Leveringen - 243006-2020

25/05/2020    S100

Noord-Macedonië-Skopje: Aardolie en aardoliedistillaten

2020/S 100-243006

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Agency for financial support of agriculture and rural development
Postadres: Blvd. Treta makedonska brigada br.20
Plaats: Skopje
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
Contactpersoon: Shefik Dzemail
E-mail: shefik.xhemaili@ipardpa.gov.mk
Telefoon: +389 23097460
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.ipardpa.gov.mk/Root/mak/default_mak.asp
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Financial support of agriculture and rural development

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Purchasing of Fuel for Agricultural Mechanization

Referentienummer: 01129/2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000 Aardolie en aardoliedistillaten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Purchasing of fuel for agricultural mechanization, as a subsidy for the farmers in the Republic of North Macedonia.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 846 785.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MK СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА (NORTH MACEDONIA)
Voornaamste plaats van uitvoering:

The Republic of North Macedonia, in various municipalities and the city of Skopje.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Purchasing of 4 600 000 litres of fuel for the needs of the farmers in the Republic of North Macedonia.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 025-057959
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 39-708/19
Benaming:

Purchasing of Fuel for Agricultural Mechanization

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/04/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје
Plaats: Skopje
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Noord-Macedonië
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 846 785.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 846 785.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: State Commission for Appeals Regarding Public Procurement
Plaats: Skopje
Postcode: 1000
Land: Noord-Macedonië
Internetadres: https://dkzjn.gov.mk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/05/2020