Leveringen - 237433-2020

22/05/2020    S99    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Elektriciteit

2020/S 099-237433

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 246-605729)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia – Pełnomocnik Zamawiających wskazany w załączniku nr 1 do ogłoszenia
Postadres: ul. Barbary 21a
Plaats: Katowice
NUTS-code: PL22 Śląskie
Postcode: 40-053
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Cieśla
E-mail: za@metropoliagzm.pl
Telefoon: +48 327180730

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.metropoliagzm.pl

Adres van het kopersprofiel: www.metropoliagzm.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiających uczestniczących w Grupie Zakupowej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii

Referentienummer: ZA.270.11.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup energii elektrycznej o łącznym szacunkowym wolumenie 978 665,152 MWh (+/- 15 %) w okresie dostaw, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie dla potrzeb obiektów zakwalifikowanych do 5 grup według poniższej klasyfikacji:

— grupa 1 – oświetlenie uliczne,

— grupa 2 – lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne,

— grupa 2 PE – lokale i obiekty inne niż oświetlenie uliczne – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami energetycznymi,

— grupa 3 – obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx,

— grupa 3 PE – obiekty zasilane z dystrybucyjnych grup taryfowych Bxx – zakup przez podmioty będące przedsiębiorstwami energetycznymi.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, m.in. listę punktów poboru wraz z grupami taryfowymi, mocami umownymi i planowanymi ilościami zużycia energii elektrycznej, zawiera załącznik nr 6 do SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 246-605729

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Dodano kolejne umowy w ramach grupy zakupowej:

Nazwa podmiotu; Adres; Data zawarcia umowy; Wartość umowy brutto

Zespół Szkół Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Katowickiej im. kardynała prymasa Augusta Hlonda; Chorzów, ul. Kościuszki 11; 18.11.2019; 46 493,14

Rodzinny Dom Dziecka w Chorzowie; Chorzów, ul. Dobrodzieńska 27/1; 18.11.2019; 4 649,32

Gmina Bobrowniki; 42-583 Bobrowniki; ul. Gminna 8; 3.12.2019; 839 353,78

Bobrownickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.; 42-583 Bobrowniki, ul. Sienkiewicza 121B; 22.10.2019; 876 445,96

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Bobrownikach; 42-583 Bobrowniki, Sienkiewicza 163; 22.10.2019; 13 525,28

Szkoła Podstawowa im. Juliusza Słowackiego w Rogoźniku; 42-582 Rogoźnik, ul. Krupna 21; 22.10.2019; 27 895,88

Szkoła Podstawowa im. marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni; Siemonia, ul. Kościuszki 71, 42-595 Sączów; 22.10.2019; 19 422,58

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobieszowicach; 42-584 Dobieszowice, ul. Kościuszki 32 22.10.2019 21133,24

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sączowie; 42-595 Sączów, ul. Szkolna 5, 22.10.2019; 19 442,58

Przedszkole Publiczne w Bobrownikach; 42-583 Bobrowniki, 1 Maja 73a; 22.10.2019; 9 298,62

Przedszkole Publiczne w Rogoźniku; 42-582 Rogoźnik, Zacisze 1; 22.10.2019; 21 133,24

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie; ul. Szpitalna 29, 44-194 Knurów; 22.10.2019; 23 669,24 PLN

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach S.P.Z.O.Z.; 40-760 Katowice, ul. Panewnicka 65; 22.10.2019; 699 296,08

Gmina Wojkowice; 42-580 Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a; 22.10.2019; 756 346,35

„Wojkowickie Wody” Sp. z o.o.; 42-580 Wojkowice, ul. Długosza 27; 22.10.2019; 310 565,74

Zakład Opieki Zdrowotnej w Wojkowicach; 42-580 Wojkowice, ul. PCK 1; 22.10.2019; 17 557,50

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach; 42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6; 22.10.2019; 21 133,24

Gmina Sławków – Zespół Szkół im. Jana Pawła II; ul. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków; 22.10.2019; 57 018,09

Gmina Sławków – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie; 41-260 Sławków, ul. Łosińska 1; 5.11.2019; 136 607,00

