Leveringen - 238274-2020

Submission deadline has been amended by:  347916-2020
22/05/2020    S99

Hongarije-Visonta: Versnellingsbakolie

2020/S 099-238274

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mátrai Erőmű ZRt
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_63203097
Postadres: Erőmű út 11.
Plaats: Visonta
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 3271
Land: Hongarije
Contactpersoon: Valaska Szabolcs
E-mail: szabolcs.valaska@mert.hu
Telefoon: +36 305258605
Fax: +36 37334096

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mert.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000452902020/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000452902020/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

02/2020 Kenőanyag beszerzés II

Referentienummer: EKR000452902020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211400 Versnellingsbakolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ipari hajtóműolajok beszerzése

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ipari hajtóműolajok

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09210000 Preparaten voor smering
09211400 Versnellingsbakolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-code: HU312 Heves
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mátrai Erőmű ZRt. Visonta Bánya, Magyarország 3271 Visonta, Erőmű utca 11. Mátrai Erőmű ZRt. Bükkábrány Bánya, Magyarország 3422 Bükkábrány Külterület

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Különféle kenőanyagok beszerzése határidős adásvételi keretszerződés keretében 24 hónapos időtartamra. Tapasztalati mennyiségek az elmúlt 2 év beszerzéseit figyelembe véve az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység

HAJTÓMŰOLAJ DYNATRANS AC30 vagy azzal egyenértékű 2 496 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S2 G 220 vagy azzal egyenértékű 68 751 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S2 G 320 vagy azzal egyenértékű 10 241 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S2 GX 150 vagy azzal egyenértékű 65 417 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S2 GX 460 20L vagy azzal egyenértékű 20 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 GX 150 vagy azzal egyenértékű 100 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 GX 320 vagy azzal egyenértékű 627 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 GXV 220 vagy azzal egyenértékű 1 254 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 GXV 320 vagy azzal egyenértékű 1 045 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 WE 220 vagy azzal egyenértékű 2 299 L

HAJTÓMŰOLAJ SHELL OMALA S4 WE 680 20L vagy azzal egyenértékű 20 L

A táblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőknek az előzőek ismeretében kell benyújtaniuk az ajánlatukat. A megkötésre kerülő szerződés(ek) mellékletében csak a termékek, azok mennyiségi egysége és kiszerelési mérete, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal növelt nettó egységára kerül feltüntetésre. A megkötendő szerződés jelen részre vonatkozó maximális keretösszege 99 036 000 HUF+Áfa

Amennyiben valamely termék gyártása a szerződés teljesítése alatt megszűnik, a nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott termékkel egyenértékű, azonos árú terméket kell szállítania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés tárgyához tartozó, de a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő új tételek megrendelésére - a közbeszerzés tárgyának új elemre történő kiterjesztése nélkül - a felek külön megállapodása alapján, a szerződés módosításával kerülhet sor, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ig.

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatának részeként az ártáblázat megfelelő oszlopainak kitöltésével meg kell adnia a szállítani kívánt termék gyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint az ajánlattétel során be kell nyújtania valamennyi termék műszaki és biztonságtechnikai adatlapját, és minden olyan további dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható.

A kiírt típusú kenőanyagokkal szemben megajánlott kenőanyagnak minimum a kiírásban szereplő gyártóművi elfogadásokkal, jóváhagyásokkal kell rendelkeznie.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell továbbá, hogy:

— a minimum megrendelhető mennyiségeket és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül- nem kötnek ki,

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalják a teljesítést,

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb, mint 12 hónap

— tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállási időn belül fellépő főegység meghibásodás bizonyítható módon az ajánlattevő által szállított kenőanyag nem megfelelősége miatt következett be, úgy a hibás főegység javításának mindennemű költsége ajánlattevőt terheli.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A szerződés közös megegyezés esetén 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a szerződés lejártáig a maximális keretösszeg nem kerül lehívásra.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Maximumaantal: 99
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát, a rovat annak érdekében került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-en közzétehető legyen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kenőzsírok

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09210000 Preparaten voor smering
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-code: HU312 Heves
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mátrai Erőmű ZRt. Visonta Bánya, Magyarország 3271 Visonta, Erőmű utca 11. Mátrai Erőmű ZRt. Bükkábrány Bánya, Magyarország 3422 Bükkábrány Külterület

