Služby - 238502-2019

23/05/2019    S99

Belgicko-Brusel: Transeurópske služby pre telematiku medzi správami – (TESTA)

2019/S 099-238502

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštová adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Pozri zoznam zúčastnených inštitúcií, agentúr a orgánov (pozri bod VI.3)
Poštová adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Digit Contracts Info Centre
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 229-60762
Fax: +32 229-57702
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
I.3)Komunikácia
Prístup k súťažným dokumentom je obmedzený. Ďalšie informácie môžete získať na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4803
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na nasledujúcej adrese:
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit A3: ICT Procurement and Contracts
Poštová adresa: MO-15 Office 07/P001
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: DIGIT Contracts Info Centre
Telefón: +32 229-60762
E-mail: DIGIT-CONTRACTS-INFO-CENTRE@ec.europa.eu
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/informatics-tenders-and-contracts_en
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Transeurópske služby pre telematiku medzi správami – (TESTA)

Referenčné číslo: DIGIT/A3/PR/2019/010
II.1.2)Hlavný kód CPV
64200000 Telekomunikačné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Transeurópske služby pre telematiku medzi správami.

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
64216110 Služby elektronickej výmeny údajov
72315000 Riadenie a podpora dátových sietí
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Služby môžu požadovať inštitúcie po celom svete, ale primárne sa budú vykonávať v rámci krajín EÚ, EZVO (Európskeho združenia voľného obchodu) a pristupujúcich krajín.

II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 96
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
Predpokladaný minimálny počet: 5
Objektívne kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov:

Počet uchádzačov nie je obmedzený.

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Riešenia zamerané na interoperabilitu pre európsku verejnú správu 2 (ISA2), nástroje na prepojenie Európy (CEF), administratívne rozpočtové prostriedky EÚ

II.2.14)Doplňujúce informácie

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3).

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Užšia súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3)

IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 066-153243
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 21/06/2019
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 29/07/2019
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 12 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:

Európska komisia vypísala tento postup vo svojom mene a v mene týchto inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ:

Európsky parlament, Luxemburg, Luxembursko;

Rada Európskej únie, Brusel

Súdny dvor Európskej únie, Luxemburg

Európsky hospodársky a sociálny výbor, Brusel

Výbor regiónov (BE)

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, Brusel, Belgicko;

Európsky inovačný a technologický inštitút, Budapešť, Maďarsko;

Európsky orgán pre bankovníctvo, Paríž, Francúzsko;

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy, Paríž, Francúzsko;

Európska obranná agentúra, Brusel, Belgicko;

Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva, Budapešť, Maďarsko;

Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva, Haag, Holandsko;

Európska jednotka pre justičnú spoluprácu, Haag, Holandsko;

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky, Ljubljana, Slovinsko;

Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie, Luxemburg, Luxembursko;

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania, Solún, Grécko;

Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva, Kolín, Nemecko;

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb, Štokholm, Švédsko;

Európska chemická agentúra, Helsinki, Fínsko;

Európska environmentálna agentúra, Kodaň, Dánsko;

Európska agentúra pre kontrolu rybárstva, Vigo, Španielsko;

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín, Parma, Taliansko;

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť, Vilnius, Litva;

Európska agentúra pre lieky, Amsterdam, Holandsko;

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Lisabon, Portugalsko;

Európska námorná bezpečnostná agentúra, Lisabon, Portugalsko;

Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť, Heraklion, Grécko;

Železničná agentúra Európskej únie, Valenciennes, Francúzsko;

Európska nadácia pre odborné vzdelávanie, Turín, Taliansko;

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, Bilbao, Španielsko;

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok, Dublin, Írsko;

Agentúra Európskej únie pre základné práva, Viedeň, Rakúsko;

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Varšava, Poľsko;

Agentúra pre európsky GNSS, Brusel, Belgicko;

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, Tallin, Estónsko;

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Alicante, Španielsko;

Jednotná rada pre riešenie krízových situácií, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny, Luxemburg, Luxembursko;

Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy, Barcelona, Španielsko;

Spoločný podnik pre palivové články a vodík, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik SESAR, Brusel, Belgicko;

Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Angers, Francúzsko;

Satelitné stredisko Európskej únie, Torrejón de Ardoz, Španielsko;

Európska centrálna banka, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko;

Európsky dvor audítorov, Luxemburg, Luxembursko;

Úrad európskeho ombudsmana, Štrasburg, Francúzsko;

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov, Brusel, Belgicko;

Európsky podporný úrad pre azyl, Valletta, Malta;

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov, Frankfurt nad Mohanom, Nemecko;

Úrad Orgánu európskych regulátorov pre elektronické komunikácie, Riga, Lotyšsko;

Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum, Brusel, Belgicko;

Výkonná agentúra pre výskum, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik Čisté nebo 2, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik „Elektronické komponenty a systémy pre vedúce postavenie Európy“, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik pre vykonávanie technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, Brusel, Belgicko;

Spoločný podnik Shift2Rail, Brusel, Belgicko;

Európsky univerzitný inštitút, Florencia, Taliansko;

Spoločný podnik pre európsku vysokovýkonnú výpočtovú techniku, Luxemburg, Luxembursko;

Európska prokuratúra, Luxemburg, Luxembursko;

Vojenské a civilné misie a operácie/Nástroj zahraničnej politiky, Brusel, Belgicko.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Informatics, Directorate A: Strategy and Resources, Unit 3: ICT Procurement and Contract
Poštová adresa: Rue Montoyer 15, Office: 07/P001
Mesto/obec: Brussels
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: digit-contracts-info-centre@ec.europa.eu
Telefón: +32 22960762
Internetová adresa: https://ec.europa.eu/info/departments/informatics_en#related
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
16/05/2019