Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 229654-2021

07/05/2021    S89

Slovensko-Bratislava: Manipulácia s nákladom

2021/S 089-229654

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Hlavné mesto SR Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603481
Poštová adresa: Primaciálne námestie 1
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Staré Mesto
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 814 99
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Zuzana Jamnická/Mária Némethová
E-mail: obstaravanie@bratislava.sk
Telefón: +421 259356295
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.bratislava.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431862
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/10352/summary
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Sťahovacie služby: služby spojené s presunmi zariadenia a vybavenia

Referenčné číslo: MAGS OVO 45441/2021
II.1.2)Hlavný kód CPV
63110000 Manipulácia s nákladom
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je presunov zariadenia a vybavenia v rámci a medzi administratívnymi a skladovými objektami Hlavného mesta SR Bratislavy na území Bratislavy, mimo Bratislavy na území Slovenska a pri podujatiach organizovaných, resp. spoluorganizovaných magistrátom Bratislavy. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov a v ich prílohách.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 626 188.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
60100000 Služby cestnej dopravy
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Kód NUTS: SK0 Slovensko
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Bratislava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je presunov zariadenia a vybavenia v rámci a medzi administratívnymi a skladovými objektami Hlavného mesta SR Bratislavy na území Bratislavy, mimo Bratislavy na území Slovenska a pri podujatiach organizovaných, resp. spoluorganizovaných magistrátom Bratislavy. Podrobné informácie o predmete zákazky sa nachádzajú v časti D. súťažných podkladov a v ich prílohách.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 626 188.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality podľa § 44 ods. 3 písm. a) ZVO. Stanovenými kritériami sú:

1.Celková cena v EUR s DPH: váha 94 %

2.Použitie čelných vidlicových zdvižných vozidiel s elektrickým alebo plynovým pohonom: váha 2 %

3.Poskytovanie služieb znevýhodnenými uchádzačmi o zamestnanie: váha 4 %

Bližšie informácie ku kritériám na vyhodnotenie ponúk sú uvedené v časti C "Kritériá na vyhodnotenie ponúk" súťažných pokladov.

Skratkou "ZVO" sa rozumie zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v znení aktuálnom v čase odoslania tohto oznámenia).

Verejný obstarávateľ vyžaduje na zabezpečenie ponuky uchádzača zloženie zábezpeky vo výške 20 000 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

V rámci poskytnutia súčinnosti pri uzatváraní Rámcovej dohody bude verejný obstarávateľ vyžadovať predložiť doklad (originál alebo úradne osvedčenú kópiu) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením vo výške minimálne 500 000 EUR s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania Rámcovej dohody, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň podpisu rámcovej dohody, pričom okrem poskytovateľa nesmie byť v predloženej poistnej zmluve uvedený ako poistený žiaden iný subjekt. Viac k poskytnutiu súčinnosti pri uzatváraní Zmluvy je uvedené v súťažných podkladoch.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len RPVS) a nie sú zapísaní v RPVS alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie sú zapísaní v RPVS.

Toto verejné obstarávanie je vyhlásené so zohľadnením sociálneho hľadiska podľa § 10 ods. 7 ZVO, a to v rámci použitých kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

a) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe - uchádzač preukáže doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace;

b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, uchádzač preukáže doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace;

c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - uchádzač preukáže doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace;

d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku - uchádzač preukáže doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace;

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu uchádzač preukáže doloženým dokladom o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky;

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzač preukáže doloženým Čestným vyhlásením;

g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne uložená sankcia, ktorú dokáže verejný obstarávateľ preukázať;

h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledovné podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia určené podľa § 33 ZVO:

1. podľa § 33 ods. 1 písm. a) ZVO predloží vyjadrenie každej banky alebo pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky, v ktorej má uchádzač vedený účet o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1: Potvrdenie banky/pobočky zahraničnej banky/zahraničnej banky musí obsahovať informáciu o tom, že v prípade splácania úveru uchádzač dodržiava splátkový kalendár a v prechádzajúcich troch mesiacoch odo dňa vyhlásenia tohto verejného obstarávania prostredníctvom zverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie nebol v nepovolenom debete. Zároveň uchádzač predloží čestné vyhlásenie o tom, že nemá účty v iných bankách/pobočkách zahraničných bánk ako v tých, z ktorých predložil vyjadrenia.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa i nasledovné podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti určené podľa § 34 ZVO:

1. Podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO: uchádzač predloží zoznam poskytnutých služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO

2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO: uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy

3. Podľa § 34 ods. 1 písm. j) ZVO: uchádzač predloží údaje o strojovom vybavení v rámci dopravnej a manipulačnej techniky, ktoré bude mať uchádzač k dispozícií na plnenie predmetu zákazky

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

K bodu 1: zoznamom poskytnutých služieb musí uchádzač preukázať poskytnutie služieb rovnakého alebo obdobného charakteru ako je predmet zákazky v minimálnej kumulatívnej hodnote 470 000 EUR bez DPH, z čoho min. 275 000 EUR bez DPH sa musí týkať poskytnutia manipulačných služieb a min. 195 000 EUR bez DPH sa musí týkať poskytnutia služieb cestnej nákladnej dopravy.