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Különféle kenőanyagok beszerzése határidős adásvételi keretszerződés keretében 24 hónapos időtartamra. Tapasztalati mennyiségek az elmúlt 2 év beszerzéseit figyelembe véve az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység

KENŐZSÍR MARSON EPL2A-FINA GRI TP 10KG vagy azzal egyenértékű 500 KG

KENŐZSÍR MARSON EPL2A-FINAGRI TP 0,4KG vagy azzal egyenértékű 8 DB

KENŐZSÍR MULTIS EP-00 18KG vagy azzal egyenértékű 2 754 KG

KENŐZSÍR MULTIS MS2 0,4KG vagy azzal egyenértékű 5 DB

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V100 3 0,4KG vagy azzal egyenértékű 108 DB

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 1 vagy azzal egyenértékű 87 840 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 2 vagy azzal egyenértékű 51 480 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 2 18KG vagy azzal egyenértékű 2 934 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 2 50KG vagy azzal egyenértékű 700 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2 V220 2 5KG vagy azzal egyenértékű 8 520 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2V220AC2 10KG vagy azzal egyenértékű 218 KG

KENŐZSÍR SHELL GADUS S2V220AD2 0,4KG vagy azzal egyenértékű 564 DB

KENŐZSÍR SHELL GADUS S3 V460 2 18KG vagy azzal egyenértékű 1 080 KG

SODRONYKÖTÉLKENŐANYAG FINA CERAN CA vagy azzal egyenértékű 1 080 KG

A táblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőknek az előzőek ismeretében kell benyújtaniuk az ajánlatukat. A megkötésre kerülő szerződés(ek) mellékletében csak a termékek, azok mennyiségi egysége és kiszerelési mérete, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal növelt nettó egységára kerül feltüntetésre. A megkötendő szerződés jelen részre vonatkozó maximális keretösszege 118 673 000 HUF+Áfa

Amennyiben valamely termék gyártása a szerződés teljesítése alatt megszűnik, a nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott termékkel egyenértékű, azonos árú terméket kell szállítania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés tárgyához tartozó, de a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő új tételek megrendelésére - a közbeszerzés tárgyának új elemre történő kiterjesztése nélkül - a felek külön megállapodása alapján, a szerződés módosításával kerülhet sor, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ig.

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatának részeként az ártáblázat megfelelő oszlopainak kitöltésével meg kell adnia a szállítani kívánt termék gyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint az ajánlattétel során be kell nyújtania valamennyi termék műszaki és biztonságtechnikai adatlapját, és minden olyan további dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható.

A kiírt típusú kenőanyagokkal szemben megajánlott kenőanyagnak minimum a kiírásban szereplő gyártóművi elfogadásokkal, jóváhagyásokkal kell rendelkeznie.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell továbbá, hogy:

— a minimum megrendelhető mennyiségeket és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül- nem kötnek ki,

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalják a teljesítést,

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb mint 12 hónap

— tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállási időn belül fellépő főegység meghibásodás bizonyítható módon az ajánlattevő által szállított kenőanyag nem megfelelősége miatt következett be, úgy a hibás főegység javításának mindennemű költsége ajánlattevőt terheli.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A szerződés közös megegyezés esetén 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a szerződés lejártáig a maximális keretösszeg nem kerül lehívásra.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Maximumaantal: 99
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát, a rovat annak érdekében került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-en közzétehető legyen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Transzformátor olajok

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211640 Olie voor elektrische isolatie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-code: HU312 Heves
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mátrai Erőmű ZRt. Visonta Bánya, Magyarország 3271 Visonta, Erőmű utca 11. Mátrai Erőmű ZRt. Bükkábrány Bánya, Magyarország 3422 Bükkábrány Külterület

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Különféle kenőanyagok beszerzése határidős adásvételi keretszerződés keretében 24 hónapos időtartamra. Tapasztalati mennyiségek az elmúlt 2 év beszerzéseit figyelembe véve az alábbiak szerint alakultak.

