Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 232310-2020

20/05/2020    S98

Luxembursko-Luxemburg: Poistné výpočty sociálnych príspevkov zamestnancov inštitúcií EÚ

2020/S 098-232310

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2020/S 088-209560)

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Eurostat — Directorate C Macroeconomic Statistics
Poštová adresa: ESTAT C.3 — Statistics for Administrative Purposes
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2920
Štát: Luxembursko
E-mail: estat-financial-cell-dir-c-d@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/eurostat/about/overview

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poistné výpočty sociálnych príspevkov zamestnancov inštitúcií EÚ

Referenčné číslo: ESTAT/LUX/2020/OP/0010
II.1.2)Hlavný kód CPV
66519600 Poistná matematika
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Poistné výpočty sociálnych príspevkov zamestnancov inštitúcií EÚ.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
15/05/2020
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 088-209560

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: II.1.5)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná celková hodnota
Namiesto:

Hodnota bez DPH: 1 150 000,00 EUR

má byť:

Hodnota bez DPH: 1 183 000,00 EUR

Číslo oddielu: II.2.6)
Miesto, kde má byť text upravený: Predpokladaná hodnota
Namiesto:

Hodnota bez DPH: 1 150 000,00 EUR

má byť:

Hodnota bez DPH: 1 183 000,00 EUR

Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 30/06/2020
Miestny čas: 16:00
má byť:
Dátum: 03/07/2020
Miestny čas: 16:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky otvárania obálok s ponukami
Namiesto:
Dátum: 02/07/2020
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 07/07/2020
Miestny čas: 10:00
VII.2)Ďalšie dodatočné informácie:

Pridala sa ďalšia úloha. Súťažné podklady boli náležite upravené.