Služby - 239875-2015

Zobrazit zhuštěný náhled

10/07/2015    S131    Agentury - Služby - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Španělsko-Alicante: Poskytnutí služeb pro tvorbu animovaných videí pro Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) (OHIM)

2015/S 131-239875

Oznámení o zakázce

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante (Alicante)
PSČ: 03008
Stát: Španělsko
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Fax: +34 965138500

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: https://oami.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement

Elektronický přístup k informacím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=942

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat:
Úřední název: Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory)
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante (Alicante)
PSČ: 03008
Stát: Španělsko
E-mail: procurement@oami.europa.eu
Fax: +34 965138500
Internetová adresa: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=942

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.3)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Poskytnutí služeb pro tvorbu animovaných videí pro Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) (OHIM).
II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění
Služby
Kategorie služeb č. 27: Jiné služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění: OHIM, Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

Kód NUTS ES521

II.1.3)Informace o veřejné zakázce, rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému (DNS)
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy
II.1.4)Informace o rámcové smlouvě
Rámcová smlouva s jediným účastníkem

Doba platnosti rámcové smlouvy

Doba trvání v měsících: 48

Celková předpokládaná hodnota zakázek po celou dobu platnosti rámcové smlouvy

Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 250 000 EUR
II.1.5)Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů)
Vítězný uchazeč bude požádán, aby vytvořil animovaná videa podle potřeb OHIM a pod jeho dohledem. Uchazeč bude povinen využívat moderní technologie, vhodné vybavení a odborné kapacity tak, aby poskytl Úřadu služby o vysoké kvalitě. Podrobný popis požadované služby se nachází v příloze II „Technické specifikace“.
II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

92100000

II.1.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ne
II.1.8)Části zakázky
Rozdělení zakázky na části: ne
II.1.9)Informace o variantách
II.2)Množství nebo rozsah zakázky
II.2.1)Celkové množství nebo rozsah:
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH: 250 000 EUR
II.2.2)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.3)Informace o obnovení zakázek
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení
Doba trvání v měsících: 48 (ode dne zadání zakázky)

