Leveringen - 250398-2020

Submission deadline has been amended by:  301477-2020
29/05/2020    S104

Polen-Legnica: Medische hulpmiddelen

2020/S 104-250398

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Postadres: ul. Iwaszkiewicza 5
Plaats: Legnica
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 59-220
Land: Polen
Contactpersoon: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
E-mail: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Telefoon: +48 767211126
Fax: +48 767211127

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.szpital.legnica.pl

Adres van het kopersprofiel: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Przetarg nieograniczony na dostawy kołder grzewczych, bielizny jednorazowego użytku oraz probówek niesterylnych

Referentienummer: WSZSL/FZ-25/20
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33196000 Medische hulpmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rożnych niesterylnych wyrobów medycznych oraz pomocy medycznych szczegółowo opisanych w załączniku 2A do SIWZ (formularzu asortymentowo-cenowym).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna liczba części w niniejszym postępowaniu: 5. Za ofertę częściową uważa się ofertę złożoną na poszczególne części załącznika nr 2A od nr 1 do 5.

3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy – aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności.

4. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w rozdziale XVII SIWZ.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 1 Jednorazowa serweta do okrycia pacjenta

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196000 Medische hulpmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowa serweta do okrycia pacjenta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w kolumnie „E” załącznika 2A do SIWZ;

2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość produktów określona w kolumnie „D” załącznika 2A do SIWZ;

3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy (maksymalnie w okresie 30 miesięcy – w przypadku przedłużenia przez Strony okresu obowiązywania umowy na warunkach opisanych w jej projekcie) – w miarę zaistnienia potrzeb.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny ofert:

a) cena 60 %;

b) termin wykonywania dostaw 10 %;

c) termin rozpatrzenia reklamacji 30 %.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

3. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 1 250,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 2 Jednorazowy koc do okrycia pacjenta

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196000 Medische hulpmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowy koc do okrycia pacjenta

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w kolumnie „E” załącznika 2A do SIWZ.

2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość produktów określona w kolumnie „D” załącznika 2A do SIWZ.

3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy (maksymalnie w okresie 30 miesięcy – w przypadku przedłużenia przez Strony okresu obowiązywania umowy na warunkach opisanych w jej projekcie) – w miarę zaistnienia potrzeb.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny ofert:

a) cena 60 %;

b) termin wykonywania dostaw 10 %;

c) termin rozpatrzenia reklamacji 30 %.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

3. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 190,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 3 Jednorazowy komplet pościeli

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196000 Medische hulpmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowy komplet pościeli.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w kolumnie „E” załącznika 2A do SIWZ.

2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość produktów określona w kolumnie „D” załącznika 2A do SIWZ.

3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy (maksymalnie w okresie 30 miesięcy – w przypadku przedłużenia przez strony okresu obowiązywania umowy na warunkach opisanych w jej projekcie) – w miarę zaistnienia potrzeb.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny ofert:

a) cena 60 %;

b) termin wykonywania dostaw 10 %;

c) termin rozpatrzenia reklamacji 30 %.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

3. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 2 925,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 4 Kołdry grzewcze kompatybilne z systemem Bair Hugger stanowiącym własność zamawiającego

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196000 Medische hulpmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pakiet 4 Kołdry grzewcze kompatybilne z systemem Bair Hugger stanowiącym własność zamawiającego

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowy komplet pościeli.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w kolumnie „E” załącznika 2a do SIWZ.

2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość produktów określona w kolumnie „D” załącznika 2A do SIWZ.

3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy (maksymalnie w okresie 30 miesięcy – w przypadku przedłużenia przez Strony okresu obowiązywania umowy na warunkach opisanych w jej projekcie) – w miarę zaistnienia potrzeb.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny ofert:

a) cena 60 %;

b) termin wykonywania dostaw 10 %;

c) termin rozpatrzenia reklamacji 30 %.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

3. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 6 900,00 PLN.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Pakiet 5 Probówki niesterylne

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33196000 Medische hulpmiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL POLSKA
Voornaamste plaats van uitvoering:

Probówki niesterylne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jednorazowy komplet pościeli.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zamawiający przewiduje prawo opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 uPzp:

1) Prawo opcji polegać będzie na możliwości dokonywania zamówień asortymentu w maksymalnej ilości określonej w kolumnie „E” załącznika 2A do SIWZ.

2) Minimalną ilością przedmiotu zamówienia, którą zrealizuje Zamawiający będzie ilość produktów określona w kolumnie „D” załącznika 2A do SIWZ.

3) Zamawiający będzie miał prawo do zamówień w ramach prawa opcji w okresie trwania umowy (maksymalnie w okresie 30 miesięcy – w przypadku przedłużenia przez strony okresu obowiązywania umowy na warunkach opisanych w jej projekcie) – w miarę zaistnienia potrzeb.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Kryteria oceny ofert:

a) cena 60 %;

b) termin wykonywania dostaw 10 %;

c) termin rozpatrzenia reklamacji 30 %.

2. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

3. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 100,00 PLN.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki dotyczące wykonywania zamówienia, w tym istotne zmiany umowy zostały określone w projekcie umowy w rozdziale XVII SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 01/07/2020
Plaatselijke tijd: 11:30
Plaats:

Pok. 046 w siedzibie Zamawiającego

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Zainteresowani

Uwaga!

Informacje związane z obow. Zamawiającego, o których mowa w art. 13 ust. 1–3 rozporz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz. o ochronie danych) zostały opisane w rozdz. XXV.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1) Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym, którą stanowi druk oferty stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załącznikiem nr 2A (formularzem asortymentowo-cenowym):

1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień (dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w SIWZ w załączniku nr 1 do SIWZ (wzór JEDZ) oraz w instrukcji wypełnienia JEDZ, która została opisana w Rozdziale XXIII SIWZ oraz w rozdziale XXIV SIWZ – Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia JEDZ w postaci elektronicznej. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi załącznik 1 do SIWZ,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

2. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

3. Dokument wniesienia wadium we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej. Zasady i sposób wniesienia wadium opisane zostały w rozdziale IX SIWZ.

4. Dowody, w zakresie procedury, o której mowa w art. 24 ust 8 uPzp (jeżeli dotyczy). Dowody należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12–23 uPzp. oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

3) Dokumenty i oświadczenia w postępowaniu:

1. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art24 ust. 5 pkt 1 – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

4. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5. Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego Wykonawca winien złożyć: katalog, ulotkę lub inny rodzaj dokumentu sporządzonego przez wytwórcę/producenta zawierający dane dotyczące oferowanego asortymentu, w tym w szczególności określający kluczowe parametry, cechy, itp. (należy na dokumencie zaznaczyć numer części / pozycji, której dotyczy dokument).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Land: Polen

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
26/05/2020