Gmina Sławków; 41-260 Sławków, ul. Rynek 1; 22.10.2019; 489 262,66

Gmina Sławków; 41-260 Sławków, ul. Rynek 1; 22.10.2019; 319 854,90

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie; 41-260 Sławków, ul. Młyńska 14; 22.10.2019; 25 224,64

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej; ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała; 24.10.2019; 116 655,52 PLN

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej; al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała 22.10.2019 2 684 285,84 PLN

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie; 44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 5a; 22.10.2019; 2 958,66

Gmina Mikołów; Rynek 16, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 2 544 470,78

Przedszkole nr 1; ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 14 749,50

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach; 42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6; 22.10.2019; 21 133,24

Gmina Sławków – Zespół Szkół im. Jana Pawła II; ul. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków; 22.10.2019; 57 018,09

Gmina Sławków – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie; 41-260 Sławków, ul. Łosińska 1; 5.11.2019; 136 607,00

Gmina Sławków; 41-260 Sławków, ul. Rynek 1; 22.10.2019; 489 262,66

Gmina Sławków; 41-260 Sławków, ul. Rynek 1; 22.10.2019; 319 854,90

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie; 41-260 Sławków, ul. Młyńska 14; 22.10.2019; 25 224,64

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej; ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała; 24.10.2019; 116 655,52 PLN

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej; al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała; 22.10.2019; 2 684 285,84 PLN

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie; 44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 5a; 22.10.2019; 2 958,66

Gmina Mikołów; Rynek 16, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 2 544 470,78

Przedszkole nr 1; ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 14 749,50

Miejski Ośrodek Kultury w Wojkowicach; 42-580 Wojkowice, ul. Jaworznik 6; 22.10.2019; 21 133,24

Gmina Sławków – Zespół Szkół im. Jana Pawła II; ul. Sikorskiego 4, 41-260 Sławków; 22.10.2019; 57 018,09

Gmina Sławków – Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Sławkowie; 41-260 Sławków, ul. Łosińska 1; 5.11.2019; 136 607,00

Gmina Sławków; 41-260 Sławków, ul. Rynek 1; 22.10.2019; 489 262,66

Gmina Sławków; 41-260 Sławków, ul. Rynek 1; 22.10.2019; 319 854,90

Miejski Ośrodek Kultury w Sławkowie; 41-260 Sławków, ul. Młyńska 14; 22.10.2019; 25 224,64

Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej; ul. Wzgórze 16, 43-300 Bielsko-Biała; 24.10.2019; 116 655,52 PLN

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej; al. Armii Krajowej 101, 43-316 Bielsko-Biała; 22.10.2019; 2 684 285,84 PLN

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Knurowie; 44-194 Knurów, ul. Kosmonautów 5a; 22.10.2019; 2 958,66

Gmina Mikołów; Rynek 16, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 2 544 470,78

Przedszkole nr 1; ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 14 749,50

Przedszkole nr 2; ul. Wincentego Janasa 7, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 16 914,09

Przedszkole nr 3; ul. Konstytucji 3 Maja 38, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 17 751,08

Przedszkole nr 4; ul. Katowicka 132, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 13 473,71

Przedszkole nr 5; ul. Księdza Franciszka Górka 27, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 11 043,38

Przedszkole nr 6; ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 51 412,03

Przedszkole nr 8; ul. Ludwika Waryńskiego 28a, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 20 084,19

Przedszkole nr 9; ul. Karola Miarki 7, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 16 079,01

Przedszkole nr 12; ul. Juliusza Słowackiego 18, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 16 681,74

Szkoła Podstawowa nr 1; ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 73 123,57

Szkoła Podstawowa nr 3; ul. Bpa Władysława Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 107 206,42

Szkoła Podstawowa nr 4; ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 35 798,66

Szkoła Podstawowa nr 5; ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 75 685,12

Szkoła Podstawowa nr 6; ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 38 496,33

Szkoła Podstawowa nr 7; ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 28 891,68

