Werken - 233371-2014

Beknopt weergeven

11/07/2014    S131

Duitsland-Wetzlar: Medische gassen

2014/S 131-233371

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Lahn-Dill-Kliniken GmbH Bettenhaus
Postadres: Forsthausstraße 1-3
Plaats: Wetzlar
Postcode: 35578
Land: Duitsland
Ter attentie van: Herrn Lehnhardt
E-mail: bettenhaus.sued@lahn-dill-kliniken.de
Telefoon: +49 6441792101
Fax: +49 6441792105

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.lahn-dill-kliniken.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.lahn-dill-kliniken.de

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24111500 Medische gassen

Beschrijving
Medische gassen.

Afdeling IV: Procedure

IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25.7.2014
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.8.2014 - 12:00
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.