Cena zákaziek, ktorými uchádzač preukazuje splnenie tejto podmienky účasti musí byť vyjadrená v mene EUR; ak bude hodnota vyjadrená v inej mene, musí byť prepočítaná na menu EUR kurzom Európskej centrálnej banky/ECB platným ku dňu uzavretia príslušnej zmluvy.

K bodu 2: uchádzač predloží:

a) vodičské preukazy min. dvoch osôb, oprávňujúcich na vedenie motorového vozidla skupiny B

b) vodičské preukazy min. dvoch osôb, oprávňujúcich na vedenie motorového vozidla skupiny C

c) európske preukazy min. dvoch osôb oprávňujúcich na obsluhu vysokozdvižných a nízkozdvižných motorových a elektrických vozíkov.

Požadované oprávnenia podľa tohto bodu musia byť platné a musia byť vydané príslušným oprávneným subjektom na ich vydanie. Splnenie danej podmienky účasti je možné preukázať i prostredníctvom osoby, ktorá disponuje viacerými z požadovaných oprávnení s podmienkou zachovania požadovaného minimálneho počtu osôb s príslušnými oprávneniami, t. j. napr. osoba, ktorá je držiteľom oprávnenia skupiny B môže byť zároveň držiteľom oprávnenia skupiny C, resp. aj požadovaného európskeho preukazu.

K bodu 3: uchádzač predloží:

a) osvedčenie o evidencii vozidla min. dvoch motorových vozidiel kategórie N1 na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg v zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 140/2009 Z. z. alebo ekvivalent

b) osvedčenie o evidencii vozidla min. dvoch motorových vozidiel kategórie N2 na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 3 500 kg ale neprevyšujúcou 12 000 kg v zmysle prílohy č. 1 k nariadeniu vlády SR č. 140/2009 Z. z. alebo ekvivalent

c) technické osvedčenie min. dvoch čelných vidlicových zdvižných vozidiel s minimálnou únosnosťou 1 000 kg a minimálnou výškou zdvihu 1 500 mm určené na kombinovanú prevádzku v interiéri aj exteriéri

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 08/06/2021
Miestny čas: 13:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 08/06/2021
Miestny čas: 13:01
Miesto:

Miestom on-line otvárania ponúk je webová adresa https://josephine.proebiz.com/ a totožná záložka ako pri predkladaní ponúk.

Otváranie ponúk sa zároveň uskutoční v priestoroch Oddelenia verejného obstarávania magistrátu Hlavného mesta SR Bratislava, Laurinská 5 (4. poschodie) Bratislava.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk bude sprístupnené podľa § 52 ods. 2 ZVO pre všetkých uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ umožní osobnú účasť na otváraní osobám, ktoré preukážu, že sú oprávneným zástupcom uchádzača (napr. prostredníctvom plnomocenstva).

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ si stanovuje požiadavku podľa § 40 ods. 6 písm. g) ZVO, v zmysle ktorej vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

K podmienkam účasti:

Všeobecne k preukazovaniu splnenia podmienok účasti: Uchádzač, ktorý je zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie, nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 ZVO.

Uchádzač preukazuje podmienky účasti dokladmi uvedenými v tejto Výzve alebo ich môže nahradiť Jednotným európskym dokumentom (JED) v súlade s § 39 ZVO.

Verejný obstarávateľ informuje že z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy v súlade s § 32 ods. 3 ZVO nevyžaduje od uchádzačov so sídlom v SR predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b), c) a e) ZVO. V prípade, ak by verejný obstarávateľ v období vyhodnotenia splnenia podmienok účasti nemal z technických dôvodov na strane prevádzkovateľa portálu www.oversi.gov.sk, možnosť prístupu k týmto údajom, je oprávnený vyžiadať si od uchádzačov originál alebo osvedčenú kópiu príslušného dokladu.

Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 33 ZVO a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ZVO spoločne.

Uchádzač môže v súlade s § 34 ods. 3 ZVO na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť finančné zdroje a/alebo technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky uvedená v bode III.2.3) tejto Výzvy sa vzťahuje na osoby, prostredníctvom ktorých uchádzači preukazujú splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZVO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Revízne postupy sú definované v zákone č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
03/05/2021