Szkoła Podstawowa nr 8; ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 41 155,08

Szkoła Podstawowa nr 10; ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 204 147,15

Szkoła Podstawowa nr 12; ul. Szkolna 1, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 29 538,15

Zespół Szkolno-Przedszkolny; ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 15 063,14

Centrum Usług Wspólnych; ul. Karola Miarki 9, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 15 315,90

Miejska Biblioteka Publiczna; ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 66 786,25

Miejski Dom Kultury; Rynek 19, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 42 742,59

Dzienny Dom Pomocy; ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 15 743,62

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 864 708,99

Zakład Gospodarki Lokalowej; ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 469 437,33

Zakład Usług Komunalnych; ul. Kolejowa 2, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 254 597,86

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.; ul. Kolejowa 4, 43-190 Mikołów; 22.10.2019; 3 228 142,76

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.; 41-800 Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej 10; 22.10.2019; 21.10.3883

Miasto Łaziska Górne, NIP 635-18-34-018 43-170; Łaziska Górne, pl. Ratuszowy 1; 22.10.2019; 1 557 511,60

Gmina Ożarowice; 42-625 Ożarowice, ul. Dworcowa 15; 15.11.2019; 526 312,52 PLN

Samorządowy Zakład Budżetowy pn. Oczyszczalania Ścieków Ożarowice; 42-625 Ożarowice, ul. Tarnogórska 67; 20.11.2019; 340 276,62

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach; 42-625 Ożarowice, ul. Staszica 1; 25.11.2019; 98 151,20

Kolegium Pracowników Służb Społecznych; ul. Juliana Tuwima 14A, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 24 888,76 PLN

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach; 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 3; 30.10.2019; 135 252,76 PLN

Miasto Czeladź; ul. Katowicka 45, 41-250 Czeladź; 6.11.2019; 219 419,31

Miasto Czeladź – Żłobek Miejski w Czeladzi; ul. Niepodległości 6, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 10 989,28

Miasto Czeladź – Przedszkole Publiczne nr 1 im. Dobrego serca; ul. Czeczotta 4, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 15 068,01

Miasto Czeladź – Przedszkole Publiczne nr 4 im. Słonecznego uśmiechu; ul. Miasta Auby 14, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 9 298,62

Miasto Czeladź – Przedszkole Publiczne nr 5 im. Przyjaciół Jeżyka Tuptusia; ul. Krótka 1, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 13 920,89

Miasto Czeladź – Przedszkole Publiczne nr 7 im. Bajkowej przygody; ul. Waryńskiego 19, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 8 311,69

Miasto Czeladź – Przedszkole Publiczne nr 9 im. Baśniowej krainy; ul. Niepodległości 8, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 14 970,79

Miasto Czeladź – Przedszkole Publiczne nr 10 im. Przyjaciół bajek Disneya; ul. Żeromskiego 19, 41-253 Czeladź; 22.10.2019; 15 845,71

Miasto Czeladź – Przedszkole Publiczne nr 11 im. Kolorów Tęczy; ul. Kombatantów 2, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 14 581,93

Miasto Czeladź – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisławy Łakomik; ul. Reymonta 80, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 66 104,78

Miasto Czeladź – Szkoła Podstawowa nr 2; ul. Szkolna 6, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 69 993,32

Miasto Czeladź – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Janusza Korczaka; ul. Staszica 47, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 34 658,52

Miasto Czeladź – Szkoła Podstawowa nr 4; ul. Katowicka 42, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 39 857,30

Miasto Czeladź – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej; ul. Lwowska 2, 41-253 Czeladź; 22.10.2019; 115 683,38

Miasto Czeladź – Szkoła Podstawowa nr 7 im. 1000-lecia Państwa Polskiego; ul. Spacerowa 2, 41-253 Czeladź; 22.10.2019; 212 215,83

Miasto Czeladź – Dom Pomocy Społecznej „Senior” im. Jana Kaczmarka, ul. Szpitalna 5A, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 70 246,90

Miasto Czeladź – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 40 322,24

Miasto Czeladź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji; ul. Sportowa 2, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 193 064,87

