Leveringen - 229049-2019

17/05/2019    S95

Polen-Starogard Gdański: Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden

2019/S 095-229049

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Starogard Gdański
Nationaal identificatienummer: 191675706
Postadres: ul. Sikorskiego 9
Plaats: Starogard Gdański
NUTS-code: PL638 Starogardzki
Postcode: 83-200
Land: Polen
Contactpersoon: Mariusz Karpała
E-mail: zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.ugstarogard.pl
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Bobowo
Nationaal identificatienummer: 191675675
Postadres: ul. Gdańska 12
Plaats: Bobowo
NUTS-code: PL638 Starogardzki
Postcode: 83-212
Land: Polen
Contactpersoon: Mariusz Karpała
E-mail: zamowienia_publiczne@ugstarogard.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bobowo.gmina.pl/index.phpwww.ugstarogard.pl
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bip.ugstarogard.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://miniportal.uzp.gov.pl/Formularze.aspx
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Referentienummer: ZP.271.13.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, kotłów na biomasę, pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo, która jest realizowana w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Starogard Gdański i Bobowo”.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo”, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 115 zestawów instalacji kolektorów słonecznych wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

w tym:

a) w Gminie Starogard Gdański (łącznie 69 zestawów):

46 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2 zestawy (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowane na gruncie u osób fizycznych,

20 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

b) w Gminie Bobowo (łącznie 46 zestawów):

27 zestawów (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 2 kolektory i zasobnik 200 dm3) montowany na gruncie u osoby fizycznej,

14 zestawów (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowanych na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

1 zestaw (w skład, którego wchodzi: 3 kolektory i zasobnik 300 dm3) montowany na gruncie u osoby fizycznej,

3 zestawy (w skład, którego wchodzi: 4 kolektory i zasobnik 400 dm3) montowane na dachach lub ścianie budynków lub balkonach lub tarasach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2) demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

4) montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową, a podgrzewaczem c.w.u.,

5) montaż grupy pompowej,

6) montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

7) podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

8) przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

9) napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

10) wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk / ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

11) zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

12) przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno-Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Starogard Gdański i Bobowo”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
42161000 Heetwaterboilers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa i montaż kotłów na biomasę na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo”, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 62 szt. kotłów na biomasę do ogrzewania budynków o mocy nominalnej cieplnej 25 kW w budynkach mieszkalnych osób fizycznych, w tym:

a) w Gminie Starogard Gdański - 44 szt.,

b) w Gminie Bobowo - 18 szt.,

2) demontaż istniejącego kotła (zdemontowany kocioł pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu),

3) wykonanie montażu czopucha do komina,

4) zamontowanie zabezpieczeń instalacji,

5) wykonanie podłączenia kotła do instalacji centralnego ogrzewania,

6) wykonanie podłączenia kotła do instalacji c.w.u,

7) wykonanie montażu pomp obiegowych,

8) wykonanie montażu układu sterująco-regulującego,

9) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji kotłowni na biomasę,

10) odtworzenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów uszkodzonych bądź naruszonych w wyniku montażu instalacji,

11) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła na biomasę wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Starogard Gdański i Bobowo”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
42161000 Heetwaterboilers
42511110 Warmtepompen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Dostawa i montaż pomp ciepła na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo”, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 37 szt. pomp ciepła o średniej mocy min. 3,5 kW służących do przygotowywania c.w.u., w tym:

a) w Gminie Starogard Gdański - 32 szt.,

b) w Gminie Bobowo - 5 szt.,

2) montaż kanałów powietrznych,

3) podłączenie podgrzewacza c.w.u. (pompy ciepła) do istniejącej instalacji c.w.u., cyrkulacji c.w.u. i z. w.,

4) montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów wg schematu technologicznego,

5) instalacja układu sterującego

6) wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7) napełnienie instalacji,

8) uruchomienie instalacji,

9) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych pomp ciepła do c.w.u. wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

10) uzupełnienie i uszczelnienie ubytków po przejściach przewodów, wykonanie przewodów instalacji wody zimnej, ciepłej c.o. i elektrycznych niezbędnych do połączenia z projektowanym systemem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Starogard Gdański i Bobowo”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09331100 Zonnecollectoren voor verwarmingsdoeleinden
42161000 Heetwaterboilers
42511110 Warmtepompen
09331200 Fotovoltaïsche zonnecellen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL638 Starogardzki
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin Starogard Gdański i Bobowo”, obejmująca:

1) dostawę i montaż w oparciu o posiadaną przez Zamawiającego dokumentację techniczną 135 zestawów instalacji fotowoltaicznych, w tym:

a) w Gminie Starogard Gdański (łącznie 98 zestawów):

29 zestawów składające się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 2,12 kWp montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2 zestawy składające się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 2,12 kWp montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych,

2 zestawy składające się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 2,12 kWp montowane na gruncie u osób fizycznych,

39 zestawów składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 3,18 kWp montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

3 zestawy składające się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 3,18 kWp montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych,

2 zestawy składające się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 3,18 kWp montowane na gruncie u osób fizycznych,

15 zestawów składających się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 5,035 kWp montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2 zestawy składające się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 5,035 kWp montowane na dachach budynków gospodarczych osób fizycznych,

4 zestawy składające się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 5,035 kWp montowane na gruncie u osób fizycznych,

b) w Gminie Bobowo (łącznie 37 zestawów):

23 zestawy składające się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 2,12 kWp montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

1 zestaw składający się z 8 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 2,12 kWp montowany na gruncie u osób fizycznych,

7 zestawów składających się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 3,18 kWp montowanych na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

1 zestaw składający się z 12 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 3,18 kWp montowany na dachu budynku gospodarczego osoby fizycznej,

2 zestawy składające się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 5,035 kWp montowane na dachach budynków mieszkalnych osób fizycznych,

2 zestaw składające się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 5,035 kWp montowany na dachu budynku gospodarczego osoby fizycznej,

1 zestaw składające się z 19 szt. paneli fotowoltaicznych polikrystalicznych o łącznej mocy 5,035 kWp montowany na gruncie u osoby fizycznej,

2) montaż inwertera,

3) instalacja prądu stałego DC,

4) instalacja prądu zmiennego AC,

5) zabezpieczenie przeciwporażeniowe, przepięciowe,

6) instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

7) wykonanie prób, badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

8) przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

9) wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Czas reakcji na wezwanie przeglądu gwarancyjnego / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Einde: 31/10/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii u mieszkańców Gminy Starogard Gdański i Bobowo”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Energia, poddziałanie 10.3.1 Odnawialne źródła energii

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Brak podstaw do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–22 ustawy Pzp oraz 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp;

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ;

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.),

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) w pkt 1. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy Pzp;

2) w pkt. 1 lit. b) - d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: — nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

Ciąg dalszy w pkt III.1.2) ogłoszenia

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Dokumenty, o których mowa w pkt 2. ppkt 1) i 2) tiret drugi, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt. 2) tiret pierwszy, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

3.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1. lit. a), składa dokument, o którym mowa w pkt. 2 lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonuje) należycie:

a) w zakresie części 1 zamówienia:

Zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 50 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów,

b) w zakresie części 2 zamówienia:

Zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem kotłów lub pieców centralnego ogrzewania w budynkach w ilości min. 30 kotłów lub pieców centralnego ogrzewania – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów,

c) w zakresie części 3 zamówienia:

Zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji pomp ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w ilości min. 20 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

d) w zakresie części 4 zamówienia:

Zamówienie polegające na dostawie wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach w ilości min. 50 instalacji (zestawów) – w ramach maksymalnie dwóch kontraktów.

Uwaga:

W zakresie części 1, 2, 3 i 4 zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku wykonawca składa wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Eventuele minimumeisen:

W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca składa:

W zakresie części 1 zamówienia:

a) certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN 12975-2

(lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez jednostkę oceniającą zgodność z rozumieniu art. 30b ustawy Pzp;

b) karty techniczne kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.1. (dla kolektora) i pkt. 6.2 (dla zasobnika).

W zakresie części 2 zamówienia:

c) certyfikat potwierdzający zgodność kotła z normą PN-EN 303-5:2012 (lub równoważną) potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp.

d) karta techniczna kotła na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez piec parametrów zawartych

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1b do SIWZ, zgodnie z pkt. 6.A projektu.

W zakresie części 3 zamówienia:

e) karta techniczna pompy ciepła obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez pompę parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1c do SIWZ zgodnie z pkt. 6.A projektu.

W zakresie części 4 zamówienia:

f) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów zgodności modułów z normami IEC 61215, EN-61730-1 lub z normami równoważnymi oraz EN-61730-2 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

g) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na amoniak zgodnie z normą IEC 62716 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

h) certyfikat potwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na mgłę solną zgodnie z normą IEC 61701 lub równoważną wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

i) certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów odporności modułów na degradację indukowaną potencjałem PID lub równoważnym wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

j) certyfikat stwierdzający pozytywny wynik testów wytrzymałości modułów na obciążeniem 8 000 Pa wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp,

k) karta techniczna modułu fotowoltaicznego obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez moduł parametrów zawartych

W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1d do SIWZ, zgodnie z pkt. 1.4.1 projektu,

l) karta techniczna inwertera obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez inwerter parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1d do SIWZ, zgodnie z pkt. 1.4.2 projektu.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1. dla części 1 zamówienia: 25 000 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy), 2. dla części 2 zamówienia: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy), 3. dla części 3 zamówienia: 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy), 4. dla części 4 zamówienia: 60 000 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 ze zm.).

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/06/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Plaats:

Siedziba zamawiającego - Urząd Gminy, Starogard Gdański, ul. Sikorskiego 9, pok. 200, POLSKA

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Odwołanie w postępowaniu wnosi się w następujących terminach:

a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

c) odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2019