Leveringen - 231901-2021

07/05/2021    S89

België-Brussel: Productie, opties voor prioritaire aankopen en levering van Covid-19-vaccins, met inbegrip van vaccins die zijn aangepast aan SARS-CoV-2-varianten en pediatrische formuleringen van dergelijke vaccins voor EU-lidstaten

2021/S 089-231901

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Verordening (EU, Euratom) nr. 2018/1046

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie
Postadres: B232 5/P047
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Productie, opties voor prioritaire aankopen en levering van Covid-19-vaccins, met inbegrip van vaccins die zijn aangepast aan SARS-CoV-2-varianten en pediatrische formuleringen van dergelijke vaccins voor EU-lidstaten

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33651600 Vaccins
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze aanbesteding is de productie, de opties voor prioritaire aankoop en de levering van mRNA-gebaseerde Covid-19-vaccins, ontwikkeld en geproduceerd door BioNTech-Pfizer, voor de deelnemende lidstaten alsook aangepaste vaccins voor SARS-CoV-2-varianten en pediatrische formuleringen van dergelijke vaccins.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33651600 Vaccins
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie punt II.1.4) van deze mededeling.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: In overeenstemming met de uitnodiging tot onderhandelen / Weging: 90
Prijs - Weging: 10
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

De in punt II.1.7 bedoelde maximumwaarde van de opdracht wordt overeenkomstig artikel 163, lid 3, van het Financieel Reglement niet vermeld in de aankondiging van de gunning van de opdracht. De in de punten II.1.7) en V.2.4) vermelde waarde moet daarom buiten beschouwing worden gelaten.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
  • Dwingende spoed als gevolg van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet konden worden voorzien, volgens de in de richtlijn vermelde strikte voorwaarden
Verklaring:

Het ziet er momenteel naar uit dat BioNTech/Pfizer de enige gegadigde is die op betrouwbare wijze een zeer groot aantal in de EU geproduceerde doses kan leveren van een efficiënt, veilig en aanpasbaar vaccin dat immuniteit tegen SARS-CoV-2 biedt.

Bovendien moet de Commissie de aankoop van het vaccin vooraf veilig stellen, zodat het tijdig kan worden geleverd, wat van essentieel belang is voor het organiseren van de grootschalige vaccinatiecampagne.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
07/05/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Pfizer Inc.
Plaats: New York
NUTS-code: US United States
Land: Verenigde Staten
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: BioNTech Manufacturing GmbH
Plaats: Mainz
NUTS-code: DE Deutschland
Land: Duitsland
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/05/2021