Megnevezés Mennyiség Mennyiségi egység

TRANSZFORMÁTOROLAJ MOL TO-40/A vagy azzal egyenértékű 12 530 KG

TRANSZFORMÁTOROLAJ SHELL DIALA S4 ZX-I vagy azzal egyenértékű 1 672 L

A táblázatban megjelölt mennyiségek a korábbi üzemeltetési tapasztalatok felhasználásával kerültek meghatározásra, ún. tapasztalati mennyiségek. A tapasztalati mennyiségek az ajánlatok megalapozott elbírálása érdekében, az ajánlati összár meghatározásához kerültek megadásra, a szerződés keretében beszerzett mennyiségek ezen tapasztalati adatoktól eltérhetnek. Ajánlattevőknek az előzőek ismeretében kell benyújtaniuk az ajánlatukat. A megkötésre kerülő szerződés(ek) mellékletében csak a termékek, azok mennyiségi egysége és kiszerelési mérete, valamint a környezetvédelmi termékdíjjal növelt nettó egységára kerül feltüntetésre. A megkötendő szerződés jelen részre vonatkozó maximális keretösszege 11 441 000 HUF+Áfa

Amennyiben valamely termék gyártása a szerződés teljesítése alatt megszűnik, a nyertes Ajánlattevőnek a megajánlott termékkel egyenértékű, azonos árut terméket kell szállítania.

Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés tárgyához tartozó, de a közbeszerzési dokumentumokban nem szereplő új tételek megrendelésére - a közbeszerzés tárgyának új elemre történő kiterjesztése nélkül - a felek külön megállapodása alapján, a szerződés módosításával kerülhet sor, legfeljebb a szerződésben meghatározott keretösszeg 10 %-ig.

Ajánlattevőnek a szakmai ajánlatának részeként az ártáblázat megfelelő oszlopainak kitöltésével meg kell adnia a szállítani kívánt termék gyártóját és a termékgyártói azonosító számát, valamint az ajánlattétel során be kell nyújtania valamennyi termék műszaki és biztonságtechnikai adatlapját, és minden olyan további dokumentumot, amelyből az előírt minimum specifikáció egyértelműen megállapítható.

A kiírt típusú kenőanyagokkal szemben megajánlott kenőanyagnak minimum a kiírásban szereplő gyártóművi elfogadásokkal, jóváhagyásokkal kell rendelkeznie.

Ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen aláírtan nyilatkoznia kell továbbá, hogy:

— a minimum megrendelhető mennyiségeket és értéket - az ajánlati árak táblázatban meghatározott kiszerelési egységeken kívül- nem kötnek ki,

— a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által kért ütemezésben és a lehívások (megrendelések) szerinti mennyiségben vállalják a teljesítést,

— a vállalt jótállási időről, mely nem lehet kevesebb mint 12 hónap

— tudomásul veszi, hogy amennyiben a jótállási időn belül fellépő főegység meghibásodás bizonyítható módon az ajánlattevő által szállított kenőanyag nem megfelelősége miatt következett be, úgy a hibás főegység javításának mindennemű költsége ajánlattevőt terheli.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

A szerződés közös megegyezés esetén 6 hónappal meghosszabbítható, amennyiben a szerződés lejártáig a maximális keretösszeg nem kerül lehívásra.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 1
Maximumaantal: 99
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Ajánlatkérő nem kívánja korlátozni a részvételre jelentkezők számát, a rovat annak érdekében került kitöltésre, hogy a hirdetmény a TED-en közzétehető legyen.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is. A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt a jelentkezőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik; b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be. Előzetes igazolási mód (az ajánlatban): - Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

— Arészvételre jelentkező vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is). - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az a részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös részvételi jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód a részvételi jelentkezések elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására): - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell a részvételi jelentkezőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy a részvételre jelentkező nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető. - A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a részvételifelhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A részvételre jelentkező, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Részvételre jelntkező a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az EEKD IV. rész vonatkozó pontjainak kitöltésével. - Ha a részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. - Közös részvételre jelentkezés esetén a közös jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Igazolási mód a részvételi jelentkezések elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Részvételre jelentkezőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya szerinti (részvételi felhívás II.2.4 pontban meghatározott termékek) szállításából származó árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez részvételre jelentkezőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell. - A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a részvételifelhívás feladását megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak, mindaddig ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek részvételre jelentkező bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni a részvételi jelentkezésben ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. - A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. - Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Eventuele minimumeisen:

P1 A részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben közbeszerzés tárgya szerinti (részvételi felhívás II.2.4 pontban meghatározott termékek szállításából származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen eléri

Az 1. részben 70 000 000.- Ft-ot

A 2. részben 82 000 000.- Ft-ot,

A 3. részben 7 000 000- Ft-ot,

A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel azért nem rendelkezik, mert az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését, de működésének ideje alatt, a részvételifelhívás feladását megelőzően a közbeszerzés tárgya szerinti (részvételi felhívás II.2.4 pontban meghatározott termékek szállításából származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri a fentiekben meghatározott mértéket. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Az alkalmasság igazolása során a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak irányadók.

Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az eljárás második, ajánlattételi szakaszában, az ajánlatkérő kifejezetten erre irányuló, külön felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az alábbiak szerint:

M1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,

Az 1. rész vonatkozásában ipari hajtómű olajok szállítására vonatkozó; 106 000 liter

A 2. rész vonatkozásában kenőzsírok szállítására vonatkozó: 100 000 kg

A 3. rész vonatkozásában transzformátor olajok szállítására vonatkozó; 8 700 kg

Referenciáinak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerinti formában igazolva, minimálisan az alábbi tartalommal:

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— kapcsolattartó személy neve és elérhetősége (cím és/vagy telefonszám és/vagy e-mail és/vagy fax),

— a szállítás tárgyának, mennyiségének ismertetése (olyan részletezettséggel, hogy abból az előírt alkalmassági feltételnek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),

— a referencia teljesítésének kezdő időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a referencia teljesítésének befejező időpontja (év, hónap, nap pontossággal),

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.

Amennyiben az M/1. alkalmassági követelménynek való megfelelés a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (2) bekezdése szerint referencianyilatkozattal is igazolható, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívásában nem kéri be ismételten a részvételi szakaszban az EEKD-ban megtett referencianyilatkozato(ka)t.

A bemutatott referenciákkal szemben követelmény, hogy szerződésszerűen teljesített szállításra vonatkozzanak. Ajánlatkérő az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során kizárólag a vizsgált időszak (az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három év) alatt teljesített (befejezett), de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladását megelőző hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szállítás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.

Az alkalmassági előírás igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései megfelelően alkalmazhatók, illetve alkalmazandók.

M2: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. §-ának (1) bekezdés c) és g) pontja szerint csatolniuk kell a környezetvédelmi, minőségbiztosítási rendszert tanúsítványainak tanúsító okiratok másolati példányait vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány másolatát, illetőleg az egyenértékű környezetvédelmi, minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait, az ezzel egyenértékű minőségbiztosítási rendszer bizonyítékait. Az ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében valamint a Kbt. 65. § (11), a 67. § (3), a 69. § (11) és a 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.

M3. Ajánlattevő mutassa be az évi legalább 90 db vizsgálat elvégzésére alkalmas akkreditált laboratóriumát (elhelyezkedés, személyzet képzettsége, kapacitás).

Eventuele minimumeisen:

M1.Részvételre jelentkező alkalmas, amennyiben rendelkezik legalább az eljárást megindító részvételi felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített,

Az 1. rész vonatkozásában ipari hajtómű olajok szállítására vonatkozó; 106 000 liter

A 2. rész vonatkozásában kenőzsírok szállítására vonatkozó: 100 000 kg

A 3. rész vonatkozásában transzformátor olajok szállítására vonatkozó; 8 700 kg

Referenciával.

Az adott részre meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés több referenciával is igazolható.

Ajánlatkérő tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy a közbeszerzés tárgyaként megjelölt termékcsoportok közül bármelyik termék vagy termékek szállítását igazoló referenciával teljesíthető a minimumkövetelmény.