Miasto Czeladź – Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej; ul. Orzeszkowej 12, 41-253 Czeladź; 6.11.2019; 1 568 951,12

Muzeum Saturn w Czeladzi; ul. Dehnelów 10, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 51 565,12

Miejska Biblioteka Publiczna w Czeladzi im. Marii Nogajowej; ul. 1 Maja 27, 41-250 Czeladź; 28.10.2019; 143 621,56

Czeladzkie Wodociągi Sp. z o.o.; ul. Będzińska 64, 41-250 Czeladź; 22.10.2019; 680 113,70

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach; ul. Powstańców 52; 4.12.2019; 916 337,52 PLN

SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych; ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik; 22.10.2019; 2 519 150,85 PLN

Gmina Bytom; ul. Parkowa 2, 41-902 Bytom; 22.10.2019; 13 380 265,88 PLN

Klub Sportowy „Silesia” Miechowice; ul. Jana Dzierżonia 21, 41-923 Bytom; 22.10.2019; 46 493,14 PLN

Komenda Miejska PSP w Bytomiu; ul. Strażacka 3, 41-902 Bytom; 22.10.2019; 281 072,16 PLN

Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego w Bytomiu; pl. Jana III Sobieskiego 3, 41-902 Bytom; 22.10.2019; 101 439,58 PLN

Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego; ul. Jagiellońska 23, 41-902 Bytom; 22.10.2019; 126 930,50 PLN

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Bytomiu; ul. Moniuszki 17, 41-902 Bytom; 22.10.2019; 109 892,88 PLN

Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu; ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom; 22.10.2019; 1 216 606,64 PLN

Zakład Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu; ul. Kolejowa 2A, 41-907 Bytom; 22.10.2019; 82 842,30 PLN

Bytomskie Centrum Kultury; pl. Karin Stanek 1, 41-902 Bytom; 22.10.2019; 142 860,74

Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark; ul. Wojeciecha Kilara 29, 41-910 Bytom; 22.10.2019; 186 479,74

Ośrodek Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży; ul. Mikołowska 208, 43-187 Orzesze; 22.10.2019; 28 234,02

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie; 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 25; 22.10.2019; 32 181,70

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bolesława Lubosza w Tarnowskich Górach; Zamkowa 5, 42-600 Tarnowskie Góry; 13.11.2019; 29 248,41

Muzeum w Tarnowskich Górach; Rynek 1, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 10 989,29

Pałac w Rybnej; Powstańców Warszawskich 90, 42-680 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 25 359,89

Tarnogórski Ośrodek Terapii Uzależnień, Profilaktyki i Pomocy Psychologicznej SPZOZ; Karłuszowiec 11, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 10 989,29

Tarnogórskie Centrum Kultury; Jana III Sobieskiego 7, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 147 087,39

Agencja Inicjatyw Gospodarczych S.A.; Obwodnica 8, 42-600 Tarnowskie Góry; 2 941 226,92

Gmina Tarnowskie Góry Urząd Miejski w Tarnowskich Górach; Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry; 274 140,46

Gmina Tarnowskie Góry Urząd Miejski w Tarnowskich Górach; Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry; 2 367 699,58

Gmina Tarnowskie Góry Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Janasa 9, 42-612 Tarnowskie Góry; 29.10.2019; 76 079,68

Gmina Tarnowskie Góry Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Tarnowskich Górach; Janasa 11, 42-612 Tarnowskie Góry; 23.10.2019; 13 525,28

Gmina Tarnowskie Góry Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1; J. Słowackiego 34, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 55 791,77

Gmina Tarnowskie Góry Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2; Jagodowa 72, 42-609 Tarnowskie Góry; 12.11.2019; 22 401,24

Gmina Tarnowskie Góry Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3; Stefana Żeromskiego 64, 42-603 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 50 888,85

Gmina Tarnowskie Góry Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4; Powstańców Warszawskich 42, 42-680 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 50 719,79

Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. F. Blachnickiego; Wyspiańskiego 1, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 71 853,03

Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 5 im. Królowej Jadwigi; Leśna 23, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 87 068,97

Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich; Wincentego Janasa 11, 42-612 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 48 183,80

Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika; Korczaka 2, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 84 110,32

Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 10; Kochanowskiego 21, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 80 306,33

Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego; Korola 38A, 42-605 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 26 205,22

Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 13; Armii Krajowej 1, 42-609 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 55 791,77

Gmina Tarnowskie Góry Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gwarków Tarnogórskich; Litewska 6, 42-612 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 169 065,96

Gmina Tarnowskie Góry Żłobek Publiczny nr 1 w Tarnowskich Górach; Bema 1, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 73 543,69

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 1 „Wesoła Jedyneczka”; Legionów 9, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 10 143,96

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 2; Gruzełki 17, 42- 600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 13 947,94

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 4; Sienkiewicza 5, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 11 834,62

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 5; Leśna 6, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 9 298,63

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 9 „Akademia Przedszkolaka”; Zaciszna 11, 42-606 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 11 834,62

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 11; Mickiewicza 18, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 18 597,26

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 12; Korola 18, 42-605 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 16 906,60

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 17 „Bajkowe Wzgórze”; Norweska 2, 42-612 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 10 143,96

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 20; Morcinka 7, 42-612 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 27 895,88

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 21; Opolska 59, 42-600 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 64 667,73

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 22; kardynała Stefana Wyszyńskiego 137, 42-612 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 15 638,60

Gmina Tarnowskie Góry Tęczowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 24; Strzybnicka 1, 42-609 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 18 597,26

Gmina Tarnowskie Góry Publiczne Przedszkole nr 26; Pastuszki 3, 42-680 Tarnowskie Góry; 22.10.2019; 39 307,84

Miasto Rydułtowy; 44-280 Rydułtowy; ul. Ofiar Terroru 36; 31.10.2019; 928 618,94 PLN

Publiczne Przedszkole nr 1; 44-280 Rydułtowy; ul. Jana Kochanowskiego 25; 31.10.2019; 19 611,66 PLN

Publiczne Przedszkole nr 2; 44-280 Rydułtowy; ul. Raciborska 216; 31.10.2019; 10 059,42 PLN

Publiczne Przedszkole nr 3; 44-280 Rydułtowy; ul. os. Orłowiec 39; 31.10.2019; 25 444,42 PLN

Publiczne Przedszkole nr 4; 44-280 Rydułtowy; ul. os. Orłowiec 37; 31.10.2019; 15 892,20 PLN

Szkoła Podstawowa nr 1; 44-280 Rydułtowy; ul. św. Maksymiliana Kolbe 5; 31.10.2019; 81 920,90 PLN

Szkoła Podstawowa nr 2; 44-280 Rydułtowy; ul. Raciborska 270; 31.10.2019; 71 853,02 PLN

Szkoła Podstawowa nr 3; 44-280 Rydułtowy; ul. Radoszowska 3; 31.10.2019; 50 466,18 PLN

Szkoła Podstawowa nr 4; 44-280 Rydułtowy; ul. Strzelców Bytomskich 13; 31.10.2019; 28 910,28 PLN

Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych; 44-280 Rydułtowy; ul. Raciborska 369; 31.10.2019; 4 733,84 PLN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 44-280 Rydułtowy; ul. Raciborska 369; 31.10.2019; 6 635,84 PLN

Ognisko Pracy Pozaszkolnej; 44-280 Rydułtowy; ul. Adama Mickiewicza 33; 31.10.2019; 7 438,90 PLN

Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy im. Henryka Mikołaja Góreckiego; 44-280 Rydułtowy; ul. Adama Mickiewicza 33; 31.10.2019; 40 153,16 PLN

Rydułtowskie Centrum Kultury „Feniks”; 44-280 Rydułtowy; ul. Strzelców Bytomskich 9A; 31.10.2019; 42 266,50 PLN

Rydułtowski Park Przedsiębiorczości; 44-280 Rydułtowy; ul. Podleśna 6c; 31.10.2019; 16 145,80 PLN

Rydułtowski Ośrodek Sportu i Rekreacji; 44-280 Rydułtowy; ul. gen. Józefa Bema 126C; 31.10.2019; 27 050,56 PLN

