Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Diensten - 230961-2017

17/06/2017    S115

Nederland-Petten: Raamovereenkomst voor de verlening van onderhoudsdiensten voor analyse-instrumenten en testuitrusting in de wetenschappelijke laboratoria van het JRC in 2 percelen

2017/S 115-230961

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Joint Research Centre (JRC), JRC.C — Energy, Transport and Climate (Petten), JRC.C.1 — Energy Storage
Postadres: PO Box 2
Plaats: Petten
NUTS-code: NL322 Alkmaar en omgeving
Postcode: 1755 ZG
Land: Nederland
Contactpersoon: Clement Marie
E-mail: jrc-ptt-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/jrc/
Adres van het kopersprofiel: https://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2073
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: onderzoek.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor de verlening van onderhoudsdiensten voor analyse-instrumenten en testuitrusting in de wetenschappelijke laboratoria van het JRC in 2 percelen.

Referentienummer: JRC/PTT/2017/C.1/0002/OC.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Onderhoudsdiensten ten behoeve van verschillende categorieën instrumenten die worden gebruikt in de wetenschappelijke laboratoria van het JRC, verdeeld in 2 percelen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 417 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

FuelCon-instrumenten

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
34328100 Proefbanken
38432000 Analyseapparatuur
38540000 Machines en toestellen voor testen en meten
38900000 Diverse apparatuur voor beoordeling en testen
38970000 Wetenschappelijk-technische simulator voor onderzoek en testen
50412000 Reparatie en onderhoud van testapparatuur
39181000 Werkbanken voor laboratorium
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL322 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoudsdiensten voor FuelCon-testapparatuur, als volgt opgedeeld:

• 1A — evaluator-S 70261 — tests van lagetemperatuurbrandstofcellen met een membraan van elektrolytisch polymeer, met inbegrip van directe methanol-brandstofcellen tot 3 kW,

• 1B — evaluator-S 70482 — tests van hogetemperatuurbrandstofcellen met vaste oxide en elektrolytische cellen tot 500 W,

• 1C — evaluator-S 70272 — tests van hogetemperatuurbrandstofcellen met vaste oxide tot 5 kW.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2073
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Instrument voor computertomografie van General Electric S&IT

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50410000 Reparatie en onderhoud van meet-, test- en controleapparatuur
38432000 Analyseapparatuur
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL322 Alkmaar en omgeving
Voornaamste plaats van uitvoering:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NEDERLAND.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud van een instrument voor computertomografie voor wetenschappelijk onderzoek:

1 Phoenix Nanotom (onderzoekseditie) — onderhoud met inbegrip van de vervanging van een 50µm-detector van Hamamatsu (1x per opdracht van 4 jaar).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 167 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2073

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/07/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/07/2017
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

PO Box 2, 1755 ZG Petten, NEDERLAND.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/06/2017