Leveringen - 240758-2020

25/05/2020    S100    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Bourg-en-Bresse: Aardgas

2020/S 100-240758

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 094-223902)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Semcoda
Nationaal identificatienummer: 75920075100130
Postadres: 50 rue du Pavillon, CS 91007
Plaats: Bourg-en-Bresse
NUTS-code: FRK21 Ain
Postcode: 01000
Land: Frankrijk
E-mail: correspondre@aws-france.com
Telefoon: +33 474224066

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.semcoda.com

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Acheminement et fourniture de gaz naturel

Referentienummer: 2020-Pat-0009/Jo
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09123000 Aardgas
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acheminement et fourniture de gaz naturel.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 094-223902

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 09/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 23/06/2020
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: