Podívejte se na naše stránky věnované nabídkovým řízením týkajícím se zdravotnického vybavení v souvislosti COVID-19.

Konference o budoucnosti Evropy vám dává příležitost podělit se o vaše myšlenky a spoluutvářet budoucnost Evropy. Nenechávajte si svůj názor pro sebe!

Služby - 236407-2019

22/05/2019    S98

Belgie-Brusel: Technická podpora pro prevenci a boj proti radikalizaci

2019/S 098-236407

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds
Poštovní adresa: LX-46 5/121
Obec: Brussels
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
PSČ: 1049
Země: Belgie
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax: +32 22979590
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Technická podpora pro prevenci a boj proti radikalizaci

Spisové číslo: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)Hlavní kód CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

GŘ HOME má za cíl zajistit externí odborné služby a technickou podporu požadovanou Evropskou komisí (dále „Komise”) a primárně jejím generálním ředitelství pro vnitřní věci (dále „GŘ HOME”) s cílem podpořit jeho operace v oblasti prevence a konsolidovat a posílit vědomosti a odbornost v oblasti radikalizace s ohledem na další rozvoj a usnadnění provádění prevenčních opatření na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 2
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Odborníci: Podpora a výměny zkušeností v souvislostí s radikalizací (Radicalisation Awareness Network — RAN)

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
80500000 Školení
85300000 Sociální péče a související služby
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb a jakákoli země podle ustanovení v technických specifikacích.

II.2.4)Popis zakázky:

Posílení dovedností odborníků v první linii zejména poskytováním možností navazování kontaktů, rozvojem osvědčených postupů a vypracováním orientačního materiálu (položka č. 1).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Vnitřní bezpečnostní fond (Policie)

II.2.14)Další informace
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Tvůrci politiky a výzkumníci: Podpora a výměna zkušeností v souvislosti s radikalizací

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
80500000 Školení
73200000 Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje
79000000 Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby
98900000 Služby poskytované extrateritoriálními organizacemi a institucemi
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory poskytovatele služeb a jakákoli země podle ustanovení v technických specifikacích.

II.2.4)Popis zakázky:

Posílení schopností členských zemí, národních, regionálních a místních orgánů a prioritních třetích zemí pro efektivní boj proti radikalizaci zejména poskytováním možností navazování kontaktů, cílových služeb a služeb řízených potřebou a výzkumem a analýzou.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Vnitřní bezpečnostní fond (Policie)

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 31/07/2019
Místní čas: 16:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/08/2019
Místní čas: 15:00
Místo:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Každého uchazeče smí zastupovat nanejvýš 1 osoba (alespoň 1 pracovní den předem by měl být na adresu HOME-TENDERS@ec.europa.eu zaslán příslušný e-mail).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
Úřední název: Evropský veřejný ochránce práv
Obec: Strasbourg
Země: Francie
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Tribunál
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
15/05/2019