Leveringen - 237035-2020

22/05/2020    S99    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Arad: Elektriciteit

2020/S 099-237035

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Municipiul Arad
Nationaal identificatienummer: 3519925
Postadres: Str. Revoluției nr. 75
Plaats: Arad
NUTS-code: RO421 Arad
Postcode: 310025
Land: Roemenië
Contactpersoon: Petru Stelian Adam
E-mail: petru.adam@primariaarad.ro
Telefoon: +40 257281850/289/350
Fax: +40 257281450

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.primariaarad.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acord-cadru furnizare energie electrică pentru consumatorii aparținând UAT Municipiul Arad

Referentienummer: 8
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru încheiat cu un operator economic, cu durata de 24 de luni avand ca obiect furnizarea de energie electrică pentru consumatorii aparținând UAT Municipiul Arad.

Acord-cadru de furnizare pe 24 de luni, în executarea căruia se vor atribui contracte subsecvente, minimum un contract subsecvent pe an, cu încadrare în alocările bugetare. Cantitățile minime și maxime, anuale și aferente întregului acord-cadru se regăsesc în caietul de sarcini. Valoarea maximă a unui contract subsecvent este de 8 000 000 RON fără TVA.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 9 078 620.17 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO421 Arad
Voornaamste plaats van uitvoering:

Municipiul Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Acordul-cadru privind furnizarea de energie electrică presupune asigurarea necesarului de energie electrică pentru buna funcționare a consumatorilor apartinand UAT Municipiul Arad, in conformitate cu legislația în vigoare, clauzele prevazute in acordul-cadru și contractele subsecvente de achizitie publica si respectand cerintele cuprinse in caietul de sarcini.

Din punct de vedere al asigurarii resurselor financiare necesare nu se inregistreaza constrangeri datorate lipsei resurselor in bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Arad, avandu-se in vedere alocarea, in bugetul fiecarui an, a sumelor necesare achizitiei de energie electrică.

Contractul nu se inscrie in sfera celor de complexitate ridicata.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Componenta tehnică / Weging: 20
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 036-080542
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 29741
Benaming:

Contract furnizare energiei electrice

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tinmar Energy S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 34620961
Postadres: Str. Floreasca nr. 246C
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014476
Land: Roemenië
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefoon: +40 213180772
Fax: +40 213180771

Internetadres: www.tinmar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 028 200.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 028 200.00 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 32091
Benaming:

Acord-cadru furnizare energie electrică pentru consumatorii aparținând UAT Municipiul Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tinmar Energy S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 34620961
Postadres: Str. Floreasca nr. 246C
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014476
Land: Roemenië
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefoon: +40 213180772
Fax: +40 213180771

Internetadres: www.tinmar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 16 000 000.00 RON
Laagste offerte: 17 558 720.00 RON / Hoogste offerte: 17 558 720.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 34344
Benaming:

Furnizare energie electrică pentru consumatorii aparținând UAT Municipiul Arad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Tinmar Energy S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 34620961
Postadres: Str. Floreasca nr. 246C
Plaats: București
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 014476
Land: Roemenië
E-mail: george.mihai@tinmar.ro
Telefoon: +40 213180772
Fax: +40 213180771

Internetadres: www.tinmar.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 000 000.00 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 050 420.17 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postadres: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030084
Land: Roemenië
E-mail: office@cnsc.ro
Telefoon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Primăria Municipiului Arad, Serviciul juridic contencios
Postadres: Bulevardul Revoluției nr. 75
Plaats: Arad
Postcode: 310025
Land: Roemenië
Telefoon: +40 257281850-134

Internetadres: www.primariaarad.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/05/2020