Werken - 233371-2014

Beknopt weergeven

11/07/2014    S131

Duitsland-Wetzlar: Medische gassen

2014/S 131-233371

Aankondiging van een opdracht

Werken

Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Lahn-Dill-Kliniken GmbH Bettenhaus
Postadres: Forsthausstraße 1-3
Plaats: Wetzlar
Postcode: 35578
Land: Duitsland
Ter attentie van: Herrn Lehnhardt
E-mail: bettenhaus.sued@lahn-dill-kliniken.de
Telefoon: +49 6441792101
Fax: +49 6441792105

Internetadres(sen):

Adres van de aanbestedende dienst: http://www.lahn-dill-kliniken.de

Adres van het kopersprofiel: http://www.lahn-dill-kliniken.de

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2)Soort aanbestedende dienst
Andere: GmbH maßnahmenbezogene Bindung an das öffentliche Vergaberecht
I.3)Hoofdactiviteit
Gezondheid
I.4)Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen

Afdeling II: Voorwerp van de opdracht

II.1)Beschrijving
II.1.1)Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Geschossweise Sanierung und Umbau von Stationen des Hauptgebäudes im laufenden Betrieb, 10. OG und 7.-4. OG Süd, Medizinische Gasversorgung.
II.1.2)Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Forsthausstraße 1-3, 35578 Wetzlar.

NUTS-code DE722 Lahn-Dill-Kreis

II.1.3)Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft een overheidsopdracht
II.1.4)Inlichtingen over de raamovereenkomst
II.1.5)Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Med.Gasversorgung von ca. 80 Bettenzimmern und ca. 5 Arzt- und Untersuchungsräumen im 4.-7. OG und 10. OG.
II.1.6)CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

24111500 Medische gassen

II.1.7)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen
II.1.8)Percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.9)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2)Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1)Totale hoeveelheid of omvang:
II.2.2)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.3)Inlichtingen over verlengingen
II.3)Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht
Aanvang 1.9.2014. Voltooiing 30.6.2017

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1)Verlangde borgsommen en waarborgen:
Vertragserfüllung 5 v. H.
Mängelansprüche 3 v. h. (Auszuzahlung nach Ablauf der vertraglich fetsgelegten Gewährleistungsdauer von 5 Jahren).
III.1.2)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
Rechnungen sind 2 fach bei dem mit der Bauüberwachung beauftragten Ingenieurbüro einzureichen.
Die notwendigen Rechnungsunterlagen (Mengenberechnungen, handskizzen, etc.) sind 1 fach einzureichen.
Die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Abs. 5 Nr. 3 VOB/B wird verlängert auf 60 Tage.
III.1.3)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.1.4)Ander bijzondere voorwaarden
De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: neen
III.2)Voorwaarden voor deelneming
III.2.1)Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 Abs. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
III.2.2)Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 Abs. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
III.2.3)Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
Geforderte Eignungsnachweise (gem. § 6 Abs. 3 VOB/A), die in Form anerkannter Präqualifikationsnachweise (u. a. HPQR) vorliegen, sind im Rahmen ihres Erklärungsumfangs zulässig.
III.2.4)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.3)Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.3.2)Met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht belast personeel

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Type procedure
IV.1.1)Type procedure
Openbaar
IV.1.2)Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
IV.1.3)Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.2)Gunningscriteria
IV.2.1)Gunningscriteria

Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria

1. Wirtschaftlich günstigstes Angebot. Weging 100

IV.2.2)Inlichtingen over de elektronische veiling
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: neen
IV.3)Administratieve inlichtingen
IV.3.1)Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
B-032-2014-GS.SÜD.WZ.042
IV.3.2)Eerdere bekendmaking(en) betreffende dezelfde opdracht

Vooraankondiging

Nummer van de aankondiging in het PBEU: 2014/S 94-163901 van 16.5.2014

IV.3.3)Voorwaarden voor de verkrijging van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25.7.2014
Tegen betaling verkrijgbare documenten: ja
Prijs: 300 EUR
Betalingstermijnen en -methode: Überweisung auf das Konto:
Sparkasse Wetzlar,
IBAN: DE48515500350010002004,
BIC: HELADEF1WET.
IV.3.4)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
13.8.2014 - 12:00
IV.3.5)Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.3.6)Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
Duits.
IV.3.7)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Tot: 11.9.2014
IV.3.8)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13.8.2014 - 12:00

Plaats:

Lahn-Dill-Kliniken GmbH,

Forsthausstraße 1-3,

35578 Wetzlar,

Besprechungsraum Technik,

2. Untergeschoss,

Raum 000.108.

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen: ja
Extra inlichtingen over toegelaten personen en openingsprocedure: Bei der Submission dürfen Bieter, oder deren Bevollmächtigte anwesend sein.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen
VI.3)Nadere inlichtingen

Kostenfreier Download der Unterlagen auf: http://www.had.de/onlinesuche_langfassung.html?showpub=9PMH3NVCOO0ZA30E

nachr. HAD-Ref.: 3534/69
nachr. V-Nr/AKZ: B-032-2014-GS.SÜD.WZ.042
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Fax: +49 6151125816 / 6151126834

VI.4.2)Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: Ergeht eine Mitteilung des Auftraggebers, der Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann der Bieter wegen Nichtbeachtung der Vergabevorschriften ein Nachprüfungsverfahren nur innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang vor der Vergabekammer beantragen.
Nach Ablauf der Frist ist der Antrag unzulässig. (§ 107 Abs. 3 Nr. 4 GWB).
VI.4.3)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming: Vergabekammer des Landes Hessen beim Regierungspräsidium Darmstadt
Postadres: Dienstgebäude: Wilhelminenstraße 1-3; Fristenbriefkasten: Luisenplatz 2
Plaats: Darmstadt
Postcode: 64283
Land: Duitsland
Fax: +49 6151125816 / 6151126834

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
8.7.2014