Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 229272-2021

07/05/2021    S89

België-Brussel: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting

2021/S 089-229272

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PIO- Departement Economie, Wetenschap en Innovatie
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_16719
Postadres: Ellipsgebouw, Koning Albert II-laan 35, bus 10
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1030
Land: België
Contactpersoon: Christophe Veys
E-mail: christophe.veys@vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-positiebepaling-van-schepen-binnenvaartsluizen
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=409313
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Uitnodiging voor een open marktconsultatie op 15.6.2021 "Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen"

Referentienummer: Dep. Economie, Wetenschap en Innovatie-PIO_4570_Positiebepaling schepen-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50200000 Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor dit project nodigen wij samen met het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) bedrijven, consultants en onderzoeksgroepen uit om deel te nemen aan een marktconsultatie. We richten ons naar organisaties met kennis en ervaring omtrent laserscanning, 6DOF metingen, 3D mapping (met een hoge nauwkeurigheid) en softwareontwikkeling m.b.t intelligente beeldverwerkingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
38300000 Instrumenten voor metingen
38290000 Instrumenten en apparaten voor landmeetkunde, hydrografie, oceanografie en hydrologie
48328000 Beeldverwerkingssoftware
48460000 Software voor analytische-, wetenschappelijke, mathematische of voorspellingsdoeleinden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) ziet de noodzaak om een contactloze en mobiele meettechnologie te ontwikkelen die efficiënt en veilig, vanop de kade, de verplaatsingen en hellingen van een schip in een sluiskolk tijdens het nivelleren kan opmeten. Deze nieuwe meettechnologie moet toelaten om de veiligheid en efficiëntie van de Vlaamse sluizen te optimaliseren en de doorstroming van de scheepvaart te verbeteren.

Wereldwijd wordt er actief onderzoek gedaan naar de krachten op schepen tijdens het nivelleren. Een methode om contactloos de bewegingen van een schip tijdens nivelleren op te meten bestaat vooralsnog niet. In het bijzonder de helling van het schip ten opzichte van het horizontaal vlak is een maat voor de kracht die dit schip ondervindt tijdens nivelleren. Voor dit ontwikkelingstraject zal er mogelijk fusie van verschillende technologieën (bv: 3D meettechnieken zoals lidar met camera) nodig zijn om de beweging van het schip in de aanwezige vrijheidsgraden op te meten. Ontwikkeling van software voor het uitvoeren van de metingen en/of verwerking van de meetgegevens behoort mogelijk ook tot het ontwikkelingstraject.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Doel van de Marktconsultatie: op de marktconsultatie wordt er voor de verschillende concepten en de mogelijke deeloplossingen gepeild naar de haalbaarheid van de verschillende realisatiescenario’s, het innovatief karakter van de prioritaire functionaliteiten, randvoorwaarden, risico’s en een ruwe inschatting van de ontwikkelkosten van een contactloze meettechnologie. De marktconsultatie wordt via een online bevraging en online sessie georganiseerd vanwege Covid-19 en omwille het internationale karakter van de opdracht.

Daarnaast voorzien we ruimte voor 1-op-1 gesprekken met de geïnteresseerde partijen. Met deze gesprekken beoogt het projectteam een diepgaander inzicht te krijgen in de algemene haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen, ontwikkelrisico’s en investerings- en uitbatingskosten.

Voor het ontwikkelen van een contactloze en mobiele meettechnologie die efficiënt en veilig, vanop de kade, de verplaatsingen en hellingen van een schip in een sluiskolk tijdens het nivelleren kan opmeten zal in het najaar 2021 een overheidsopdracht worden gelanceerd.

Wie zoeken wij als deelnemers- doelpubliek:

Voor het project ‘Positiebepaling van schepen in binnenvaartsluizen’ nodigen we samen met het Waterbouwkundig Laboratorium en Verhaert alle ondernemingen, consultants en onderzoeksgroepen uit met kennis en ervaring omtrent laserscanning, 6DOF metingen, 3D mapping (met een hoge nauwkeurigheid), softwareontwikkeling met betrekking tot intelligente beeldverwerkingen zoals AI, sensorfusie, enzovoort om deel te nemen aan een marktconsultatie. Marktspelers met ervaring in de maritieme industrie zouden een meerwaarde betekenen.

Voor een vlotte discussie en goed resultaat is het aangewezen om uw bedrijf te laten vertegenwoordigen door een medewerker met technologische expertise (eerder dan door een sales- of PR-medewerker). Zij kunnen doorgaans beter en sneller inschatten wat de technologische oplossingen kunnen zijn voor elke behoefte of gewenste functionaliteit.

De uitkomst van de marktconsultatie moet WL in staat stellen om een geschikte (innovatieve) oplossing voor de gestelde behoefte te laten ontwikkelen, testen of aan te kopen via een overheidsopdracht.

Waar en wanneer:

De online marktconsultatie gaat door op dinsdag 15.6.2021 van 13:00 tot 17:00 en zal in MS-Teams worden georganiseerd. Uw krijgt de MS-Teams-link toegestuurd één dag voor de marktconsultatie, op maandag 14.6.2021, voor zover u zich voorafgaandelijk heeft ingeschreven (zie hieronder).

Hoe inschrijven?

Deelname is gratis, maar geïnteresseerden schrijven zich best in voor donderdag 10.6.2021 op volgende link: https://innovatieveoverheidsopdrachten.be/evenementen/marktconsultatie-positiebepaling-van-schepen-binnenvaartsluizen

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
04/05/2021

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
04/05/2021