Diensten - 238285-2019

Submission deadline has been amended by:  503345-2019
22/05/2019    S98    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Reparatie van locomotieven

2019/S 098-238285

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská 1
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK010 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Betíková
E-mail: betikova.svetlana@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220294495

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/418261
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodanie ETCS do elektrických jednotiek 220/300

Referentienummer: 374/2019-SeON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50223000 Reparatie van locomotieven
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) Level 2 do 13 kusov 3-dielných elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 79,7 m (ďalej aj ako "EJ220") a 12 kusov 4-dielných elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 106,2 m (ďalej aj ako "EJ300") v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN.

Elektrické jednotky (ďalej aj ako "EJ") musia byť so systémom ETCS schválené pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len "ŽSR") na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.

Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.

Súčasťou predmetu zákazky je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd, dodanie kompletnej technickej dokumentácie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov a školenie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj ako "SP").

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 296 025.19 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35121000 Beveiligingsuitrusting
51612000 Installatie van informatieverwerkende uitrusting
72212000 Programmering van toepassingssoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Uvedie uchádzač v predloženej ponuke. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.2 SP.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia vlakového zabezpečovacieho systému ETCS (European Train Control System) Level 2 do 13 kusov 3-dielných elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 79,7 m (ďalej aj ako "EJ220") a 12 kusov 4-dielných elektrických jednotiek s dĺžkou jednotky 106,2 m (ďalej aj ako "EJ300") v súlade s normami a technickými špecifikáciami TSI/EN/STN.

Elektrické jednotky (ďalej aj ako "EJ") musia byť so systémom ETCS schválené pre prevádzku s aktívnym systémom ETCS na infraštruktúrach Železníc Slovenskej republiky (ďalej len "ŽSR") na tratiach s ETCS Level 1 a Level 2.

Súčasťou inštalácie je prepojenie systému ETCS na riadiace obvody EJ, elektrické obvody EJ, brzdové obvody EJ a komunikačné prepojenie s vlakovým zabezpečovacím zariadením Mirel VZ1.

Súčasťou predmetu zákazky je schvaľovací proces systému ETCS nainštalovaného do EJ od Dopravného úradu SR, vykonanie skúšobných jázd, dodanie kompletnej technickej dokumentácie, dodanie diagnostických systémov, dodanie náhradných dielov a školenie.

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 296 025.19 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 68
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

ITMS2014+: 311011S890; Projekt "Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)" z prostriedkov Kohézneho fondu, Prioritná os č. 1 OPII 2014-2020.

II.2.14)Nadere inlichtingen

Obstarávateľ zároveň v ponuke požaduje od uchádzača predložiť nasledovné doklady, ktoré sa viažu k predmetu zákazky:

II.2.14.1) Platné oprávnenie na vykonávanie určených činností, vydané bezpečnostným orgánom Slovenskej republiky podľa §17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z.z. z 28.10.2009 o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov na montáž, opravy, rekonštrukcie, skúšky a revízie na železničných dráhach minimálne v rozsahu E2 (Elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC, vrátane) a E6 (Elektrické zariadenia dráhových vozidiel vrátane železničných vozňov) špecifikácii určených technických zariadení (ďalej aj UTZ) v zmysle prílohy číslo 1 časť 5 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z.z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach alebo ekvivalentné platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané autorizovanými osobami/autorizovanou osobou v krajine sídla uchádzača ak je krajina členskou krajinou Európskej únie. Uchádzač, ktorého sídlom nie je členská krajina Európskej únie, musí predložiť platné oprávnenia na vykonávanie určených činností vydané Dopravným úradom resp. ekvivalentné oprávnenie na vykonávanie určených činností vydané autorizovanou osobou v niektorej z krajín Európskej únie.

II.2.14.2) V prípade, že uchádzač preukazuje požadované oprávnenia prostredníctvom subdodávateľa/subdodávateľov, obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v ponuke uviedol navrhovaného subdodávateľa a predmet subdodávky zodpovedajúci požadovanému oprávneniu.

II.2.14.3) Súhlas od výrobcu zariadenia ETCS na dodávanie a inštaláciu zariadenia ETCS v prípade, že uvedené zariadenie ETCS uchádzač nevyrába.

Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.

