Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Leveringen - 247803-2020

28/05/2020    S103

România-Bucureşti: Motorină

2020/S 103-247803

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 2
Număr naţional de înregistrare: 17093691
Adresă: Str. Olari nr. 15
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 024056
Țară: România
Persoană de contact: Ștefania Vochin
E-mail: licitatii@social2.ro
Telefon: +40 213110029
Fax: +40 213110029
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.social2.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100096436
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.5)Activitate principală
Protecție socială

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Achiziție carburanți sub formă de bonuri valorice

Număr de referinţă: 17093691_2020_PAAPD1136282
II.1.2)Cod CPV principal
09134200 Motorină
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Achizitie carburanti sub forma de bonuri valorice conform specificatiilor caietului de sarcini.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 20 de zile.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare in a 11-a zi inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 404 366.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
09132100 Benzină fără plumb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Conform caietului de sarcini.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Achizitia carburanti sub forma de bonuri valorice se va face conform specificatiilor din caietul de sarcini si Anexei nr. 1 la propunerea de acord-cadru.

Produs/u.m./cantitate maxima acord-cadru/cantitate minima acord-cadru/cantitate maxima contract/cantitate minima contract:

— benzina fara plumb/l/9 000/4 500/3 000/375;

— motorina/l/281 400/140 700/93 800/11 725.

Contractele subsecvente se vor incheia in functie de necesitati si disponibilitati: lunar, trimestrial, semestrial.

Cel mai mare contract subsecvent ce urmeaza a se incheia este in valoare de 468 122,00 RON fara TVA.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Criteriu privind calitatea - Nume: Numar de statii existente in fiecare judet / Pondere: 23
Criteriu privind calitatea - Nume: Numarul de statii existente in sectorul 2 / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 57
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 164 din Legea 98/2016 (se va prezenta cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv).

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 165 din Legea 98/2016.

Declaratie privind neincadrarea in situatiile art. 167 din Legea 98/2016.

Certificat constatator privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat (buget de stat si buget local) valabil la momentul prezentarii.

Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in disp. art. 60 ofertantul/candidatul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator care are drept membri în cadrul consiliului de administratie/organ de conducere ori de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se afla în relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 60, cu persoane ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante, este exclus din procedura de atribuire. Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, va prezenta documentele.

Persoanele ce dețin funcții de decizie in cadrul autorității contractante cu privire la organizarea, derularea si finalizarea acestei proceduri de atribuire, sunt:

— Florin Stefan Vasile – director general;

— Carmen Ciobanu – director general adjunct Direcția economică;

— Cornelia Pârvanu – director executiv Direcția juridică;

— Ionuț Alexandru Ciornohac – director executiv Direcția administrativ;

— Cristina Negru – șef Serviciu administrativ;

— Luciana Anghelache – șef Birou transporturi;

— Andrei Radulescu – inspector specialitate Serviciul administrativ;

— Horia Ciobanu – consilier BCS;

— Stefania Vochin – consilier SLCA.

Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare. Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantului declarat pe primul loc in clasamentul intermediar la solicitarea autoritatii contractante. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Se va avea in vedere obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE de catre ofertanti/candidati (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori) ca prima dovada a neincadrarii în situatiile de excludere si a îndeplinirii cerintelor de capacitate.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Nedepunerea odata cu oferta, a angajamentului ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia sau dupa caz, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere conduce la solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse in sectiunile DUAE, atat ale ofertantului/candidatului, cat si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la momentul prezentarii certificatului.

Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza a fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul (inclusiv pentru asociati/subcontractanti/terti sustinatori- daca este cazul) clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Se va completa DUAE – ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta documentele.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Cifra de afaceri medie anuala. Cifra de afaceri medie anuală pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) sa fie egală sau mai mare decât 930 000,00 RON fără TVA.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va completa DUAE, urmand ca documentele justificative sa fie prezentate de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, la solicitarea autoritatii contractante. Prezentarea oricarui document financiar-contabil legal edificator pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) prin care ofertantul isi poate dovedi capacitatea economica-financiara (ex. bilantul contabil vizat si inregistrat la organele competente sau orice alt document privind veniturile, pentru fiecare an in parte). Pentru calculul echivalentei cifrei de afaceri exprimata in alta moneda decat RON, se va aplica cursul mediu anual RON/valuta comunicat de BNR.

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Autoritatea contractantă solicită experiență similară de pana la trei ani, cu o valoare cumulata de minimum: 140 000,00 RON fără TVA, la nivelul unui contract/mai multor contracte, valoare ce reprezintă 30 % din valoarea fără TVA a celui mai mare contract subsecvent estimat că se va încheia. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele conform modalitatii de indeplinire. Prezentarea unor certificate/documente care atesta indeplinirea cerintei experientei similare conform solicitărilor de mai sus, reprezintă o garanție minimă pentru îndeplinirea în condiții optime a contractului.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Ofertantul va demonstra că a mai livrat produse similare, respectiv „produse din categoria carburanti”, în ultimii trei ani (se vor calcula anterior datei de depunere a ofertelor, modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalări ale termenului-limita prevăzut în anunțul de participare publicat inițial) cu o valoare cumulata de 140 000,00 RON fără TVA la nivelul unui contract/mai multor contracte, dovedite cu certificate/documente constatatoare/orice document edificator (care atesta îndeplinirea cerinței, emis de beneficiar si care face dovada îndeplinirii contractului) ce indica valorile, datele, beneficiarii serviciilor prestate, emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar. Informațiile vor fi completate în DUAE, ofertantul situat pe primul loc în clasamentul intermediar va prezenta documentele.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 03/07/2020
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 03/11/2020
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 03/07/2020
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Solicitările de clarificări referitoare la prezenta documentație de atribuire se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la secțiunea „Întrebări” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar răspunsurile la acestea vor fi publicate in SEAP la secțiunea „Documentație, clarificări, decizii” din cadrul anunțului/invitației de participare in termenul prevăzut la pct. I.3), răspunsul autorității fiind dat in termenul prevăzut la II 1.4).

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția juridică a DGASPC Sector 2
Adresă: Str. Olari nr. 15, sector 2
Localitate: Bucureşti
Cod poștal: 024056
Țară: România
Telefon: +4 0212522202
Adresă internet: www.social2.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
26/05/2020