Leveringen - 228998-2020

Submission deadline has been amended by:  253883-2020
18/05/2020    S96

Tsjechië-Ústí nad Labem: Instrumentarium voor anesthesie

2020/S 096-228998

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Krajská zdravotní, a.s.
Nationaal identificatienummer: 25488627
Postadres: Sociální péče 3316/12A
Plaats: Ústí nad Labem
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Postcode: 401 13
Land: Tsjechië
Contactpersoon: Marek Sedlák
E-mail: marek.sedlak@kzcr.eu
Telefoon: +420 477114192

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kzcr.eu/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.kzcr.eu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002128
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://zakazky.kzcr.eu/vz00002128
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Akciová společnost
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dodávka anesteziologických přístrojů

Referentienummer: 2127/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 16 115 702.00 CZK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 1 - Anesteziologické přístroje s monitory vitálních funkcí, včetně kontinuálního měření analgezie pro ARO - Nemocnice Chomutov, o.z.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústecký kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 925 620.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zvýšení kvality návazné péče.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Nemocnice Chomutov, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001557

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 2 - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Most, o.z.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústecký kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 413 223.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Nadere inlichtingen

Nemocnice Most, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001561

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - část 3 - Anesteziologické přístroje včetně monitorů vitálních funkcí pro ARO - Nemocnice Děčín, o.z.

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33172100 Instrumentarium voor anesthesie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042 Ústecký kraj
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ústecký kraj

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 3 057 851.00 CZK
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 56
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zvýšení kvality návazné péče

II.2.14)Nadere inlichtingen

Nemocnice Děčín, o.z., registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001559

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Dodavatel prokáže profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 ZZVZ předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, nebo jiným způsobem v souladu se ZZVZ.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Sídlo zadavatele.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zadavatel upozorňuje, že na otevírání nabídek v elektronické podobě nemají právo být přítomni zástupci účastníků.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postadres: tř. Kpt. Jaroše 7
Plaats: Brno
Postcode: 604 55
Land: Tsjechië
E-mail: posta@compet.cz
Telefoon: +420 542167111
Fax: +420 542167112

Internetadres: http://www.compet.cz

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2020