II.2.14.4) Obstarávateľ s cieľom modernizácie vozového parku uzatvoril so skupinou dodávateľov Škoda Transportation a.s. so sídlom ul. Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň, ČESKÁ REPUBLIKA a ŽOS Trnava, a.s. so sídlom Koniarekova 19, 917 21 Trnava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA (ďalej aj ako "skupina dodávateľov) kúpnu zmluvu č. 4600003581/US/2018 na dodanie EJ bez zariadenia ETCS (ďalej aj ako "kúpna zmluva"). Obstarávateľ súčasne skupinu dodávateľov zaviazal na poskytnutie súčinnosti, podľa bodu 3.2.6 kúpnej zmluvy, ktorú je možné považovať za užitočnú za účelom modernizácie dodaných EJ prostredníctvom inštalácie zariadenia ETCS. Predmetná kúpna zmluva je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a dostupná na linku https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3355089&l=sk

Týmto verejným obstarávaním Obstarávateľ má záujem modernizovať EJ prostredníctvom inštalácie zariadenia ETCS. V čase prípravy tohto verejného obstarávania sú EJ v procese výroby, t.j. majú byť ešte len dodané podľa kúpnej zmluvy. Obstarávateľ preto pri príprave verejného obstarávania, v súlade s bodom 3.2.6 kúpnej zmluvy, požiadal o súčinnosť skupinu dodávateľov. Informácie, ktoré sa vymenili v súvislosti účasťou skupiny dodávateľov na príprave postupu verejného obstarávania sú obsiahnuté v Zmluve o spolupráci.

Obstarávateľom prijaté opatrenia, aby sa účasťou skupinou dodávateľov Škoda Transportation a.s. a ŽOS Trnava, a.s. na príprave postupu verejného obstarávania nenarušila hospodárska súťaž vo verejnom obstarávaní:

Obstarávateľ v súlade §25 ods.3 ZVO oznamuje, že Zmluva o spolupráci uzatvorená so skupinou dodávateľov je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR a dostupná na linku http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3897178&l=sk.

Skupina dodávateľov, ako hospodársky subjekt predbežne zapojený do procesu prípravy verejného obstarávania podľa §25 ZVO bol upozornený na zákonnú úpravu prípravných trhových konzultácií (§25 ZVO) a o prípadných dôsledkoch vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových konzultáciách (§40 ods.7, ako aj §23 ods.2 ZVO).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "ZVO"). Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2, resp. podľa ods. 4 a/alebo ods. 5 ZVO.

III.1.1.1) V prípade, že záujemcom predkladané doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti nie sú vydávané v elektronickej podobe s právnym účinkom, alebo sa na doklad nevzťahuje účinnosť podľa osobitného zákona (napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 4 ZVO), obstarávateľ odporúča, aby záujemca predložil v ponuke doklady po zaručenej elektronickej konverzií dokumentu z listinnej do elektronickej podoby. V prípade predloženia písomností vyhotovených záujemcom, obstarávateľ odporúča, aby boli takéto písomnosti podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu.

III.1.1.2) Hospodársky subjekt vo verejnom obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 152 ods. 1 ZVO zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov. Obstarávateľ uzná rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise podľa § 152 ods. 3 ZVO.

III.1.1.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.1.4) V zmysle § 32 ods.3 ZVO Obstarávateľ nie je orgán verejnej moci a nedisponuje prístupom do informačných systémov verejnej správy.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nevyžaduje sa.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa následovné, obstarávateľom určené, podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle §34 ods.1 písm.a) ZVO v spojení s §34 ods.2 ZVO.

III.1.3.1) Zoznam poskytnutých služieb vypracuje záujemca. Obstarávateľ odporúča, aby bol zoznam poskytnutých služieb podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom oprávnenou osobou konať za záujemcu. Evidencia referencií je upravená v § 12 ZVO.

III.1.3.2) Záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí záujemca obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje záujemca písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO; oprávnenie poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.

III.1.3.3) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.

III.1.3.4) V prípade dokladov, ktoré sú vyjadrené v inej mene ako EUR, je potrebné na prepočítanie tejto meny na EUR použiť kurz Európskej centrálnej banky, resp. Národnej banky Slovenska, aktuálny v posledný deň príslušného kalendárneho roku, v ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti, t.j. v ktorom sa referencia realizovala. V prípade roku 2019 je potrebné na prepočítanie inej meny na EUR použiť kurz ECB aktuálny v deň vyhlásenia verejného obstarávania. V prípade preukazovania splnenie podmienky účasti, poskytnutím služieb v inej mene ako EUR, záujemca uvedie hodnotu poskytnutých služieb v pôvodnej mene a prepočet do meny EUR.

III.1.3.5).Z predkladaných dokladov záujemcu preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 ZVO musí byť zrejmé splnenie identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie sa týka osoby záujemcu.

III.1.3.6) Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti záujemcu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad v slovenskom jazyku.

Eventuele minimumeisen:

Uchádzač preukáže predložením Zoznamu poskytnutých služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky, t.j. dodanie a inštalácia zabezpečovacieho zariadenia ETCS do železničných koľajových vozidiel (rušne, ucelené jednotky, riadiace vozne) uskutočnené v predchádzajúcich 5 rokoch od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v celkovej minimálnej hodnote 3 000 000,00 EUR bez DPH kumulatívne spolu za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania. Obstarávateľ odporúča uchádzačom pre spracovanie zoznamu použiť formulár z Prílohy č. 4 SP-Zoznam poskytnutých služieb.

V prípade, že bola poskytnutá služba len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov a pod.), musí uchádzač preukázať, v akom finančnom objeme za určené obdobie realizoval služby uchádzač alebo uchádzačom uvedená iná osoba podľa § 34 ods. 3 ZVO.

V prípade ak uchádzač predkladá/uvádza zmluvu, ktorej realizácia presahuje stanovené obdobie rokov, t. j. poskytovanie služby (zmluvy) začalo pred 5 rokmi, alebo nebolo skončené do vyhlásenia verejného obstarávania (ďalej aj ako rozhodné obdobie), uchádzač v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť poskytnutia služby, ktorá bola realizovaná v požadovanom/rozhodnom období.

Obstarávateľ požaduje preukázať, že uchádzač má praktické skúsenosti so zabezpečením predmetu zákazky rovnakého charakteru a obdobného rozsahu ako je predmet tejto zákazky a sleduje preverenie skutočnosti, či uchádzač v minulosti realizoval zákazku aj pre iný subjekt, t.j. sleduje, preverenie schopnosti uchádzača realizovať predmet zákazky s cieľom vybrať dodávateľa, ktorý poskytne na základe svojich praktických skúseností odborné a kvalitné plnenie predmetu zákazky s prihliadnutím aj na predpokladanú hodnotu zákazky.

Obstarávateľ v súlade s §34 ods. 2 ZVO pre zaistenie primeranej úrovne hospodárskej súťaže určil dlhšiu dobu ako je doba podľa §34 ods. 1 písm. a) ZVO. Obstarávateľ predĺžením doby, za ktoré môžu uchádzači predkladať referencie chce zvýšiť možnosti na prihlásenie sa do súťaže väčšieho počtu uchádzačov a zabezpečiť väčšiu otvorenosť súťaže. Dĺžka zmluvného vzťahuje je plánovaná, s ohľadom na špecifickosť zákazky, na viac ako 36 mesiacov.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Vyžaduje sa zábezpeka ponuky vo výške 300 000,00 EUR.

Spôsob zloženia zábezpeky ponuky je uvedený v súťažných podkladoch.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, Prioritná os č. 1- Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov (Kohézny fond) a to realizáciou Projektu "Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units)" z prostriedkov nenávratného finančného príspevku zo zdrojov Kohézneho fondu, štátneho rozpočtu a prípadne z vlastných prostriedkov Obstarávateľa. Obstarávateľ bude poskytovať zálohové platby. Platobné podmienky sú bližšie uvedené v SP v časti B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Obstarávateľ vyžaduje vytvorenie niektorej z právnych foriem podľa Obchod. zák. alebo Občian.zák., resp. podľa právnych predpis. platných v krajine sídla členov skupiny dodávateľov, pred uzatvorením zmluvy, ak ponuka skupiny dodávateľov bude obstarávateľ. prijatá. Nevyžaduje sa, aby vytvorená právna forma mala samostatnú právnu subjektivitu. Vytvorenie právnej formy je potrebné z dôvodu garancie dodržania stanovených zmluv. podm. a riadneho plnenia zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť. V prípade združenia je potrebné z hľadiska priehľadnosti vzťahov pri plnení zmluvy príp. vymáhania záväzkov, aby účastníci združenia uzatvorili zmluvu, ktorá bude obsahovať povinnosti pre všetkých účastníkov združenia. Zmluva musí obsahovať aj splnomocnenie pre niektorého účastníka združenia na zastup. združenia pri rokovaniach a vykonávaní potrebných práv. úkonov a tiež vyhlásenie o tom, že členovia združenia ručia spoločne a nerozdielne za záväzky voči obstarávateľ. vzniknuté pri realizácií predmetu zákazky.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Podľa súťažných podkladov.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/07/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Slowaaks, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/07/2020
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/07/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Rožňavská 1, Bratislava 3, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Otváraním ponúk elektronicky prostredníctvom IS EVO sa rozumie ich sprístupnenie obstarávateľovi. Podľa § 52 ods. 2 ZVO sa otvárania ponúk môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

