Leveringen - 23954-2019

17/01/2019    S12    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Handschoenen

2019/S 012-023954

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 238-543336)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Ministerstvo na vatreshnite raboti
Nationaal identificatienummer: 000695235
Postadres: ul. Shesti septemvri No. 29
Plaats: Sofiya
NUTS-code: BG411 София (столица)
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Stanka Bakalova
E-mail: int.82@mvr.bg
Telefoon: +359 29824059
Fax: +359 29813010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.targove.mvr.bg/DMTOSO/ZOP_NEW/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО“ — 2 600 чифта

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18424000 Handschoenen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на ръкавици, кожени, за служители на ГДГП, участващи в СПО — 2 600 чифта

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
15/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 238-543336

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Срок за получаване на оферти или заявления за участие
In plaats van:
Datum: 14/01/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Te lezen:
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 17:30
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Условия за отваряне на офертите
In plaats van:
Datum: 15/01/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 01/02/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: