Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 249435-2018

12/06/2018    S110

Polen-Warschau: Instrumenten voor maritieme analyse

2018/S 110-249435

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Grens- en kustwachtagentschap — Frontex
Postadres: Plac Europejski 6
Plaats: Warsaw
NUTS-code: PL911 Not specified
Postcode: 00-844
Land: Polen
Contactpersoon: Frontex Procurement Sector
E-mail: procurement@frontex.europa.eu
Telefoon: +48 222059500
Fax: +48 222059501
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.frontex.europa.eu
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instrumenten voor maritieme analyse

Referentienummer: Frontex/RP/1187/2017/AH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72316000 Analyseren van gegevens
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Frontex wil toegang tot meerdere (minstens 4) instrumenten voor maritieme analyse verwerven voor een bepaalde periode (1 jaar). Frontex zal deze toegang gebruiken om een „bewijs van concept” uit te voeren om tot een objectief begrip te komen over de mogelijkheden van deze instrumenten voor maritieme analyse (hun werking, gebruikswijze, noodzakelijke ondersteuning van de aanbieder bij dagelijks gebruik, ontwikkeling en aanpassingsvermogen, enz.) en om te meten hoe de resultaten van het analyse-instrument op kosteneffectieve wijze voldoen aan de vereisten van Frontex inzake maritieme risicoanalyse ter ondersteuning van multifunctionele operationele interventies.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 783 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL911 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kantoren van Frontex, Warschau, Polen.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De hierin beschreven aanbesteding omvat het verlenen van toegang en het inzetten van reeds bestaande maritieme instrumenten voor maritieme analyse voor een vaste periode. Dit omvat ook de essentiële systeemondersteuning door de leverancier bij de dagelijkse activiteiten, de aanpassing daarvan aan de operationele behoeften en de evaluatie van de prestaties. Deze activiteiten vinden plaats in de kantoren van Frontex gedurende een periode van twaalf maanden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: technische waarde / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 235-487320
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Frontex/RP/1187/2017/AH
Benaming:

Instrumenten voor maritieme analyse

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/06/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Windward Ltd
Plaats: Tel Aviv
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Israël
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 783 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag waarop het bekend werd.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/06/2018