Leveringen - 229120-2019

17/05/2019    S95

Spanje-Elorrio: Elektriciteit

2019/S 095-229120

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ayuntamiento de Elorrio
Nationaal identificatienummer: P4803900B
Postadres: Herriko Plaza, 1
Plaats: Elorrio
NUTS-code: ES213 Bizkaia
Postcode: 48230
Land: Spanje
Contactpersoon: Mª Lourdes Valenciaga Sarraoa
E-mail: lvalenciaga@elorrio.eus
Telefoon: +34 946582712
Fax: +34 946583287
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.elorrio.eus
Adres van het kopersprofiel: http://www.elorrio.eus/es-ES/Ayuntamiento/Secretaria/Perfil_contratante/Paginas/default.aspx
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Suministro de energía eléctrica

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 241 239.67 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES213 Bizkaia
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 241 239.67 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 012
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 17/06/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2019