Leveringen - 242163-2019

24/05/2019    S100    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Spanje-Granada: Farmaceutische producten

2019/S 100-242163

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 081-193353)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Servicio Andaluz de Salud — Complejo Hospitalario Universitario de Granada
Postadres: Avenida Fuerzas Armadas, 2
Plaats: Granada
NUTS-code: ES614 Granada
Postcode: 18014
Land: Spanje
Contactpersoon: Plataforma de Logística Sanitaria de Granada
E-mail: eloy.povedano.sspa@juntadeandalucia.es

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato de suministros de medicamentos exclusivos (CCA. 6176Y-G)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33600000 Farmaceutische producten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro de medicamentos exclusivos de diferentes empresas, para los Centros vinculados a la PLS de Granada.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/05/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 081-193353

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Fecha de celebración del contrato:
In plaats van:
Datum: 01/05/2018
Te lezen:
Datum: 01/06/2018
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Para contrato número 1, en apartado V.2.1) Fecha de celebración del contrato es 16.6.2018.