Ďalšie informácie o otváraní ponúk sú uvedené v SP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.3.1) Verejná súťaž je realizovaná podľa §91 ZVO s uplatnením §66 ods.7 ZVO bez použitia elektronickej aukcie. V súlade s §66 ods. 7 ZVO obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §40 ZVO a vyhodnotenie ponúk podľa §53 ZVO z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.

VI.3.2) Obstarávateľ v zákazke uplatňuje plne elektronickú komunikáciu prostredníctvom informačného systému Úradu pre verejné obstarávanie s názvom IS EVO ver. 18.0. Podrobné informácie o IS EVO ver. 18.0 určených pre prácu záujemcu/uchádzača s týmto systémom nájdete na https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo-5f6.html v sekcii Príručky a v sekcií Videonávody.

VI.3.3) Uchádzač predkladá ponuku výhradne elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO po prihlásení.

VI.3.4) Uchádzač môže doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti určené obstarávateľom v ods. III.1.1) a

III.1.3) tohto oznámenia predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom pre verejné obstarávanie (JED).

Uchádzač vyplní časti I. až III. JED-u a oddiel: Globálny údaj pre všetky podmienky účasti časti IV JED-u bez toho, aby musel vyplniť iné oddiely časti IV JED-u. Predloha JED-u je dostupná v mieste zverejnenia súťažných podkladov.

Bližšie informácie sú uvedené v časti A.2 SP.

VI.3.5) Ak záujemca použije JED, obstarávateľ môže na zabezpečenie riadneho priebehu VO kedykoľvek v jeho priebehu uchádzača písomne požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov nahradených JED-om. Uchádzač je následne povinný doručiť doklady obstarávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak obstarávateľ neurčil dlhšiu lehotu. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklady, ktoré boli nahradené JED-om v lehote určenej obstarávateľom, obstarávateľ uchádzača vylúči z VO.

VI.3.6) Doručovanie podaní-v IS EVO sa za okamih doručenia považuje odoslanie danej informácie (žiadosti,ponuky, návrhu a iné). Tento údaj je uvedený v dátume podania príslušného dokumentu. Dátum odoslania=dátum doručenia.

VI.3.7) Obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom a k prípadným všetkým doplňujúcim podkladom. Súťažné podklady a prípadné vysvetlenie alebo úprava súťažných podkladov alebo vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo k prípadne iným doplňujúcim podkladom budú obstarávateľom zverejnené ako elektronické dokumenty v zodpovedajúcej zákazke na linku https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9090.

VI.3.8) Obstarávateľ neumožňuje obhliadku predmetu zákazky.

VI.3.9) Pre účely VO je v tejto zákazke určená dĺžka trvania zákazky ako maximálna lehota dodania predmetu zákazky. Uvedenému zodpovedajú údaje uvedené v ods. II.2.7). Zmluva s uchádzačom sa uzatvorí na dobu určitú, do uplynutia záručnej doby na dielo v celom rozsahu v zmysle ustanovení uvedených v obchod. podmienkach dodania predmetu zákazky.

VI.3.10) Nejedná sa o zelené VO, ani o obstarávanie inovácií, ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.3.11) Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti:Obstarávateľ nerozdeľuje predmet zákazky na časti nakoľko z dôvodu zabezpečenia plnohodnotnej funkčnosti zabezpečovacieho zariadenia je vhodnejšie ho obstarávať ako komplexnú dodávku. Inštalácia zabezpečovacieho systému ETCS je náročný zásah do EJ, pri ktorom sa zasahuje do riadiaceho obvodu, vzduchového obvodu a do zabezpečovacieho zariadenia Mirel VZ1. Aj napriek tomu, že systém ETCS sa bude inštalovať do EJ220 a EJ300, obidve EJ sú koncepčne totožné a odlišujú sa počtom vložených vozňov. Koncepčné riešenie inštalácie systému ETCS bude rovnaké u EJ220 ako aj u EJ300.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/05/2019