Zakład Gospodarki Komunalnej; 44-280 Rydułtowy; ul. Raciborska 150; 31.10.2019; 78 421,24 PLN

Gmina Radzionków z siedzibą w Urzędzie Miasta Radzionków; ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków; 13.12.2019; 406 053,40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.; ul. Kużaja 17, 41-922 Radzionków; 22.10.2019; 167 014,36

Centrum Kultury Karolinka; pl. Jana Pawła II 2, 41-922 Radzionków; 22.10.2019; 83 563,38

Miejska Biblioteka Publiczna; ul. Knosały 61a, 41-922 Radzionków; 25.11.2019; 2 342,20

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”; 44-153 Sośnicowice, ul. Kozielska 1; 22.10.2019; 125 971,90

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie; 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10; 29.11.2019; 674 020,32

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach; ul. Chudoby 10, 44-100 Gliwice; 5.11.2019; 38 700,00 PLN

Powiat Zawierciański; 42-400 Zawiercie, ul. Sienkiewicza 34; 22.10.2019; 1 415 964,64

Powiat Gliwicki; ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice; 6.11.2019; 192 414,82 PLN

ARTeria – Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach; ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 21 109,56

Gmina Ornontowice – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach; ul. Żabik 9, lok. 6 i 9, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 4 310,34

SP ZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia; ul. Klasztorna 1, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 46 493,14

Gmina Ornontowice Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna; ul. Zwycięstwa 7, 43-178 Ornontowice; 8.11.2019; 175,82

Gmina Ornontowice (budynek Urzędu); ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 70 169,14

Gmina Ornontowice (pozostałe i sportowe obiekty); ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 26 465,58

Gmina Ornontowice Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej (obiekty kanalizacyjne); ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 74 094,86

Gmina Ornontowice Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej (obiekty wodociągowe); ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 1 623,04

Gmina Ornontowice Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej (oświetlenie uliczne); ul. Zwycięstwa 26, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 491 951,56

Gmina Ornontowice Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gminie Ornontowice; ul. Zwycięstwa 7, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 61 160,46

Gmina Ornontowice Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych; ul. Zwycięstwa 7, 43-178 Ornontowice; 4.11.2019; 20 169,56

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. Lompy; ul. Sportowa 3, 42-700 Lubliniec; 7.11.2019; 19 493,32

Miejski Dom Kultury; ul. Plebiscytowa 9, 42-700 Lubliniec; 7.11.2019; 45 292,78

Gmina Lubliniec; ul. Paderewskiego 5, 42-700 Lubliniec; 7.11.2019; 3 013 502,56

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących Chorzów; ul. Dąbrowskiego 36; 18.11.2019; 86 223,64

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2; Chorzów, ul. Farna 5–7; 18.11.2019; 67 626,40

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych; Chorzów, ul. Siemianowicka 58; 18.11.2019; 29 163,88

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego; Chorzów, ul. Urbanowicza 2; 18.11.2019; 50 719,78

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Dom Pomocy Społecznej Nadzieja w Chorzowie; Chorzów, ul. Wandy 64; 18.11.2019; 84 532,98

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Dom Pomocy Społecznej Republika w Chorzowie; Chorzów, ul. Michałkowicka 4; 18.11.2019; 147 932,72

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – IV Liceum Ogólnokształcące w Chorzowie; Chorzów, ul. Dąbrowskiego 34; 18.11.2019; 22 823,90

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie; Chorzów, ul. Dąbrowskiego 113; 18.11.2019; 1 270 633,66

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Młodzieżowy Dom Kultury w Chorzowie; Chorzów, ul. Józefa Lompy 13; 18.11.2019; 27 895,88

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom w Chorzowie; Chorzów, pl. św. Jana 31a; 18.11.2019; 18 597,26

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie; Chorzów, ul. Kruszcowa 22; 18.11.2019; 96 621,18

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Ośrodek Wsparcia Rodziny; Chorzów, ul. Siemianowicka 58; 18.11.2019; 37 194,52

