Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 243817-2020

26/05/2020    S101

Frankrijk-Belfort: Verf

2020/S 101-243817

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Territoire habitat (OPH)
Nationaal identificatienummer: 279 000 038
Postadres: 44 bis rue Parant — CS 40 189
Plaats: Belfort
NUTS-code: FR FRANCE
Postcode: 90004
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Service juridique, à l'attention de Madame Florence DUGA
E-mail: marches@th90.fr
Telefoon: +33 384367034
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.th90.fr
Adres van het kopersprofiel: http://achatpublic.com
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://achatpublic.com
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://achatpublic.com
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Reconsultation du lot six (peinture) du marché no2019-0093: fourniture de matériaux et matériels courants du bâtiment pour le compte de Territoire habitat

Referentienummer: 2020-33
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44810000 Verf
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Fourniture de matériaux et matériels courants du bâtiment pour le compte de Territoire habitat: peinture.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44810000 Verf
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRC24 Territoire de Belfort
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Fourniture de matériaux et matériels courants du bâtiment pour le compte de Territoire habitat: peinture.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique (mémoire technique) / Weging: 40
Kwaliteitscriterium - Naam: Délai de livraison (indiqué dans l'acte d'engagement) / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Rabais (indiqué dans l'acte d'engagement) / Weging: 10
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

L'accord-cadre est conclu à compter du 1.1.2021 jusqu'au 31.12.2021. L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de période de reconduction est fixé à deux. La durée de chaque période de reconduction est de un an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues est de trois ans (sans que le délai ne puisse excéder le 31.12.2023).

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/07/2020
Plaatselijke tijd: 17:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 15/07/2020
Plaatselijke tijd: 09:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2023.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2-1 à R. 2131-5 du code de la commande publique. L'accord-cadre sans minimum ni maximum est passé en application des articles L. 2125-1-1o, R. 2162-1 à 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la commande publique. Il donnera lieu à l'émission de bons de commande

Chaque candidat se verra attribuer une note globale sur / vingt. Les critères sont notés sur vingt. La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère un: prix des prestations (sur la base de la simulation estimative) est la suivante: note de l'offre = (montant de l'offre moins-disante / montant de l'offre à noter) * base de notation. Montant de l'offre moins-disante = correspond au prix de l'offre la moins chère (offres anormalement basses exclues). Montant de l'offre à noter = correspond au prix de l'offre à évaluer. Base de notation = correspond à la note maximale pouvant être obtenue. La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère 2: Délai de livraison est la suivante: jugement sur la base du délai de livraison indiqué à l’acte d’engagement: cent %. La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère trois: valeur technique est la suivante:

— Liste des principaux matériaux/matériels que le candidat se propose de mettre en œuvre: vingt %;

— Moyens de stockage: vingt %;

— Moyens de livraison: vingt %;

— Procédure de retour sur produit défectueux: vingt %;

— Prise en compte des commandes, traitement: vingt %.

La méthode de calcul utilisée pour la notation du critère quatre: rabais est la suivante: jugement sur la base du rabais indiqué à l’acte d’engagement: cent %.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal administratif de Besançon
Postadres: 30 rue Charles Nodier
Plaats: Besançon
Postcode: 25000
Land: Frankrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Comité consultatitf interrégional de règlement amiable des litiges
Plaats: Nancy
Land: Frankrijk
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Tribunal administratif de Besançon
Postadres: 30 rue Charles Nodier
Plaats: Besançon
Postcode: 25000
Land: Frankrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2020