Diensten - 234521-2018

01/06/2018    S103

België-Bruxelles: UCA 18/023 - Verlening van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Polycom-videoconferentie-uitrusting die geïnstalleerd is in het secretariaat-generaal van de Raad.

2018/S 103-234521

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, Secrétariat général
Postadres: rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1048
Land: België
Contactpersoon: Le Secrétariat général du Conseil de l'union européenne
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22818062
Fax: +32 22800262
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3596
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

UCA 18/023 - Verlening van onderhouds- en ondersteuningsdiensten met betrekking tot de Polycom-videoconferentie-uitrusting die geïnstalleerd is in het secretariaat-generaal van de Raad.

Referentienummer: UCA 18/023
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50343000 Reparatie en onderhoud van video-uitrusting
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel is de opstelling van een raamovereenkomst met een enkele dienstverlener om het onderhoud en de ondersteuning van de bestaande Polycom-videoconferentie-uitrusting die geïnstalleerd is in het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) voort te zetten. De verlening van dergelijke diensten omvat:

— proactieve en reactieve onderhoudsdiensten (met inbegrip van upgrades en reparaties/vervangingen),

— de terbeschikkingstelling van een servicedesk (derdelijns ondersteuning).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32323300 Video-uitrusting
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

Brussel.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel is de opstelling van een raamovereenkomst met een enkele dienstverlener om het onderhoud en de ondersteuning van de bestaande Polycom-videoconferentie-uitrusting die geïnstalleerd is in het secretariaat-generaal van de Raad (SGR) voort te zetten. De verlening van dergelijke diensten omvat:

— proactieve en reactieve onderhoudsdiensten (met inbegrip van upgrades en reparaties/vervangingen),

— de terbeschikkingstelling van een servicedesk (derdelijns ondersteuning).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

2 verlengingen van telkens 12 maanden — de maximale looptijd van de opdracht bedraagt 48 maanden.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

bewijs van inschrijving in een handelsregister.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/07/2018
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Brussel.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

de opening van de inschrijvingen kan op korte termijn opnieuw worden gepland bij onvoorziene gebeurtenissen die plaatsvinden in of rond de kantoren van het secretariaat-generaal op de geplande datum voor de opening van de inschrijvingen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van de Europese Unie, Secrétariat général, DGA 4 — unité de coordination des acquisitions(PCU)
Postadres: rue de la Loi 175
Plaats: Bruxelles
Postcode: 1048
Land: België
E-mail: tendering@consilium.europa.eu
Telefoon: +32 22818062
Fax: +32 22810262
Internetadres: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/05/2018