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie; Chorzów, ul. Opolska 19; 18.11.2019; 46 719,78

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 1 w Chorzowie; Chorzów, ul. Obrońców Chorzowa; 14 18.11.2019; 15 215,94

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 11 w Chorzowie; Chorzów, ul. Czysta 12; 18.11.2019; 10 989,28

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 12 w Chorzowie; Chorzów, ul. Lipińska 9; 18.11.2019; 15 215,94

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 13 w Chorzowie; Chorzów, ul. Sobieskiego 13; 18.11.2019; 25 359,90

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 16 w Chorzowie; Chorzów, ul. Brzozowa 9; 18.11.2019; 21 133,24

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 17 w Chorzowie; Chorzów, ul. Kasprowicza 1; 18.11.2019; 13 525,28

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 18 w Chorzowie; Chorzów, ul. Gałeczki 17; 18.11.2019; 10 143,96

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 19 w Chorzowie; Chorzów, ul. Karpacka 15; 18.11.2019; 21 978,58

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 20 w Chorzowie; Chorzów, ul. ks. Czempiela 49; 18.11.2019; 13 525,28

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 21 w Chorzowie; Chorzów, ul. Ryszki 33; 18.11.2019; 15 215,94

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 22 w Chorzowie; Chorzów, ul. Brzezińska 1A; 18.11.2019; 16 906,60

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 23 w Chorzowie; Chorzów, ul. Floriańska 37; 18.11.2019; 10 143,96

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 24 w Chorzowie; Chorzów, ul. Lompy 16; 18.11.2019; 18 597,26

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 25 w Chorzowie; Chorzów, ul. Kilińskiego 3; 18.11.2019; 7 607,96

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 26 w Chorzowie; Chorzów, ul. Ligonia 14; 18.11.2019; 27 050,56

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 27 w Chorzowie; Chorzów, ul. Wandy 34; 18.11.2019; 18 597,26

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 29 w Chorzowie; Chorzów, ul. Siemianowicka 61; 18.11.2019; 17 751,92

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 3 w Chorzowie; Chorzów, ul. Cieszyńska 21; 18.11.2019; 13 525,28

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 4 w Chorzowie; Chorzów, ul. Długa 32A; 18.11.2019; 16 061,26

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 5 w Chorzowie; Chorzów, ul. Poniatowskiego 27/1; 18.11.2019; 11 834,62

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 6 w Chorzowie; Chorzów, ul. Gałeczki 56; 18.11.2019; 17 751,92

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 7 w Chorzowie; Chorzów, ul. Łagiewnicka 16; 18.11.2019; 19 442,58

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Przedszkole nr 8 z Oddziałem Żłobka w Chorzowie; Chorzów, ul. Kochanowskiego 18; 18.11.2019; 21 133,24

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Chorzowie; Chorzów, ul. Górnośląska 5/3; 18.11.2019; 3 803,98

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 1; Chorzów ul. Dąbrowskiego 41; 18.11.2019; 80 306,34

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 10; Chorzów ul. Urbanowicza 4; 18.11.2019; 38 039,84

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi; Chorzów, ul. Skrajna 2; 18.11.2019; 67 626,38

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 13; Chorzów, ul. Styczyńskiego 32; 18.11.2019; 59 173,08

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 14; Chorzów, ul. Podmiejska 62; 18.11.2019; 50 719,78

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 15; Chorzów, ul. 3 Maja 78; 18.11.2019; 46 493,14

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 17; Chorzów, ul. Łagiewnicka 18; 18.11.2019; 80 306,34

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie; Chorzów, ul. ks. Czempiela 52; 18.11.2019; 43 957,16

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 2; Chorzów, ul. Sportowa 4; 18.11.2019; 38 885,18

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 21 im. Gerarda Cieślika; Chorzów, ul. Wolności 133; 18.11.2019; 84 532,98

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 22 im. K. Miarki; Chorzów, ul. św. Piotra 9A; 18.11.2019; 60 863,74

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 24; Chorzów, ul. 17 Sierpnia 1; 18.11.2019; 54 946,44

