Diensten - 225521-2019

15/05/2019    S93

Verenigd Koninkrijk-Dunfermline: Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten

2019/S 093-225521

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 070-165424)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fife College
Postadres: Pittsburgh Road
Plaats: Dunfermline
NUTS-code: UKM72 Clackmannanshire and Fife
Postcode: KY11 8DY
Land: Verenigd Koninkrijk
E-mail: procurement@fife.ac.uk
Telefoon: +44 1383845116
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fife.ac.uk
Adres van het kopersprofiel: https://www.publiccontractsscotland.gov.uk/search/Search_AuthProfile.aspx?ID=AA10523

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Provision of Mechanical, Electrical and Associated PPM and Reactive Services

Referentienummer: FC-2019-0004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

College currently has numerous individual contracts in place with various different contractors to ensure that the college’s mechanical, electrical and associated services are suitably maintained. The College is looking to integrate these existing contracts into one larger, more manageable and comprehensive contract. The existing contracts will be terminated upon commencement of this new multi-service contract.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 070-165424

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 13/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 16/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

To allow bidders sufficient time to complete the 2nd Revised Price Schedule (Rerevised) issued 3 May and time lost due the holidays during the tender period.