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Požadované zálohy a záruky:
III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.1.3)Právní forma, kterou musí mít seskupení dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:
III.1.4)Další zvláštní podmínky
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: Uchazeči budou vyloučeni z této výzvy k podání nabídek v případě, že:
a) jsou v konkurzu nebo v likvidaci, jejich záležitosti jsou ve správě soudů, uzavřeli ujednání s věřiteli, pozastavili obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s nimi probíhá soudní řízení nebo se nacházejí v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států;
b) oni sami nebo osoby s pravomocí k jejich zastupování, rozhodování nebo řízení byli odsouzeni za trestný čin týkající se jejich profesionálního chování rozsudkem příslušnéhp orgánu členského státu, který má platnost věci pravomocně rozsouzené;
c) dopustili se vážného profesionálního pochybení prokázaného jakýmikoli prostředky, které mohou veřejní zadavatelé prokázat, včetně prostřednictvím rozhodnutí Evropské investiční banky a mezinárodních organizací;
d) nesplnili své závazky týkající se platby příspěvků sociálního zabezpečení nebo platby daní v souladu s právními předpisy země, ve které mají sídlo, nebo té, v níž sídlí veřejný zadavatel, nebo té, ve které bude zakázka provedena;
e) oni sami nebo osoby s pravomocí k jejich zastupování, rozhodování nebo řízení jsou předmětem rozsudku, který má platnost pravomocně rozsouzené věci, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci, praní peněz nebo za jakoukoliv jinou nezákonnou činnost, kdy taková nezákonná činnost škodí finančním zájmům Unie;
f) byla jim v nedávné minulosti vyměřena správní pokuta podle čl. 109 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002;
g) jsou předmětem střetu zájmů;
h) dopustili se zkreslení informací, jejichž poskytnutím veřejný zadavatel podmínil jejich účast v zadávacím řízení, případně tyto informace nepředložili.
III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny: S cílem doložit, že uchazeč disponuje dostatečnou hospodářskou a finanční způsobilostí k provedení rámcové smlouvy, je nutno doložit následující dokumentaci:
— bankovní osvědčení o platební schopnosti společnosti,
— ověřené finanční výkazy a auditní zprávy za poslední 3 finanční roky, za které byly účty uzavřeny, nebo rovnocenná dokumentace (např. v případě, že obchodní právo země, ve které má uchazeč sídlo, nevyžaduje zveřejnění účetních rozvah),
— prohlášení o celkovém obratu za poslední 3 finanční roky,
— pokud se uchazeč spoléhá na kapacity jiných subjektů, požaduje se písemný závazek ze strany těchto subjektů, který potvrdí, že tyto subjekty uchazeči poskytnou k dispozici zdroje nezbytné pro provedení zakázky.
III.2.3)Technická způsobilost
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:
— Prezentace společnosti (historie, činnosti atd.).
— Vzdělání a profesní kvalifikace vedoucích pracovníků společnosti.
— Seznam příslušných projektů uskutečněných během posledních 3 let s uvedením částek, dat a míst provedení. Seznam nejdůležitějších projektů musí být doplněn ověřeními o uspokojivém provedení, s uvedením, zda projekty byly realizovány profesionálním způsobem a zda byly úplně dokončeny.
— Výkaz průměrných pracovních sil a počtu vedoucích pracovníků poskytovatele služby za poslední 3 roky.
— Prezentace týkající se předpokládaného navrhovaného týmu, spolu s podrobnými profily každého člena týmu, včetně životopisů.
— Přednost bude dána prezentaci profilů s evropským formátem životopisů. 1 životopis musí být předložen pro každý z požadovaných klíčových profilů (1 životopis na každý klíčový požadovaný profil). Životopisy, které nebudou splňovat základní požadavky stanovené v technických specifikacích, budou vyloučeny. A dále jasné prohlášení osvědčující, že společnost může poskytnout alespoň 1 další osobu na podporu každého z profilů, které splňují uvedené minimální požadavky potřebné na podporu vývoje pro služby. Stejná osoba (osoby) nemůže být navržena na různé profily.
— Aktuální důkaz o zápisu v živnostenském rejstříku.
— Prohlášení o tom, že v případě zadání rámcové smlouvy a za předpokladu, že budou služby prováděny na území Španělska, se uchazeč zavazuje plnit španělské právní předpisy v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při práci.
III.2.4)Informace o vyhrazených zakázkách
III.3)Podmínky vztahující se na zakázky na služby
III.3.1)Informace o vyhrazení určité profesi
III.3.2)Zaměstnanci odpovědní za provedení služby

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Druh řízení
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené
IV.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k podání nabídek nebo k účasti
IV.1.3)Snížení počtu zájemců během vyjednávání nebo dialogu
IV.2)Kritéria pro zadání zakázky
IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky
hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií uvedených v zadávací dokumentaci, ve výzvě k podání nabídky nebo k vyjednávání nebo v dokumentaci soutěžního dialogu
IV.2.2)Informace o elektronické dražbě
IV.3)Administrativní informace
IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:
AO/004/15.
IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky
IV.3.3)Podmínky pro získání zadávací dokumentace a dalších dokumentů nebo dokumentace soutěžního dialogu
IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
18.9.2015
IV.3.5)Datum odeslání výzev k podání nabídek nebo k účasti vybraným zájemcům
IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být návrhy nebo žádosti o účast vypracovány
Jakýkoli úřední jazyk EU
IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 28.9.2015 - 11:00

Místo:

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek: ano

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Každý uchazeč může vyslat 2 zástupce. Úřad by měl být faxem na čísle +34 965138500 nebo e-mailem na procurement@oami.europa.eu informován o jménech a číslech dokladů totožnosti návštěvníků ve lhůtě do 25.9.2015.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
VI.2)Informace o financování z prostředků Evropské unie
VI.3)Další informace
Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.1. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.
VI.4)Odvolací řízení
VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení

Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Lucemburk
PSČ: 2925
Stát: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Podání odvolání
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání: Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.
VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30.6.2015