Práce - 22575-2022

17/01/2022    S11

Taliansko-Parma: Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov a obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA

2022/S 011-022575

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Práce

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)
Poštová adresa: via Carlo Magno 1A
Mesto/obec: Parma
Kód NUTS: ITH52 Parma
PSČ: 43126
Štát: Taliansko
E-mail: EFSAProcurement@efsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders.htm
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov a obnova zasadacej miestnosti správnej rady EFSA

Referenčné číslo: OC/EFSA/CORSER/2020/02
II.1.2)Hlavný kód CPV
45210000 Stavebné práce na stavbe budov
II.1.3)Druh zákazky
Práce
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom týchto špecifikácií obstarávania je výber 1 alebo 2 dodávateľov, ktorí sú schopní:

a) vykonávať stavebné práce, výstavbu a práce vo veci zariadení, ktoré sa môžu týkať odvetví ako sú tesárske práce, maľovanie atď. pre konkrétne zásahy s použitím ekologických postupov a materiálov;

b) vykonávať práce na obnove zasadacej miestnosti správnej rady v budove ústredia EFSA na základe špecifikácií výkonného projektu priložených k tomuto dokumentu.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 5 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
45000000 Stavebné práce
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: ITH52 Parma
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Priestory EFSA, Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma, TALIANSKO.

II.2.4)Opis obstarávania:

Typ obstarávania: viacnásobná rámcová zmluva s kaskádovým systémom.

Počiatočné trvanie 12 mesiacov + automatické obnovenie až 3-krát na maximálne celkové trvanie 4 po sebe nasledujúcich rokov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 227-555194
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Časť č.: 1
Názov:

Stavebné práce a práce na zariadení s použitím ekologických postupov a materiálov

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
22/09/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 3
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: áno
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Consorzio Integra Società Cooperativa
Poštová adresa: via Marco Emilio Lepido, 182/2
Mesto/obec: Bologna
Kód NUTS: ITH55 Bologna
PSČ: 40132
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: CAMST Società Cooperativa A.R.L.
Poštová adresa: via Tosarelli, 318
Mesto/obec: Villanova di Cantenaso
Kód NUTS: ITH55 Bologna
PSČ: 40055
Štát: Taliansko
Dodávateľom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 5 000 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 5 000 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Lussemburgo
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/01/2022