Služby - 228837-2017

16/06/2017    S114

Belgicko-Brusel: Zriadenie zariadenia La Réunion SAR/Galileo a stránky hostingu

2017/S 114-228837

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Poštová adresa: avenue d'Auderghem 45
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém
Poštová adresa: Janovského 438/2
Mesto/obec: Prague
Kód NUTS: CZ ČESKÁ REPUBLIKA
PSČ: 170 00
Štát: Česko
E-mail: tenders@gsa.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.gsa.europa.eu/gsa/procurement
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2278
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Pozri oddiel 1 výzvy na odoslanie žiadostí o účasť
Mesto/obec: Brusel
Štát: Belgicko
E-mail: grow-gp2-call-for-tenders@ec.europa.eu
Kód NUTS: 00 Not specified
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/index_en.htm
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP.

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zriadenie zariadenia La Réunion SAR/Galileo a stránky hostingu.

Referenčné číslo: 611/PP/GRO/SAT/17/9869.
II.1.2)Hlavný kód CPV
73100000 Výskum a experimentálny vývoj
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Súčasná výzva na súťaž sa týka obstarania zariadenia La Réunion SAR/Galileo a stránky hostingu.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 500 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38112100 Globálne navigačné a polohovacie systémy (GPS alebo ekvivalent)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Výsledkom obstarávania je zriadenie zariadenia La Réunion SAR/Galileo a stránky hostingu.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 8 500 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 90
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Európsky globálny navigačný satelitný systém.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.5)Informácie o rokovaní
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 17/07/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Trvanie pôvodnej zmluvy je 30 mesiacov. Opcie uvedené v zmluve však môžu byť predĺžené až o 90 mesiacov.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/06/2017