Leveringen - 240369-2020

25/05/2020    S100    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Kroatië-Kutina: Elektriciteit

2020/S 100-240369

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Grad Kutina
Nationaal identificatienummer: 41888874500
Postadres: Trg Kralja Tomislava 12
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
Contactpersoon: Mladen Lisak
E-mail: lisak@kutina.hr
Telefoon: +385 993999532

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kutina.hr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna škola Mate Lovraka
Nationaal identificatienummer: 80462671526
Postadres: Crkvena 59
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: skola@os-mate-lovraka-kt.skole.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://os-mate-lovraka-kt.skole.hr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna škola Stjepana Kefelje
Nationaal identificatienummer: 98618221938
Postadres: N. Tesle 1
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: skola@os-stjepana-kefelje-kt.skole.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://os-stjepana-kefelje-kt.skole.hr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna škola Zvonimira Franka
Nationaal identificatienummer: 87858338852
Postadres: S. S. Kranjčevića 2, p.p. 106
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: skola@os-zvonimira-franka-kt.skole.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.os-zvonimira-franka-kt.skole.hr

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna škola Vladimira Vidrića
Nationaal identificatienummer: 82027836579
Postadres: Školska 2
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: skola@os-vvidrica-kt.skole.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://os-vvidrica-kt.skole.hr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Osnovna škola Banova Jaruga
Nationaal identificatienummer: 58146774117
Postadres: S. Radića 118, Banova Jaruga
Plaats: Banova Jaruga
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44321
Land: Kroatië
E-mail: ured@os-banova-jaruga.skole.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://os-banova-jaruga.site123.me/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Muzej Moslavine Kutina
Nationaal identificatienummer: 84013099375
Postadres: Trg kralja Tomislava 13
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: juroda@muzej-moslavine.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.muzej-moslavine.hr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dječji vrtić Kutina
Nationaal identificatienummer: 48077094063
Postadres: A. Cesarca 4a
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: vrtic-kutina@sk.t-com.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vrtic-kutina.hr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Športski centar Kutina
Nationaal identificatienummer: 23792669797
Postadres: Ulica hrvatskih branitelja 8
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: sportski-centar-kutina@sk.htnet.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.sportskikt.hr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Pučko otvoreno učilište Kutina
Nationaal identificatienummer: 53390324352
Postadres: S. Radića 3, Kutina
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: pou-kutina@pou-kutina.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://pou-kutina.hr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Knjižnica i čitaonica Kutina
Nationaal identificatienummer: 52184315989
Postadres: Trg kralja Tomislava 17
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: knjiznica.kutina@gmail.com

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://knjiznica-kutina.hr/

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vatrogasna postrojba Kutina
Nationaal identificatienummer: OIB: 22190219862
Postadres: Kneza Ljudevita Posavskog 27
Plaats: Kutina
NUTS-code: HR HRVATSKA
Postcode: 44320
Land: Kroatië
E-mail: postrojba@vatrogasci-kutina.hr

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vp.vatrogasci-kutina.hr/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabava električne energije

Referentienummer: 58/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000 Elektriciteit
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet nabave je roba, odnosno električna energija za potrebe Grada Kutine i proračunskih korisnika.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 909 609.16 HRK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09310000 Elektriciteit
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HR HRVATSKA
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet nabave je roba, odnosno električna energija za potrebe Grada Kutine i proračunskih korisnika.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Udio električne energije iz obnovljivih izvora / Weging: 10 %
Prijs - Weging: 90 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 038-089423
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Nabava električne energije

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: HEP - Opskrba d.o.o.
Nationaal identificatienummer: 63073332379
Postadres: Ulica grada Vukovara 37
Plaats: Zagreb
NUTS-code: HR041 Grad Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: sanja.sostaric@hep.hr
Telefoon: +385 16322365
Fax: +385 16322409
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 880 000.00 HRK
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 909 609.16 HRK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postadres: Koturaška cesta 43/IV
Plaats: Zagreb
Postcode: 10000
Land: Kroatië
E-mail: dkom@dkom.hr
Telefoon: +385 14559930
Fax: +385 14559933

Internetadres: www.dkom.hr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020