Leveringen - 226794-2019

16/05/2019    S94    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Smeerolie en smeermiddelen

2019/S 094-226794

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Izpalnitelna agentsiya „Voenni klubove i voenno-pochivno delo“
129008829
bul. „Tsar Osvoboditel“ No. 7
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Snezhana Karaivanova
Telefoon: +359 2922774
E-mail: s_karaivanova@militaryclubs.bg
Fax: +359 29810731
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.militaryclubs.bg

Adres van het kopersprofiel: http://militaryclubs.bg/node/1255

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика по обособена позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика по обособена позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 216.45 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211900
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
Voornaamste plaats van uitvoering:

Доставките на автокозметиката и смазочните материали ще се извършва до складовете на възложителя/търговските обекти на изпълнителя.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на автомобилни горива чрез карти за безналично плащане, смазочни материали и автокозметика по обособена позиция № 2 „Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика“ за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“ съгласно техническа спецификация — приложение № 1.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 116-263527
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: ОП-52
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Елит Трак“ ЕООД
201901836
ж.к. „Златен рог“, бл. 29, вх. А, ет. 2, ап. 4
Ямбол
8600
Bulgarije
Telefoon: +359 898574488
E-mail: varna@elittrack.com
Fax: +359 898574488
NUTS-code: BG343

Internetadres: www.varna@elittrack.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 20 216.45 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Не подлежи на обжалване.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/05/2019