Diensten - 233266-2019

21/05/2019    S97

Luxemburg-Luxemburg: Verwerking en structurering van elektronische documenten met betrekking tot de wetgevende activiteiten van het Europees Parlement

2019/S 097-233266

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement, Directorate-General for Innovation and Technological Support, Directorate EDIT, Document Processing and Metadata Unit
Postadres: Plateau de Kirchberg, Schuman Building, Office 01B008
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU0 LUXEMBOURG
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
E-mail: ProDoc-FinancialCell@europarl.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4838
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement, Official Mail Unit, met referentie: Invitation to tender, PE-ITEC-EDIT-DOCPRO-2019-001
Postadres: Konrad Adenauer Building, Office 00D001
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2929
Land: Luxemburg
E-mail: ProDoc-FinancialCell@europarl.europa.eu
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Verwerking en structurering van elektronische documenten met betrekking tot de wetgevende activiteiten van het Europees Parlement

Referentienummer: PE-ITEC-EDIT-DOCPRO-2019-001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Europees Parlement is van plan een raamovereenkomst te sluiten voor diensten inzake de verwerking en structurering van elektronische documenten met betrekking tot de wetgevende activiteiten van het Europees Parlement.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72311100 Gegevensconversie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU00 Luxembourg
Voornaamste plaats van uitvoering:

Luxemburg.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwerking en structurering van elektronische documenten met betrekking tot de wetgevende activiteiten van het Europees Parlement, met inbegrip van de omzetting naar XML-formaat.

Zie de aanbestedingsstukken, bijlage 1, Technische specificaties.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

zie de aanbestedingsstukken.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

zie de aanbestedingsstukken.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/06/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 10 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 26/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

de inschrijvingen worden geopend in de kantoren van het Europees Parlement in Luxemburg.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie punt 7 van de „Voorwaarden voor de indiening van een inschrijving”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De totale marktwaarde wordt indicatief geraamd op ongeveer 300 000 documenten gedurende 60 maanden — zie punt 3) van de aanbestedingsstukken.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 433766
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
14/05/2019