Leveringen - 227189-2019

16/05/2019    S94    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Krotoszyn: Fotovoltaïsche zonnecellen

2019/S 094-227189

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 062-143337)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto i Gmina Krotoszyn
ul. Kołłątaja 7
Krotoszyn
63-700
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Wójcik, Marzena Kurek, Iwona Poczta
Telefoon: +48 627227454
E-mail: zp@um.krotoszyn.pl
Fax: +48 625940501
NUTS-code: PL416

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.um.krotoszyn.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Referentienummer: IR.271.4.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

Łącznie planowane jest wybudowanie 149 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii (energię słoneczną) w lokalizacjach na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 062-143337

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:
Datum: 10/09/2019
Te lezen:
Datum: 31/10/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 30/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 31/05/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

1. Termin realizacji całości przedmiotu zamówienia: od daty zawarcia niniejszej umowy: do 31.10.2019 r., w tym termin zgłoszenia gotowości wszystkich prac montażowych do odbioru do 15.10.2019 r.