Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 236268-2020

22/05/2020    S99

Luxembursko-Luxemburg: Preskúmanie a hodnotenie národných akčných plánov pre radón zavedených v členských štátoch EÚ podľa požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom – smernica o základných bezpečnostných normách

2020/S 099-236268

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Energy, Directorate D — Nuclear Energy, Safety and ITER
Poštová adresa: 1 rue Henri Schnadt, Zone d'activités Cloche d'Or
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2530
Štát: Luxembursko
E-mail: ENER-RADPROT@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/energy/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6392
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6392
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Preskúmanie a hodnotenie národných akčných plánov pre radón zavedených v členských štátoch EÚ podľa požiadaviek smernice Rady 2013/59/Euratom – smernica o základných bezpečnostných normách

Referenčné číslo: ENER/LUX/2020/OP/0006
II.1.2)Hlavný kód CPV
85140000 Rôzne zdravotnícke služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tohto projektu je podrobne preskúmať a posúdiť vypracovanie národných akčných plánov pre radón v členských štátoch EÚ a Spojenom kráľovstve podľa požiadaviek stanovených v smernici Rady 2013/59/Euratom – smernica o základných bezpečnostných normách –s osobitným zameraním na praktické vykonávanie činností vymedzených v týchto akčných plánoch. Pokryje to praktické vykonávanie činností ako sú stratégia vykonávania prieskumov koncentrácií radónu vo vnútorných priestoroch, vymedzenie oblastí, identifikácia pracovísk a budov s prístupom verejnosti, kde sa vyžadujú merania, stanovenie referenčných úrovní, pridelenie zodpovedností , stratégie na zníženie vystavenia radónu, stratégie komunikácie, nápravy, finančnej podpory, stanovenia dlhodobých cieľov atď. a ich realizácia.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
85140000 Rôzne zdravotnícke služby
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: 00 Not specified
II.2.4)Opis obstarávania:

Dodávateľ bude vykonávať nasledujúce úlohy:

• Identifikácia príslušných orgánov členských štátov Európskej únie a Spojeného kráľovstva zodpovedných za vypracovanie národného akčného plánu pre radón a orgánov zodpovedných za praktické vykonávanie všetkých prvkov vymedzených v akčnom pláne.

• Nadviazanie kontaktov s určenými príslušnými orgánmi.

• Preskúmanie a podrobná analýza národných akčných plánov pre radón, ako ich vypracovali všetky členské štáty EÚ a Spojené kráľovstvo v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici o základných bezpečnostných normách.

• Preskúmanie a podrobná analýza praktického vykonávania činností vymedzených v akčných plánoch, ako sú stratégia vykonávania prieskumov koncentrácií radónu vo vnútorných priestoroch, vymedzenie oblastí, identifikácia pracovísk a budov s prístupom verejnosti, kde sa vyžadujú merania, stanovenie referenčných úrovní, pridelenie zodpovedností , stratégie na zníženie vystavenia radónu, stratégie komunikácie, nápravy, finančnej podpory, stanovenia dlhodobých cieľov atď. a ich realizácia. Táto úloha pozostáva z preskúmania, ktoré prvky definované v prílohe XVIII k smernici o základných bezpečnostných normách sa v praxi zrealizovali, a ako.

• Porovnávacia horizontálna analýza vykonávania národného akčného plánu pre radón vo všetkých členských štátoch EÚ a Spojenom kráľovstve.

• Príprava publikovateľnej správy o výsledkoch štúdie, ktorá zhŕňa analýzu národných akčných plánov pre radón, ako ich stanovili všetky členské štáty EÚ a Spojené kráľovstvo, analýzu praktického vykonávania opatrení vymedzených v akčných plánoch a porovnávaciu horizontálnu analýzu vykonávania národného akčného plánu pre radón vo všetkých členských štátoch EÚ a Spojenom kráľovstve.

• Organizovanie workshopu na predstavenie výsledkov štúdie a diskusiu o nich.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 15/07/2020
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 17/07/2020
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Energy, Euroforum Building,1, rue Henri Schnadt, L-2530, LUXEMBURSKO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
12/05/2020