Diensten - 243931-2018

07/06/2018    S107    - - Diensten - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

België-Antwerpen: Oceanografische en hydrologische diensten

2018/S 107-243931

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang
0316.380.841_17200
Thonetlaan 102, bus 2
Antwerpen
2050
België
Contactpersoon: Frederik Roose
Telefoon: +32 32220825
E-mail: frederik.roose@mow.vlaanderen.be
Fax: +32 32312062
NUTS-code: BE211

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=****

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=311041

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Precommerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling om gebiedsdekkende digitale hoogtemodellen in kustgebieden mbv een innovatief sensorplatform en geavanceerde proces methoden

Referentienummer: Maritieme Toegang-01239_PIN1-F01_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71351920
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Deze vooraankondiging dient om de datum en de plaats van de informatiesessie bekend te maken, in afwachting van de publicatie van het bestek. De informatiesessie zal doorgaan op maandag 2.7.2018 om 10:00 in het VAC Gent, zaal ‘Leo Bakeland’ (Virginie Loveling-gebouw).

De precommerciële aanbesteding (PCP) DEMCA betreft een opdracht die:

1) zich richt op de uitdaging om een innovatie methode te ontwikkelen om bathymetrische peilingen in ondiepe troebele wateren en topografische metingen van de aanliggende intergetijdengebieden uit te voeren, waarbij:

(a) een uitgestrekt gebied (meer dan 10 km2);

(b) ‘ogenblikkelijk’ (in verhouding tot het ruimtelijk bereik, te interpreteren als ‘in eenzelfde meetinspanning’);

(c) met een gelijkaardig ruimtelijke resolutie als de actuele hydrografische en topografische peilmethoden.

2) en om het resulterende digitale hoogtemodel (DEM) binnen 1 week te verwerken en aan te leveren als een webservice aan een GIS-applicatie.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71351921
71351922
71351923
71352300
71353000
71353100
71354100
71355100
71355200
72212324
72212326
72212328
72212460
73000000
73100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Informatie over de pre-commerciële aankoop.

Deze vooraankondiging betreft de melding dat de informatiesessie zal doorgaan op maandag 2.7.2018 om 10:00 in het VAC Gent, zaal ‘Leo Bakeland’ (Virginie Loveling-gebouw). Gelieve u te registreren via Demca.Info.BE@anteagroup.com

Hoe verloopt een PCP? De aankoop gebeurt onder de vorm van een pre-commerciële aankoop (PCP) van diensten voor onderzoek en ontwikkeling, waarbij de opdracht aan meerdere dienstverleners tegelijk wordt toegewezen volgens een gefaseerde aanpak. Hierdoor is het mogelijk om competitieve alternatieve oplossingen met elkaar te vergelijken.

Elke geselecteerde dienstverlener krijgt een raamovereenkomst toegewezen over de 3 fasen van het O&O-traject. Deze 3 fasen zijn:

— uitwerken van het principe van de oplossing,

— uitwerken van het prototype,

— validatie en uitvoeren van testen.

Aan het einde van elke fase volgt een beoordeling van de resultaten, de dienstverlener met de beste oplossing wordt geselecteerd voor de volgende fase.

De testen in fase 3 worden in principe uitgevoerd in het Schelde-estuarium en/of de Belgische kustzone.

De communicatie tijdens het aanbestedingsproces gebeurt in het Nederlands en het Engels.

Meer informatie: DEMCA PCP project website.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
07/06/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2018