Leveringen - 239697-2020

25/05/2020    S100

Litouwen-Rokiškis: Stadsverwarming

2020/S 100-239697

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rokiškio rajono savivaldybės administracija
Nationaal identificatienummer: 188772248
Postadres: Respublikos g. 94
Plaats: Rokiškis
NUTS-code: LT LIETUVA
Postcode: LT-42136
Land: Litouwen
Contactpersoon: Ernesta Jančienė
E-mail: e.janciene@post.rokiskis.lt
Telefoon: +370 45871429
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rokiskis.lt
Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6685
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=515334
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=515334&B=PPO
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rokiškio rajono Kavoliškio mokyklos-darželio ir Obelių muziejaus šilumos gamybos, tiekimo bei eksploatavimo paslaugos

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09323000 Stadsverwarming
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rokiškio rajono Kavoliškio mokyklos-darželio ir Obelių muziejaus šilumos gamybos, tiekimo bei eksploatavimo paslaugos.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rokiškio rajono Kavoliškio mokyklos-darželio pastatui

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sodo g., Kavoliškio k., Rokiškio r.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rokiškio rajono Kavoliškio mokyklos-darželio šilumos gamybos, tiekimo bei eksploatavimo paslaugos (toliau – prekės). Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Rokiškio rajono Obelių muziejaus pastatui

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72250000 Systeem- en ondersteuningsdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: LT LIETUVA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vytauto g. 18, Obelių m., Rokiškio r.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Rokiškio rajono Obelių muziejaus šilumos gamybos, tiekimo bei eksploatavimo paslaugos (toliau – prekės). Perkamų prekių savybės nustatytos techninėje specifikacijoje (konkurso sąlygų 3 priedas).

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 84
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjo pašalinimo pagrindai nurodyti pirkimo sąlygų 4 priede.

Tiekėjas turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik preliminaraus laimėtojo.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Tiekėjas parengia ir iki kiekvieno mėnesio 10 d. (po ataskaitinio laikotarpio) pateikia pirkėjui sąskaitą apmokėjimui.

Pirkėjas atsiskaito tiekėjui kas mėnesį per 30 (trisdešimt) dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

Jei tiekėjas dėl savo kaltės nepateikia prekių nustatytu terminu, pirkėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nepatiektų prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) proc. bendros sutarties kainos.

Jei pirkėjas dėl savo kaltės nustatytu terminu neapmoka už prekes, tiekėjas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,03 proc. dydžio delspinigius nuo laiku neapmokėtos prekių kainos už kiekvieną termino praleidimo dieną, neviršijant 10 (dešimt) proc. bendros sutarties kainos.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 09:15
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Litouws
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Panevėžio apygardos teismas
Plaats: Panevėžys
Land: Litouwen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020