Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 236407-2019

22/05/2019    S98

België-Brussel: Technische ondersteuning voor de preventie en bestrijding van radicalisering

2019/S 098-236407

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate General Migration and Home Affairs/Directorate E: Migration and Security Funds
Postadres: LX-46 5/121
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: HOME-TENDERS@ec.europa.eu
Fax: +32 22979590
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/tenders/index_en.htm#/c_
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4796
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Technische ondersteuning voor de preventie en bestrijding van radicalisering

Referentienummer: HOME/2019/ISFP/PR/RADX/0001
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

DG HOME wil de door de Europese Commissie (hierna „de Commissie”) en voornamelijk door directoraat-generaal Migratie en Binnenlandse Zaken (hierna „DG HOME”) vereiste externe professionele diensten en technische ondersteuning vastleggen om zijn activiteiten op het gebied van preventiewerk te ondersteunen en kennis en deskundigheid op het gebied van radicalisering te consolideren en te verbeteren met het oog op de verdere ontwikkeling en vergemakkelijking van de tenuitvoerlegging van preventiemaatregelen op nationaal, Europees en internationaal niveau.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 61 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Praktijkmensen: ondersteuning en uitwisselingen met betrekking tot radicalisering (netwerk voor voorlichting over radicalisering — RAN).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
80500000 Opleidingsdiensten
85300000 Maatschappelijke en aanverwante diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant en in elk ander land, zoals vermeld in de technische specificaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De versterking van vaardigheden van praktijkmensen, in het bijzonder door netwerkmogelijkheden te bieden en door de ontwikkeling van goede praktijken en richtsnoeren (perceel 1).

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 29 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fonds voor interne veiligheid (politie) (ISFP).

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Beleidsmakers en onderzoekers: ondersteuning en uitwisselingen met betrekking tot radicalisering.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80500000 Opleidingsdiensten
73200000 Advies inzake onderzoek en ontwikkeling
79000000 Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging
98900000 Diensten verleend door extraterritoriale organisaties en instanties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE BELGIQUE-BELGIË
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant en in elk ander land, zoals vermeld in de technische specificaties.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De verbetering van de capaciteiten van lidstaten, nationale, regionale en lokale autoriteiten en prioritaire derde landen voor de doeltreffende aanpak van radicalisering, in het bijzonder door netwerkmogelijkheden te bieden en door gerichte en door behoeften gestuurde diensten en onderzoek en analyse.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 32 000 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Fonds voor interne veiligheid (politie) (ISFP).

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 02/08/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

DG HOME, Rue du Luxembourg 46, 1049 Bruxelles, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

elke inschrijving mag worden vertegenwoordigd door maximaal 1 persoon (minstens 1 werkdag van tevoren moet een e-mail worden verzonden naar HOME-TENDERS@ec.europa.eu).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Land: Frankrijk
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Gerecht
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Internetadres: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/05/2019