Služby - 232949-2017

20/06/2017    S116

Luxembursko-Luxemburg: Regulačná kontrola v oblasti životného prostredia, technického vybavenia a prístupnosti pre ľudí so zníženou pohyblivosťou

2017/S 116-232949

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
PSČ: 2929
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska investičná banka
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Rada Európskej únie
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky dvor audítorov
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia – Office «Infrastructures et logistique» – Luxembourg
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia – Office «Infrastructures et logistique» – Bruxelles
Mesto/obec: Bruxelles
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Súdny dvor Európskej únie
Poštová adresa: plateau de Kirchberg
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Štát: Luxembursko
Kontaktná osoba: gestion des marchés publics — direction «Ressources»
E-mail: INLO.AO.DIR.C@europarl.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://europarl.europa.eu
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:

luxemburské, francúzske a belgické.

I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2503
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Regulačná kontrola v oblasti životného prostredia, technického vybavenia a prístupnosti pre ľudí so zníženou pohyblivosťou.

Referenčné číslo: 06C60/2016/M045.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79140000 Právne poradenstvo a informačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Medziinštitucionálna rámcová zmluva CNT(2014)8 – regulačná kontrola v oblasti životného prostredia, technického vybavenia a prístupnosti pre ľudí so zníženou pohyblivosťou v súčasnosti ešte trvá a jej platnosť sa skončí 2.3.2018.

Zriadenie a prevádzkovanie regulačného monitorovacieho systému pre zapojené inštitúcie EÚ je nevyhnutné na udržanie certifikácie EMAS.

Tento regulačný monitorovací systém bude pokrývať oblasť životného prostredia – technické zariadenia a vybavenie v budovách – a oblasť prístupnosti a jednoduchosti použitia v prípade osôb so zníženou pohyblivosťou, čo sa týka zastavaného prostredia. Regulačný monitorovací systém bude pokrývať všetky budovy, ktoré používajú inštitúcie EÚ v regióne hlavného mesta Brusel (Belgicko), Luxembursku a Štrasburgu (Francúzsko).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Kód NUTS: FR FRANCE
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Luxemburg, Brusel, Štrasburg.

II.2.4)Opis obstarávania:

Regulačný monitorovací systém, ktorý je predmetom tejto zákazky, zahŕňa 3 technické oblasti, t. j.:

— oblasť životného prostredia, ktorá sa týka činnosti zapojených inštitúcií EÚ a má vplyv na túto činnosť,

— technické vybavenie v budovách,

— prístupnosť a jednoduchosť použitia v prípade osôb so zníženou pohyblivosťou, čo sa týka zastavaného prostredia budov.

Služby, ktoré bude poskytovať budúci dodávateľ, budú zahŕňať nasledujúce právne predpisy a nariadenia:

— právne predpisy EÚ platné pre inštitúcie EÚ so sídlom v regióne hlavného mesta Brusel (Belgicko), Luxembursku a Štrasburgu (Francúzsko) v oblasti životného prostredia (vrátane právnych predpisov v iných oblastiach s vplyvom na životné prostredie, napr. v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci), v oblasti techníckého vybavenia v budovách a v oblasti prístupnosti a jednoduchosti použitia v prípade osôb so zníženou pohyblivosťou, čo sa týka zastavaného prostredia budov, t. j. nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská,

— platné národné, federálne, regionálne a komunitné právne predpisy a nariadenia v regióne hlavného mesta Brusel (Belgicko), ktoré sa vzťahujú na inštitúcie EÚ so sídlom v Belgicku, v oblasti životného prostredia (vrátane právnych predpisov v iných oblastiach s vplyvom na životné prostredie, napr. v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci), v oblasti techníckého vybavenia v budovách a v oblasti prístupnosti a jednoduchosti použitia v prípade osôb so zníženou pohyblivosťou, čo sa týka zastavaného prostredia budov, t. j. nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská,

— platné národné, regionálne a lokálne právne predpisy a nariadenia v Štrasburgu (Francúzska republika), ktoré sa vzťahujú na inštitúcie EÚ so sídlom vo Francúzsku, v oblasti životného prostredia (vrátane právnych predpisov v iných oblastiach s vplyvom na životné prostredie, napr. v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci), v oblasti techníckého vybavenia v budovách a v oblasti prístupnosti a jednoduchosti použitia v prípade osôb so zníženou pohyblivosťou, čo sa týka zastavaného prostredia budov, t. j. nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská,

— platné národné, regionálne a lokálne právne predpisy a nariadenia v Luxemburskom veľkovojvodstve, ktoré sa vzťahujú na inštitúcie EÚ so sídlom v Luxembursku, v oblasti životného prostredia (vrátane právnych predpisov v iných oblastiach s vplyvom na životné prostredie, napr. v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci), v oblasti techníckého vybavenia v budovách a v oblasti prístupnosti a jednoduchosti použitia v prípade osôb so zníženou pohyblivosťou, čo sa týka zastavaného prostredia budov, t. j. nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská.

Úloha, ktorá je obsiahnutá v tejto výzve na súťaž, sa bude vykonávať v 2 hlavných fázach, t. j.:

— vývoj a spustenie databázy,

— aktualizácia, odosielanie oznámení a zálohovanie databázy.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 60
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou, a to na 12-mesačné obdobie.

Zmluva bude každý rok obnovená tichou dohodou, ale jej trvanie nesmie presiahnuť 5 rokov od nadobudnutia platnosti.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

pozri dokument s názvom „Podmienky na predloženie prihlášok“, ktorý je uverejnený na platforme pre elektronické obstarávanie eTendering.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 11/09/2017
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Francúzština, Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: Európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
PSČ: 67000
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

termíny Všeobecného súdu Súdneho dvora Európskej únie.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Register Všeobecného súdu Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
08/06/2017