Diensten - 225367-2020

Submission deadline has been amended by:  254786-2020
14/05/2020    S94

Spanje-Palma de Mallorca: Gezondheidsdiensten

2020/S 094-225367

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 183
Nationaal identificatienummer: G07046196
Postadres: C/ Bisbe Campins, 4
Plaats: Palma de Mallorca
NUTS-code: ES53 Illes Balears
Postcode: 07012
Land: Spanje
Contactpersoon: Dirección Gerencia de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 183
E-mail: contratacion@mutuabalear.es
Telefoon: +34 971213423
Fax: +34 971214356
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.mutuabalear.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=N3CmR6VZsSMQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Ud6rpYATz19vYnTkQN0%2FZA%3D%3D
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Otras entidades del sector público
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio asistencia sanitaria Ibiza

Referentienummer: 2019-SES-048
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000 Gezondheidsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio asistencia sanitaria Ibiza.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 2 533 993.56 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 8
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 8
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 1_c.2. Asistencia sanitaria ambulatoria en Formentera

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
85110000 Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112200 Extramurale zorgdiensten
85121200 Diensten door medische specialisten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES531 Eivissa y Formentera
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 1_c.2. Asistencia sanitaria ambulatoria en Formentera.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 11 376.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

LOTE 2_C.2.5. Centros especializados en rehabilitación/fisioterapia en Formentera

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
85110000 Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112200 Extramurale zorgdiensten
85121200 Diensten door medische specialisten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES531 Eivissa y Formentera
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

LOTE 2_C.2.5. Centros especializados en rehabilitación/fisioterapia en Formentera.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 133.76 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 3_C.1. Asistencia sanitaria hospitalaria en Ibiza

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
85110000 Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112200 Extramurale zorgdiensten
85121200 Diensten door medische specialisten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES531 Eivissa y Formentera
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 3_C.1. Asistencia sanitaria hospitalaria en Ibiza.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 195 560.92 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 4_C.2.5. Centros especializados laboratorio en Ibiza

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
85110000 Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112200 Extramurale zorgdiensten
85121200 Diensten door medische specialisten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES531 Eivissa y Formentera
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 4_C.2.5. Centros especializados laboratorio en Ibiza.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 146.10 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 5_C.2.5. Centros especializados en odontología/maxilofacial en Ibiza

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
85110000 Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112200 Extramurale zorgdiensten
85121200 Diensten door medische specialisten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES531 Eivissa y Formentera
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 5_C.2.5. Centros especializados en odontología/maxilofacial en Ibiza.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 20 580.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 6_C.2. Asistencia sanitaria ambulatoria en San Miguel de Balasat

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
85110000 Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112200 Extramurale zorgdiensten
85121200 Diensten door medische specialisten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES531 Eivissa y Formentera
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 6_C.2. Asistencia sanitaria ambulatoria en San Miguel de Balasat.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 200.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 7_C.2. Asistencia sanitaria ambulatoria en Santa Eulalia del Río

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
85110000 Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112200 Extramurale zorgdiensten
85121200 Diensten door medische specialisten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES531 Eivissa y Formentera
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 7_C.2. Asistencia sanitaria ambulatoria en Santa Eulalia del Río.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 100.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lote 8_C.2. Asistencia sanitaria ambulatoria en San Antoni de Portmany

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000 Gezondheidsdiensten
85110000 Ziekenhuis- en aanverwante diensten
85112200 Extramurale zorgdiensten
85121200 Diensten door medische specialisten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES531 Eivissa y Formentera
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lote 8_C.2. Asistencia sanitaria ambulatoria en San Antoni de Portmany.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 7 900.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 24
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Capacidades de obrar:

— capacidad de obrar,

— no prohibición para contratar,

— no estar incurso en incompatibilidades,

— cumplimiento con las obligaciones con la Seguridad Social,

— cumplimiento con las obligaciones tributarias.

Solvencias económicas y/o clasificación:

— Cifra anual de negocio. Descripción: según lo especificado en el punto 10 Pliegos Administrativos.

Solvencias técnicas:

— Trabajos realizados. Descripción: según lo especificado en el punto 10 Pliegos Administrativos.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 05/06/2020
Plaatselijke tijd: 23:59
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Mutua Balear
Postadres: C/ Gremi Forners, 2
Plaats: Palma Mallorca
Postcode: 07009
Land: Spanje
E-mail: contratacion@mutuabalear.es
Telefoon: +034 971213423
Fax: +034 971213428
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/05/2020