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 25; Chorzów, ul. Główna 21; 18.11.2019; 32 122,54

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 29; Chorzów, ul. Lwowska 36; 18.11.2019; 40 575,84

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 32; Chorzów, ul. Kaliny 61; 18.11.2019; 32 122,54

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 33 Specjalna; Chorzów, ul. Dyrekcyjna 3; 18.11.2019; 27 050,56

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 34; Chorzów, ul. Kaliny 55; 18.11.2019; 26 205,22

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 37; Chorzów, ul. Ratuszowa 20; 18.11.2019; 63 399,74

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 38; Chorzów, ul. Śląska 3; 18.11.2019; 32 122,54

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 39; Chorzów, ul. 11 Listopada 21/0; 18.11.2019; 27 895,88

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 5; Chorzów, ul. Ryszki 55; 18.11.2019; 279 804,16

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Szkoła Podstawowa nr 5; Chorzów, ul. Ryszki 55; 18.11.2019; 0,00

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie; Chorzów, ul. Karpacka 20; 18.11.2019; 12 679,94

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Urząd Miasta Chorzów; Chorzów, ul. Rynek 1; 18.11.2019; 850 486,30

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Budowlanych; Chorzów, ul. Dąbrowskiego 53; 18.11.2019; 46 493,14

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Gastronomiczno-Usługowych w Chorzowie; Chorzów, ul. Katowicka 64; 18.11.2019; 82 842,32

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie; Chorzów, ul. 3 Maja 22; 18.11.2019; 53 255,78

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie; Chorzów, ul. Harcerska 2; 18.11.2019; 143 706,06

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Specjalnych nr 3; Chorzów, ul. 3 Maja 16/0; 18.11.2019; 33 813,20

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w Chorzowie; Chorzów, ul. St. Batorego 37; 18.11.2019; 52 410,44

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4; Chorzów, ul. św. Piotra 1; 18.11.2019; 59 173,08

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Technicznych nr 1 im. Wojciecha Korfantego, Chorzów; ul. Sportowa 23; 18.11.2019; 71 615,08

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zespół Szkół Technicznych nr 2; Chorzów, ul. Powstańców 6A; 18.11.2019; 30 431,88

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Żłobek Miejski w Chorzowie; Chorzów, ul. Pocztowa 3; 18.11.2019; 9 298,62

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie; Chorzów, ul. Opolska 19; 18.11.2019; 50 719,78

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie; Chorzów, ul. Bałtycka 8A; 18.11.2019; 3 702 915,78

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu – Zakład Komunalny „PGM” – Inne; Chorzów, ul. Bałtycka 8; 18.11.2019; 2 985 158,84

Caritas Archidiecezji Katowickiej Ośrodek Święty Florian; Chorzów, ul. Harcerska 3; 18.11.2019; 57 059,76

Chorzowskie Centrum Kultury; Chorzów, ul. Sienkiewicza 3; 18.11.2019; 299 837,40

Centrum Opieki i Rozwoju „Hajduczek” Sp. z o.o.; Chorzów, ul. Podmiejska 62; 18.11.2019; 10 143,96

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie; Chorzów, ul. Katowicka 123; 18.11.2019; 32 122,54

Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie; Chorzów, ul. Sobieskiego 8; 18.11.2019; 52 833,10

Miejski Dom Kultury Batory w Chorzowie; Chorzów, ul. Stefana Batorego 6; 18.11.2019; 109 892,88

Muzeum w Chorzowie; Chorzów, ul. Powstańców 25; 18.11.2019; 10 989,28

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chorzowie; Chorzów, ul. Czysta 7; 18.11.2019; 118 346,18

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich; Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11; 18.11.2019; 2 444 445,38

Stowarzyszenie na rzecz Rodziny; Chorzów, ul. Omańkowskiej 1; 18.11.2019; 14 581,92

Stowarzyszenie Szkoła Przyszłości w Chorzowie; Chorzów, ul. St. Batorego 46; 18.11.2019; 25 359,90

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Chorzowie; Chorzów, ul. Opolska 36; 18.11.2019; 13 947,94