Leveringen - 240107-2020

25/05/2020    S100    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Aardgas

2020/S 100-240107

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Oficiul Național al Registrului Comerțului
Nationaal identificatienummer: 14942091
Postadres: Bulevardul Unirii nr. 74, bl. J3b, tronson II+III, sector 3
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 030837
Land: Roemenië
Contactpersoon: Valentin Vladu
E-mail: valentin.vladu@onrc.ro
Telefoon: +40 213160809
Fax: +40 213160808

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.onrc.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Achiziția de gaze naturale, necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale

Referentienummer: 2018L2
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Achizitia de gaze naturale pentru un numar de 10 ORCT.

Termenul-limita pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate de catre operatorii economici interesati in termenul prevazut in anuntul de participare, autoritatea contractanta va raspunde acestor solicitari cu 10 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 034 966.41 RON
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Alba

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Alba

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:16014.73 KWh, valoarea estimata:2547.94 RON,fara TVA. Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:45 KWh, valoarea estimata:7.16 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 470.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Bistrita Nasaud

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Bistrita Nasaud

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:20801.49 KWh, valoarea estimata:3282.48 RON,fara TVA. Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:190 KWh, valoarea estimata:29.98 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 600.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Clalrasi

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Clalrasi

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:7641.49 KWh, valoarea estimata:1132.47 RON,fara TVA.Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:11 KWh, valoarea estimata:1.63 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 209.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Cluj

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Cluj

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:28931.91 KWh, valoarea estimata:4588.60 RON,fara TVA.Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:50 KWh, valoarea estimata:7.93 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 840.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Dolj

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Dolj

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:28458.24 KWh, valoarea estimata:6548.24 RON,fara TVA. Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:1400 KWh, valoarea estimata:322.14 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1200.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Gorj

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Gorj

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:20442.81 KWh, valoarea estimata:3111.40 RON,fara TVA. Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:100 KWh, valoarea estimata:15.22 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 570.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Harghita

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Harghita

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:19290.77 KWh, valoarea estimata:3069.16 RON,fara TVA. Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:65 KWh, valoarea estimata:10.34 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 560.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Hunedoara

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Hunedoara

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:23873.35 KWh, valoarea estimata:3798.25 RON,fara TVA. Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:55 KWh, valoarea estimata:8.75 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 700.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Mures

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Mures

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:36544.63 KWh, valoarea estimata:5792.32 RON,fara TVA. Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:115 KWh, valoarea estimata:18.23 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1000.00 RON.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Olt

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Voornaamste plaats van uitvoering:

La sediile ORCT cu adresele precizate în Anexa 5

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Achizitia de gaze naturale pentru sediul in care isi desfasoara activitatea Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Olt

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Cantitatea maxima a unui singur contract subsecvent:38163.86 KWh, valoarea estimata:5476.51 RON,fara TVA. Cantitatea min a unui singur contract subsecvent:10 KWh, valoarea estimata:1.44 RON,fara TVA Valoarea garantiei de participare este: 1000.00 RON.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 046-102030
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 597315
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/10/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 33 196.18 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 487844
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 47 649.98 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 245181
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 9 098.42 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 186491
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 177.12 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 97731
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/02/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 028.04 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 46514
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 46 366.25 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 694812
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 412.74 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 658723
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 412.74 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 578095
Benaming:

: Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 25 351.23 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1/339105
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 019.71 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 298411
Perceel nr.: 9
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT Mures

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
25/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 625 975.08 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 43799
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 319.08 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 710268
Benaming:

Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/12/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 003.81 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 185950
Benaming:

Contract subsecvent nr. 13 - Achizitia de gaze naturale pentru ORCT: AB, BN, CL, CJ, DJ, GJ, HR, HD, MS, OT

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/03/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE ROMANIA S.A.
Nationaal identificatienummer: RO 13093222
Postadres: Bd.Marasesti, nr.4-6, sector 4
Plaats: Bucuresti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 04025
Land: Roemenië
E-mail: nicoleta.popescu@ro.engie.com
Telefoon: +40 749692115
Fax: +40 213012083

Internetadres: www.engie.ro

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 956.03 RON
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 956.03 RON
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ofertantul va elab oferta, in conf cu prev din doc de atrib si va indica in cuprinsul acesteia care inf din doc de calific, prop teh si/sau din prop fin sunt confidentiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de prop intelectuala, intrucat cuprind, fara a se lim la acestea, secrete teh si/sau comerciale, stab conf legii, iar dezvaluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale op economici, in special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala. Caracterul confidential trebuie demonstrat prin orice mijloace de proba. Oferta castigatoare va fi oferta cucel mai scazut pret dintre ofertele admisibile. DUAE poate fi accesat in vederea completarii de catre op economici interesati la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd. Pt vizu doc de atrib incarcate în SEAP, este necesar ca op ec sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verific semnaturii electronice si viz documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica); In cazul în care, în urma stab clas final conf criteriului de atrib, comisia de evaluare constata ca sunt doua sau mai multe of clasate pe primul loc, AC va solicita op economici respectivi doc care contin noi preturi,oferta câstigatoare fiind cea care are cel mai mic pret rez in urma reofertarii. In cadrul procesului de reofertare, ofertantii au oblig de a imbunatati sau de a mentine oferta initiala transmisa in SEAP. In sit in care of nu transmit noile oferte in conf cu solicitarile AC sau ofertele transmise nu sunt mai avantajoase decat cele initiale sau cel putin la nivelul acestora, AC va respinge ofertele respective ca fiind neconforme. Pe parcursul procesului de reofertare, AC poate solicita clarif cu privire la doc primite de la ofertanti, fiind incidente disp alin (1) art. 136 din HG 395/2016. Conf Notificarii ANAP nr. 247/06.09.2016 (transmisa si op ec sub nr.253/06.09.2016) cu privire la modalitatea de transmitere a solicitarilor de clarif si a inf suplim la doc de atrib/raspunsurile formulate în cazul desfas proced de atrib a contractelor de achiz, pt transmiterea solicit de clarif privind doc de atrib, operatorii ec se vor inreg în SEAP (www.e-licitatie.ro) ca operator ec conf prev art.5 alin.(1) din H.G. nr.395/2016 si vor transmite solicitarile avand în vedere termenele de raspuns ale AC prev la art.160-161 din Legea nr.98/2016. Orice comunicare, solicit, informare, notif si altele asemenea vor fi trans in scris prin SEAP.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunalul București — Sectia comercială
Postadres: Bulevardul Unirii nr. 37, sector 3
Plaats: București
Postcode: 030823
Land: Roemenië
E-mail: tribunalul-bucuresti@just.ro
Telefoon: +40 214083600
Fax: +40 213132815

Internetadres: http://www.tmb

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Direcția contencios a Oficiului Național al Registrului Comerțului
Postadres: Bulevardul Unirii nr. 74, bl. J3b, sector 3
Plaats: Bucureşti
Postcode: 030837
Land: Roemenië
E-mail: onrc@onrc.ro
Telefoon: +40 213160809
Fax: +40 213137434

Internetadres: www.onrc.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020