Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Diensten - 249747-2016

20/07/2016    S138

België-Brussel: Onderzoek naar het „Overzicht van de sector voor financiële technologie: uitdagingen voor Europese spelers en mogelijke beleidsmaatregelen op EU-niveau” — SMART 2016/0042

2016/S 138-249747

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Postadres: BU25 04/054
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-tenders/
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1452
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Europese Commissie, Directorate-General for Communication Networks, Content and Technology, Directorate R: Resources and Support, Unit R2: Budget and Finance
Postadres: BU25 04/054
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: CNECT-R2-EOI@ec.europa.eu
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/dgs/connect/index_en.htm
Adres van het kopersprofiel: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/newsroom/call-tenders/
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Onderzoek naar het „Overzicht van de sector voor financiële technologie: uitdagingen voor Europese spelers en mogelijke beleidsmaatregelen op EU-niveau” — SMART 2016/0042.

Referentienummer: 2016/0042.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73210000 Advies inzake onderzoek
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

–– Om de sector voor financiële technologie en zijn spelers beter te begrijpen en om het effect op de bancaire sector, de financiëledienstensector en de daarin actieve spelers te evalueren. Dit omvat een overzicht van wie de belangrijkste Europese spelers zijn en betreffende hun positie in de globale context.

–– Het begrijpen van de innovatieve aspecten van de sector voor financiële technologie in termen van technologie en bedrijfsmodellen en van het effect ervan op de huidige regelgeving.

–– Het ontwikkelen van diverse mogelijke scenario's voor de toekomstige ontwikkeling van de financiëledienstensector en de rol van bedrijven in de sector voor financiële technologie en van de beleidsvorming/regelgeving van de EU in die context.

–– Het identificeren van specifieke kwesties (bijv. beleid, regelgeving) die moeten worden opgelost en die verband houden met de sector voor financiële technologie en de digitale interne markt, de unie van kapitaalmarkten, retailbanking of andere beleidsinitiatieven van de EU.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79419000 Evaluatie-adviesdiensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voornaamste plaats van uitvoering:

in de kantoren van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie het internetadres vermeld in I.3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 16
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Horizon 2020.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

zie het internetadres vermeld in I.3.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 074-128277
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/09/2016
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Spaans, Zweeds, Tsjechisch
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/10/2016
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

De Beaulieulaan 25, meeting room 0/S3, 1160 Brussel, BELGIË.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

zie het internetadres vermeld in I.3.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: 2925
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadres: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

zie het internetadres vermeld in I.3.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2016