Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Služby - 244007-2016

16/07/2016    S136

Belgicko-Brusel: Mediálne vzťahy a aktívna pomoc – informačné podujatia pre médiá, PO/2016-12/A2

2016/S 136-244007

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Communication, Unit A2, Corporate Communication Contracts
Poštová adresa: rue de la Loi 56
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/dgs/communication/index_en.htm
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/contracts/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky parlament
Poštová adresa: rue Wiertz 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1047
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.europarl.europa.eu
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Generálny sekretariát Rady Európskej únie
Poštová adresa: rue de la Loi 175
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1048
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska služba pre vonkajšiu činnosť
Poštová adresa: rond-point Schuman 9A
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1046
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://eeas.europa.eu/index_en.htm
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky hospodársky a sociálny výbor
Poštová adresa: rue Belliard 99
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1040
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.home
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Eurojust
Poštová adresa: Maanweg 174
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
PSČ: 2516 AB
Štát: Holandsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra Európskej rady pre výskum
Poštová adresa: Covent Garden, place Charles Rogier
Mesto/obec: Saint-Josse-ten-Noode
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1210
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://erc.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra pre európsky GNSS
Poštová adresa: Janovského 438/2
Mesto/obec: Prague 7-Holešovice
Kód NUTS: CZ01 Praha
PSČ: 170 00
Štát: Česko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.gsa.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
Poštová adresa: Vedecký a technologický park Kréty (ITE), Vassilika Vouton
Mesto/obec: Heraklion
Kód NUTS: GR431 Irakleio
PSČ: 700 13
Štát: Grécko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.enisa.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európsky policajný úrad (Europol)
Poštová adresa: Eisenhowerlaan 73
Mesto/obec: The Hague
Kód NUTS: NL4 ZUID-NEDERLAND
PSČ: 2517 KK
Štát: Holandsko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.europol.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Jednotná rada pre riešenie krízových situácií
Poštová adresa: rue de la Science 27
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://srb.europa.eu/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny
Poštová adresa: 12, rue Guillaume Kroll
Mesto/obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)
PSČ: 1882
Štát: Luxembursko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/chafea/
I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Iniciatíva pre inovačné lieky
Poštová adresa: avenue de la Toison d'Or 56 – 60
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
PSČ: 1060
Štát: Belgicko
E-mail: COMM-A2-TENDERS@ec.europa.eu
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.imi.europa.eu/
I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie
V prípade spoločného verejného obstarávania zahŕňajúceho rôzne krajiny – platné vnútroštátne právne predpisy v oblasti verejného obstarávania:

inštitúcie/agentúry Európskej únie.

Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1697
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Mediálne vzťahy a aktívna pomoc – informačné podujatia pre médiá, PO/2016-12/A2.

Referenčné číslo: PO/2016-12/A2.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79000000 Podnikateľské služby: právo, marketing, konzultácie, nábor pracovníkov, tlačiarenské a bezpečnostné služby
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Pre túto zákazku boli navrhnuté 3 moduly.

Prvý modul zahŕňa plánovanie a organizovanie informačných seminárov a študijných pobytov pre médiá. Tie sa uskutočňujú predovšetkým v sídle európskych inštitúcií v Bruseli alebo v ktoromkoľvek z 28 členských štátov EÚ, ale môžu sa konať aj v kandidátskych krajinách, krajinách, ktorých sa týka susedská politika EÚ alebo v ktorejkoľvek inej krajine na svete.

Druhý modul pozostáva z vytvárania a organizácie online podujatí pre špecializovanejšie médiá. V závislosti od predmetu a dostupných zdrojov by mohli byť otvorené pre širšiu škálu zainteresovaných žiadateľov.

Tretí modul pozostáva z prípravných alebo nadväzujúcich činnosti k informačným podujatiam a stretnutiam organizovaným v rámci modulov 1 a 2, alebo z akejkoľvek inej činnosti v oblasti vzťahov s médiami, s cieľom podporiť budovanie siete a výmenu medzi médiami na základe spoločného záujmu o záležitosti a politiky EÚ.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri špecifikácie zákazky.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 000 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 48
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Podnikové komunikačné činnosti.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 25/08/2016
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Bulharčina, Čeština, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Angličtina, Španielčina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Litovčina, Lotyština, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Švédčina
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 9 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 05/09/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Communication, Unit A2, Meeting room, 3rd floor, Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

2 osoby za ponuku. Mená zasielajte na e-mailovú adresu uvedenú v oddiele I.1.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 43031
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
Úradný názov: európsky ombudsman
Mesto/obec: Strasbourg
Štát: Francúzsko
Internetová adresa: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Pozri internetovú adresu uvedenú v oddiele I.3.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
06/07/2016