Rádi bychom oznámili, že 29. ledna 2024 (orientační datum – bude potvrzeno!) bude spuštěna nová verze portálu TED. Zajímají vás nové funkce, zlepšení a dopad na uživatele? Přečtěte si náš článek a další informace o hlavních změnách a funkcích.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registrace na 4. seminář s uživateli dále používající data z portálu TED, který se bude konat dne 14. prosince 2023, je otevřena.

Služby - 238639-2020

Submission deadline has been amended by:  320365-2020
25/05/2020    S100

Lucembursko-Lucemburk: EIF - Poskytování nezbytných průřezových cloudových bezpečnostních a integračních služeb a jejich řízení (Lucemburk)

2020/S 100-238639

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský investiční fond
Poštovní adresa: 37B, avenue J.F. Kennedy
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU00 Luxembourg
PSČ: L-2968
Země: Lucembursko
Kontaktní osoba: SPA-Procurement
E-mail: eif-procurement@eif.org
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.eif.org
Adresa profilu zadavatele: http://www.eif.org/who_we_are/governance/procurement/index.htm?lang=-en
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6474
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování nezbytných průřezových cloudových bezpečnostních a integračních služeb a jejich řízení

Spisové číslo: 2020-OIM-ISM-API-005
II.1.2)Hlavní kód CPV
72000000 Informační technologie: poradenství, vývoj programového vybavení, internet a podpora
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Evropský investiční fond (EIF) hodlá uzavřít partnerství, které pomůže s řízením specifických bezpečnostních kontrol a souladu cloudových služeb a integračních služeb a bude úzce spolupracovat se stávajícími poskytovateli služeb EIF pracujícími v cloudovém prostředí.

Cílem této výzvy k podávání nabídek je poskytnout již identifikované cloudové bezpečnostní a integrační služby. Vzhledem k době trvání zadávacího řízení, s ohledem na délku životnosti nových technologií, mohou být některé technické bezpečnostní služby (v rozsahu této výzvy k podávání nabídek) obnoveny, vyřazeny nebo přidány.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 5 606 500.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ačkoli bude poskytovatel služeb obecně pracovat ze svých obvyklých pracovních prostor, EIF očekává jeho příležitostnou přítomnost v prostorách EIF za účelem účasti na schůzích.

II.2.4)Popis zakázky:

V nejranější fázi projektu povede EIF jednání za účelem nastavení srozumitelného a zdokumentovaného řízení všech služeb. V rámci podmínek kompetence EIF specifikuje očekávané bezpečnostní kontroly.

Zde je důležitý seznam přímých služeb, které EIF očekává od úspěšného poskytovatele služeb:

• společné řešení cloudové správy identity a přístupu (IAM), snadno spravovatelné, nabízející jednotné přihlášení (SSO), s cílem zajistit nezbytnou interoperabilitu pro všechna řešení hostovaná na Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo jakémkoli jiném poskytovateli cloudu, včetně multifaktorových ověřovacích mechanismů;

• řešení centrálního shromažďování protokolů o aplikacích a systémech, jejich uložení a řádné uchování, sledování událostí a předání příslušných incidentů EIF a příslušným poskytovatelům služeb;

• nástroj/služba pro správu zranitelností s cílem prohledat všechny platformy cloudu EIF a poskytovat měsíční a čtvrtletní souhrnné zprávy o zranitelnosti;

• pokročilé služby šifrování/výměny souborů a systémů pro ochranu údajů EIF;

• systém označování požadavků pro řešení podpůrných případů, řízení změn, a vydávání konkrétních hlavních aplikací cloudu EIF (EIF nutně neočekává, že toto řešení bude použito pro řízení vztahu mezi EIF a cloud brokerem (Cloud Services Broker));

• SFTP služba pro bezpečnou integraci/přenos souborů mezi jednotlivými řešeními EIF nebo s protistranami;

• poradenské služby týkající se různých technologických aspektů (sledování a optimalizace nákladů, bezpečnost a kontrola architektury týkající se cloudu atd.);

• služby penetračního testování k posouzení bezpečnosti řešení EIF Cloud.

V rámci tohoto zadávacího řízení EIF očekává, že vybere ústředního poskytovatele služeb pro definované služby v rozsahu uvedeném v podmínkách kompetence.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 5 606 500.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 84
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Rámcová smlouva bude uzavřena na počáteční období 3 let s možností následného prodloužení o čtyři po sobě následující jednoletá období, na základě uvážení EIF (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

EIF uzavře rámcovou smlouvu s jedním poskytovatelem služeb (dále jen „rámcová smlouva“) na počáteční období 3 let s možností následného prodloužení o čtyři po sobě následující jednoletá období, na základě uvážení EIF (3 + 1 + 1 + 1 + 1).

Rámcová smlouva podléhá Všeobecným smluvním podmínkám EIF (dále jen „VSP EIF“), které budou součástí rámcové smlouvy jako příloha C.

Prováděcí smlouvy budou uzavřeny podle rámcové smlouvě, kdykoliv bude úkol vyžadován na základě mechanismu uvedeného v oddílu 6 podmínek kompetence.

III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky
Povinnost uvádět jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané zakázky.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s jediným účastníkem
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání:

Očekává se, že bude podepsána rámcová smlouva na období 7 let (3 + 1 + 1 + 1 + 1). Možným důvodem žádosti o období delší než 4 roky je skutečnost, že nastavení některých klíčových služeb může vyžadovat delší program, který může trvat déle než 2 roky od podpisu a který bude příliš krátký na to, aby EIF mohl plně využívat všechny služby.

IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 30/06/2020
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 02/07/2020
Místní čas: 14:00
Místo:

prostory EIF.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Otevírání nabídek není veřejné.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Tel.: +352 43031
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/05/2020