Diensten - 244230-2020

26/05/2020    S101

Spanje-Barakaldo: Diensten voor kermissen

2020/S 101-244230

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Bilbao Exhibition Centre (BEC), S. A.
Nationaal identificatienummer: A95135984
Postadres: Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
NUTS-code: ES21 País Vasco
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/
Adres van het kopersprofiel: https://www.contratacion.euskadi.eus/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.contratacion.euskadi.eus/w32-kpeperfi/es/contenidos/anuncio_contratacion/expjaso29758/es_doc/es_arch_expjaso29758.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ferias y eventos
I.5)Hoofdactiviteit
Economische en financiële zaken

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Moqueta

Referentienummer: DOUE-2020-073
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
92331100 Diensten voor kermissen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Suministro y colocación de moqueta y sus accesorios.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 934 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES21 País Vasco
Voornaamste plaats van uitvoering:

ES21 - País Vasco.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Suministro y colocación de moqueta y sus accesorios.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Recursos humanos y medios materiales / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Muestras y otros apartados de la propuesta técnica y profesional / Weging: 15
Kostencriterium - Naam: Propuesta económica / Weging: 70
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 934 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/09/2020
Einde: 30/09/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/07/2020
Plaatselijke tijd: 12:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans, Baskisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 27/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

BEC.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Pública.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales
Postadres: C/ Donostia-San Sebastián, 1
Plaats: Vitoria-Gasteiz
Postcode: 01010
Land: Spanje
E-mail: oarc@euskadi.eus
Telefoon: +34 945019595
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Contacto técnico
Postadres: Ronda Azkue, 1
Plaats: Barakaldo (Bizkaia)
Postcode: 48902
Land: Spanje
E-mail: compras@bec.eu
Telefoon: +34 944040000
Internetadres: http://bilbaoexhibitioncentre.com/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/05/2020