Diensten - 238738-2018

05/06/2018    S105

België-Brussel: Raamovereenkomst voor diensten voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau in Warschau.

2018/S 105-238738

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: Rue Wiertz 60
Plaats: Brussels
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1047
Land: België
Contactpersoon: Ewa Michnowska
E-mail: epwarszawa@ep.europa.eu
Telefoon: +48 225952470
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.europarl.europa.eu
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=3398
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europees Parlement, Liaison Office in Poland
Postadres: ul. Jasna 14/16a
Plaats: Warszawa
Postcode: 00-041
Land: Polen
Contactpersoon: Ewa Michnowska
Telefoon: +48 225952470
E-mail: epwarszawa@ep.europarl.eu
NUTS-code: PL9 Not specified
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.pl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten voor de organisatie van communicatie- en informatieactiviteiten van het liaisonbureau in Warschau.

Referentienummer: COMM/AWD/2018/222
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79416000 Public relationsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opstelling van een raamovereenkomst voor communicatiediensten met het oog op deze doelstellingen:

— het liaisonbureau van het Europees Parlement in staat stellen te beschikken over professionele ondersteuning van hoge kwaliteit voor een waaier aan taken die gemakkelijk kunnen worden uitbesteed en zodoende capaciteit vrijmaken voor de bureaus voor meer strategisch werk,

— het stroomlijnen van aanbestedingsprocedures,

— het vergemakkelijken van de dagelijkse operaties aan de hand van een eenvoudige bestelprocedure, waarbij de inachtneming van de aanbestedingsregels wordt gewaarborgd,

— het mogelijk maken van schaalvergroting voor de communicatieactiviteiten tijdens de verkiezingscampagne.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79950000 Organiseren van tentoonstellingen, beurzen en congressen
79418000 Advies inzake aanschaffingsbeleid
79994000 Contractenbeheer
79553000 Desktop-publishing-diensten
79540000 Tolkdiensten
79530000 Vertaaldiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De liaisonbureaus van het Europees Parlement zijn verantwoordelijk voor de gedecentraliseerde tenuitvoerlegging van de institutionele communicatie-inspanningen van het Europees Parlement. Meer specifiek beheren de bureaus de contacten met nationale, regionale en lokale media, communiceren ze met burgers en belanghebbenden via offline- en onlineactiviteiten, en bieden ze een communicatieplatform voor leden van het Europees Parlement in de lidstaten. Hun inspanningen zijn met name cruciaal voor de campagne van het Europees Parlement voor de Europese verkiezingen van 2019.

De opstelling van een raamovereenkomst voor communicatiediensten met het oog op deze doelstellingen:

— het liaisonbureau van het Europees Parlement in Warschau in staat stellen te beschikken over professionele ondersteuning van hoge kwaliteit voor een waaier aan taken die gemakkelijk kunnen worden uitbesteed en zodoende capaciteit vrijmaken voor de bureaus voor meer strategisch werk,

— het stroomlijnen van aanbestedingsprocedures,

— het vergemakkelijken van de dagelijkse operaties aan de hand van een eenvoudige bestelprocedure, waarbij de inachtneming van de aanbestedingsregels wordt gewaarborgd,

— het mogelijk maken van schaalvergroting voor de communicatieactiviteiten tijdens de periode van de verkiezingscampagne.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 400 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

initiële opdracht van 1 jaar, gevolgd door 3 mogelijke verlengingen, voor een maximale looptijd van 4 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

ingeschreven zijn in een relevant beroeps- of handelsregister, behalve voor internationale organisaties; beschikken over een specifieke machtiging waaruit blijkt dat hij is gemachtigd om de opdracht uit te voeren in zijn land van vestiging, of lid zijn van een specifieke beroepsorganisatie.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/07/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 07/08/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Biuro PE w Polsce.

Ul. Jasna 14/16a.

Warszawa.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

maximaal 2 vertegenwoordigers per inschrijver, naar behoren gemachtigd via e-mail — zie de voorwaarden voor het indienen van een inschrijving.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Internetadres: https://www.ombudsman.europa.eu/start.faces
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: CFI.Registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/05/2018