Részvételre jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az EEKD-t a Közbeszerzési Dokumentumok részeként, elektronikus formában rendelkezésre bocsátja.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmény előzetes igazolására vonatkozóan, az eljárás részvételi szakaszában kizárólag az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot veszi figyelembe az előzetes igazolási kötelezettség teljesítésére. A gazdasági szereplő által részvételi jelentkezésében, ajánlatában az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) szerinti felhívása nélkül benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja, és azokat csak az eljárást lezáró döntést megelőzően, kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánt felhívni. Amennyiben az ajánlattevő az igazolásokat korábban benyújtotta, az ajánlatkérő nem hívja fel az ajánlattevőt az igazolások ismételt benyújtására, hanem úgy tekinti, mintha a korábban benyújtott igazolásokat az ajánlatkérő felhívására nyújtották volna be - és szükség szerint hiánypótlást rendel el vagy felvilágosítást kér.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az EEKD formanyomtatványának IV. részét az alábbiak figyelembe vételével köteles kitölteni.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján kéri az EEKD formanyomtatványának IV. részében szereplő részletes információk megadását, továbbá felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy a megkövetelt alkalmassági követelményeket pontosan fel kell tüntetni a formanyomtatványban, annak kitöltésekor.

Az EEKD-ben, az alkalmassági követelmények előzetes igazolása során jelen pontban megadott információkat szükséges megadni.

M2: Alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés egészére, ha nem rendelkezik ISO 9001:2008 vagy ISO 14001:2004 szabványnak megfelelő, vagy azzal egyenértékű, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, közbeszerzés tárgya szerinti termék típus gyártására és forgalmazására vonatkozó minőség és környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy minőségbiztosítás érdekében tett intézkedések egyéb, ezzel egyenértékű, minőségbiztosítási rendszer bizonyítékaival.

M3: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés c) pontja alapján alkalmatlan részvételre jelentkező a szerződés egészére, amennyiben nem rendelkezik olyan akkreditál laboratóriummal, mely képes legalább évi 90 db. termékvizsgálatot lebonyolítani.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke az eredménytelenül eltelt teljesítési határidőt követő minden késedelmesen eltelt nap után a le nem szállított árukra vetített nettó vételár 1 %-a, de maximum 20 %. Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibás teljesítéssel érintett megrendelés nettó összértéke, mértéke a kijavítás, kicserélés megtörténtéig terjedő időtartam végéig számított napi 1 %-ával, de legfeljebb 20 %-ával megegyező összeg. A szerződés biztosítékaira vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Nyertes Ajánlattevőnek minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül, banki átutalás útján. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdései irányadóak. A számlázás és kifizetés pénzneme euró (EUR).

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Az elektronikus árlejtés az EKR rendszerben kerül lebonyolításra a Dokumentációban részletezett feltételekkel.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 13/07/2020
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 1 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek részvételi jelentkezésében kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. A részvételi jjelentkezésben felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Részvételi jelentkezőnek részvételi jelentkezésében a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös részvételi jelentkezés esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján ajelentkezéshez csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

13. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdésében foglaltakra.

14. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

15. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő.(Irányadó idő:CET)

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció - a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve- kizárólag az EKR-en keresztül történik.

17. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést vagy - a nyertes visszalépése esetén, illetve ha nem igazolta alkalmasságát - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. Ajánlatkérő a részvételre jelentkezőt az eljárásból kizárja a Kbt.74.§(2) bekezdése alapján, aki jelentkezésében olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani. A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kellrészvételre jelentkező kifejezett nyilatkozatát a megajánlott áru tényleges származására (gyártás helye) a Kbt.74.§(3) bekezdés figyelembevételével.

19. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.

20. Értékelési módszer:A Kbt. 76.§ (2)bekezdés a) pontja szerinti legalacsonyabb ár.Ajánlattevőnek az ajánlati árak alátámasztására ártáblázatot kell majd benyújtani. Az ajánlati ár a megadott tapasztalati mennyiséggel kalkulált termékekre megajánlott díj összessége. Egyéb költségigénnyel az ajánlattevő nem léphet fel.

21 .AK alkalmazza a Kbt. 85.§ (6) bekezdését.

22. Tárgyi közbeszerzési eljárásban felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadóként Valaska Szabolcs (lajstromszám 486) vesz részt.

23. Eljárás eredményéről szóló tájékoztató megküldésének tervezett napja: 2020.08.27

Szerződéskötés tervezett napja: 2020.09.07

A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/06/29 11:00

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postadres: Riadó u. 5.
Plaats: Budapest
Postcode: 1026
Land: Hongarije
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefoon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
19/05/2020