin.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Po uplynutí počáteční doby v délce 2 let bude možné zakázku prodloužit o 2 období, vždy délce v trvání 1 roku.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Odhadovaný objem služeb/dodávek je uveden ve specifikacích nabídkového řízení.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Navrhovaný poradce(i) musí mít 1 nebo více následujících dokladů v oblasti řízení rizik: magisterský titul, postgraduální kvalifikaci (např. mezinárodní osvědčení pro řízení podnikových rizik), profesní osvědčení (např. ISO 31000 pro vedoucí manažery rizik), další rovnocenná osvědčení.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Navrhovaný personál uchazeče musí mít bezpečnostní prověrku na úrovni „EU Secret“.

Navrhovaný personál uchazeče musí být schopen vykonávat práci v plynné angličtině na úrovni C2 společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/06/2018
Místní čas: 16:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 06/07/2018
Místní čas: 15:00
Místo:

Rada Evropské unie, General Secretariat, Rue de la Loi 175, Brussels.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Může se stát, že plánované otevírání nabídek bude nutno změnit v krátkém časovém předstihu v případě, že plánovaného dne pro otevírání nabídek dojde k nepředvídaným událostem v prostorách generálního sekretariátu nebo v jeho okolí.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Odvolání je nutno podat k Tribunálu ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy se o tomto oznámení stěžovatel dozvěděl. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nebude mít za následek ani pozastavení této lhůty, ani započetí nové lhůty pro podání odvolání.

Lhůty se prodlužují dle vzdálenosti o pevné období 10 dní nezávisle na místu sídla nebo obvyklém pobytu dotčené osoby.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Rada Evropské unie, Secrétariat Général — DGA4 — Unité de Coordination des Acquisitions
Poštovní adresa: Rue de la Loi 175
Obec: Bruxelles
PSČ: 1048
Země: Belgie
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Tel.: +32 22818062
Fax: +32 22800262
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
16/05/2018