Leveringen - 240570-2020

25/05/2020    S100    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Plovdiv: Aardgas

2020/S 100-240570

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Kompleksen onkologichen tsentar — Plovdiv“ EOOD
Nationaal identificatienummer: 000463379
Postadres: bul. „V. Aprilov“ No. 15 A
Plaats: Plovdiv
NUTS-code: BG421 Пловдив
Postcode: 4000
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Ekaterina Mancheva
E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg
Telefoon: +359 32641536
Fax: +359 32644388

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.onkoplov.com/

Adres van het kopersprofiel: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на природен газ за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на природен газ за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД за период от 2 (две) години за обект на възложителя — база ІІ, находяща се на адрес в гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 2А.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 110 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09123000 Aardgas
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG421 Пловдив
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД — база ІІ, находяща се на адрес в гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ № 2А

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на природен газ за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД за период от 2 (две) години за обект на възложителя — база ІІ, находяща се на адрес в гр. Пловдив, бул. „Александър Стамболийски“ 2А.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Geen (geschikte) inschrijvingen/aanvragen tot deelneming in het kader van een openbare procedure
Verklaring:

Налице е хипотезата на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП), която дава право на възложителите да възлагат обществени поръчки чрез процедура на договаряне без предварително обявление в случаите, когато поръчката може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт. Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 и 10 от Закона за енергетиката (ЗЕ) една от дейностите, подлежащи на лицензиране по този закон, е разпределението на природен газ, както и снабдяването с природен газ от крайни снабдители. Следователно юридическите лица, предлагащи тези услуги, следва да притежават валидна лицензия за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител, издадена на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЕ от Комисията за енергийно и водно регулиране за съответната територия на страната (в случая за територията на гр. Пловдив). Според разпоредбата на чл. 43, ал. 2, т. 1 и т. 2а от ЗЕ за 1 обособена територия се издава само 1 лицензия за разпределение на природен газ и за снабдяване с природен газ от крайни снабдители. За територията на гр. Пловдив, който е част от обособена територия Тракия, Комисията за енергийно и водно регулиране е издала лицензии за разпределение на природен газ и снабдяване с природен газ от краен снабдител на „Ситигаз България“ ЕАД. Видно от Регистъра на издадените лицензии от Комисията за енергийно и водно регулиране, „Ситигаз България“ ЕАД, ЕИК 131285259 притежава лицензия № Л-209-08/3.10.2006 г., касаеща дейността по разпределението на природен газ, и лицензия № Л-209-12/27.04.2009 г., касаеща дейността по снабдяване с природен газ от краен снабдител, и двете отнасящи се до обособената територия на регион Тракия, включваща и гр. Пловдив. Срокът на двете цитирани лицензии е до 20.09.2040 г. Изхождайки от гореизложеното и документите, общодостъпни на интернет страницата на Комисията за енергийно и водно регулиране: http://www.dker.bg/, дружеството „Ситигаз България“ ЕАД притежава необходимите от ЗЕ лицензии за разпределение на природен газ и обществено снабдяване с природен газ за обособената територия на гр. Пловдив (включена в регион Тракия) и следователно е носител на изключителни права за посочените дейности по разпределение и снабдяване с природен газ от краен снабдител по смисъла на чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗОП. Предвид на изложеното настоящата обществена поръчка не би могла да бъде възложена на друг

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Доставка на природен газ за нуждите на „Комплексен онкологичен център — Пловдив“ ЕООД

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/05/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Ситигаз България“ ЕАД
Nationaal identificatienummer: 131285259
Postadres: община Връбница, ул. „Адам Мицкевич“ № 4
Plaats: София
NUTS-code: BG412 София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: plovdiv@citygas.bg
Telefoon: +359 29259495
Fax: +359 29259496

Internetadres: www.citygas.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 110 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/05/2020