Pomôžte nám zlepšiť webovú stránku TED vyplnením nášho krátkeho dotazníka!

Služby - 238713-2017

24/06/2017    S119    Agentúry - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Výberové konanie s rokovaním 

Holandsko-Haag: Stravovacie a banketové služby

2017/S 119-238713

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL332
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703531594
Fax: +31 703180808

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.europol.europa.eu

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2613
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Verejný poriadok a bezpečnosť

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Stravovacie a banketové služby.

Referenčné číslo: 1712/C5/N.
II.1.2)Hlavný kód CPV
55500000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Zmluva sa týka:

— stravovacích služieb pre reštauráciu a bufet pre zamestnancov Europolu,

— banketových služieb v priestoroch Europolu v Haagu alebo na iných miestach v Holandsku,

— zabezpečovania externých priestorov a súvisiacich služieb v Holandsku (voliteľné služby).

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 300 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
55510000
55511000
55512000
55520000
55523000
55120000
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: NL
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Haag, Holandsko.

II.2.4)Opis obstarávania:

Celkový odhadovaný obrat dodávateľa počas celého trvanie zmluvy je 7 300 000 EUR, rozdelený nasledovne:

— maximálne 3 300 000 EUR (bez DPH), túto sumu zaplatí Europol za fixné poplatky, banketové služby, externé priestory a súvisiace služby,

— 4 000 000 EUR (vrátane DPH) je odhadovaný obrat dodávateľa z maloobchodných cien, ktoré zaplatili zamestnanci, návštevníci a hostia za poskytovanie stravovacích služieb v reštaurácii a bufete určenom pre zamestnancov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 3 300 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 24
Toto obstarávanie môže byť obnovené: áno
Opis obnovení:

2 možné automatické predĺženia, zakaždým o 12 mesiacov.

II.2.9)Informácie o obmedzeniach počtu uchádzačov, ktorí budú vyzvaní na účasť
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Vybraní uchádzači budú pozvaní, aby sa zúčastnili prehliadky miesta v hlavných priestoroch Europolu pravdepodobne v októbri 2017. Podrobné informácie o aktuálnom dátume a čase prehliadky miesta budú poskytnuté vo výzve na súťaž.

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu
Odkaz na príslušný zákon, právny predpis alebo administratívne opatrenie:

Ako je uvedené v súťažných podkladoch.

III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Súťažné konanie s rokovaním
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.5)Informácie o rokovaní
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe prvotných ponúk bez vykonania rokovaní
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/07/2017
Miestny čas: 23:59
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
Dátum: 29/09/2017
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: áno
Odhadovaný čas uverejnenia ďalších oznámení:

Približne do 4 rokov.

VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

Europol môže použiť počas 3 rokov nasledujúcich po uzatvorení (pôvodnej) zmluvy rokovacie konanie bez predchádzajúceho zverejnenia oznámenia o vyhlásení metódy verejného obstarávania [článok 134 písm. e) pravidiel uplatňovania] pre ďalšie zmluvy týkajúce sa služieb podobných službám prideleným subjektu, ktorému bolo pridelené toto obstarávanie tým istým obstarávateľom.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia osoby podávajúcej odvolanie alebo, ak to nie je možné, odo dňa, keď túto skutočnosť zistila. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nebude mať za následok prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Europol
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: The Hague
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: procurement@europol.europa.eu
Telefón: +31 703025000
Fax: +31 703180808

Internetová adresa: http://www.europol.europa.eu

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
14/06/2017