Werken - 227491-2014

Beknopt weergeven

05/07/2014    S127    Werken - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

België-Antwerpen: Bunkeren

2014/S 127-227491

Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Werken

Richtlijn 2004/17/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen
Postadres: Hofstraat 17
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: www.portofantwerp.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Officiële benaming: Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Administratie overheidsopdrachten
Postadres: Hofstraat 17
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
E-mail: overheidsopdrachten@portofantwerp.com

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Internetadres: https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten
I.3)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Oproep tot kandidaatstelling – bouw van een LNG bunker- en vulinstallatie.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Haven van Antwerpen.

NUTS-code BE211

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wenst een private partij aan te duiden ten einde tegen Q1 2016 een LNG bunker- en vulinstallatie in gebruik te nemen voor de scheepvaart en het wegtransport.
Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen beoogt hierbij de aanstelling van een aannemer die instaat voor het ontwerp, de realisatie, de aankoop en de ingebruikstelling van een LNG bunker- en vulinstallatie in de haven van Antwerpen en dit onder de vorm en voorwaarden nader te bepalen tijdens de onderhandelingsfase.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

63721100

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): ja
II.1.8)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden:
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikel 66 van het KB van 16.7.2012. Hij voegt bij zijn kandidatuur een verklaring op erewoord die dit bevestigt. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de gegevens die deze verklaring ondersteunen, te verifiëren. Voor zover ze daartoe over de mogelijkheid beschikt, zal ze, conform artikel 65, § 1 van hetzelfde KB, via elektronische middelen bij de gegevensbeheerders inlichtingen en documenten opvragen om de persoonlijke toestand van de kandidaat te onderzoeken. Indien deze mogelijkheid niet bestaat, kan de aanbestedende overheid in elk stadium van de procedure verzoeken om de nodige bewijsstukken voor te leggen.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De kandidaat toont zijn financiële en economische bekwaamheid aan door een bankverklaring.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 1. Algemeen:
— ISO9000 of relevant kwaliteitssysteem ter beschikking hebben, aan te tonen met een copy van een geldig attest.
— Project management van soortgelijke opdrachten, inclusief een aantoonbare leercurve over ten minste 2 jaar.
— De kandidaat dient te beschikken over een passende organisatie om de opdracht op een efficiënte en deugdelijke wijze uit te voeren. Een typisch organigram voor dit soort projecten dient als bewijs.
De kandidaat dient – aan de hand van alle ter zake relevante documenten – aan te tonen middels een omschrijving van zijn interne organisatie dat hij over de geschikte personeelsleden beschikt voor het uitvoeren van deze opdracht doorheen de verschillende fases. Daarbij dient de kandidaat aan te tonen dat hij in staat is te beschikken over een afdoende gesproken en geschreven kennis van het Nederlands.
De communicatie tussen de aanbestedende overheid en de kandidaat zal in het Nederlands/Engels verlopen en alle diensten die geleverd worden door de kandidaat vinden plaats in de Nederlandse/Engelse taal.
2. Referenties:
De kandidaat moet zijn relevante ervaring aantonen door de voorlegging van referenties wat betreft onderstaande projectaspecten:
a. Detail Ontwerp van:

— een LNG-installatie met opslagcapaciteit tot 500 m3 LNG;

— een LNG en CNG vulstation voor wegtransport.
b. Bouw van:

— een LNG-installatie met opslagcapaciteit tot 500 m3 LNG.

— een LNG en CNG vulstation voor wegtransport.
c. Ingebruikstelling van een LNG bunker- en vul installatie:
— een aantoonbare leercurve over ten minste 2 jaar in de transfer van LNG;
— de ontwikkeling van procedures voor LNG transfer, alsook de uitvoering van dergelijke transfers.
Shore-to-ship, truck-to-ship, truck fueling.
— De opleiding van operatoren (bv. simulatie oefeningen voor specifieke projecten).
— Onderhoud van een LNG installatie „on land”.
De kandidaat dient aan te tonen dat de geleverde taken in het kader van elke referentie relevant zijn in het licht van de beschrijving van de opdracht. Alleen referenties die voldoende relevantie hebben voor de voorliggende opdracht worden in aanmerking genomen.
Voor elke referentie zal de kandidaat vermelden:
— de opdrachtgever met inbegrip van de telefoon- en e-mail gegevens van de persoon die bij de opdrachtgever verantwoordelijk is (was) voor de desbetreffende opdracht; het begin en einde van de uitvoering;
— de omschrijving van de referentie en de aard en de omvang van de geleverde diensten met inbegrip van aanduiding welke taken/aspecten van het project in eigen beheer werden uitgevoerd.
Vereiste erkenning: D (Bouwwerken), klasse 7.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Onderhandeling
Sommige gegadigden zijn reeds geselecteerd (indien van toepassing in het kader van bepaalde soorten onderhandelingsprocedures): neen
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria
Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria
IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
B10233
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht
neen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS)
Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
11.8.2014 - 14:00
IV.3.5)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Nederlands.
IV.3.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.3.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: ja
Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): TEN-T.
VI.3)Nadere inlichtingen:
Wijze van indienen – e-Procurement.
Voor het indienen en ontvangen van offertes en aanvragen tot deelneming heeft u als kandidaat of inschrijver de vrije keuze tussen de elektronische wijze OF de papieren procedure. De kandidaat dient te kiezen tussen 1 van beide indieningsvormen. Het is niet toegelaten om zowel een elektronische als een papieren kandidaatstelling in te dienen. De kandidaatstelling op papier dient gericht te worden aan het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Administratie overheidsopdrachten, Hofstraat 17, 2000 Antwerpen.
Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-Tendering applicatie, en niet per e-mail.

De elektronische indiening van offertes en aanvragen tot deelneming gebeurt via: https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar: http://www.publicprocurement.be

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611

VI.4.2)Instellen van beroep
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Postadres: Wetenschapstraat 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon: +32 22349611

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
1.7.2014