Leveringen - 250400-2020

29/05/2020    S104

Griekenland-Thermi: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen

2020/S 104-250400

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Dimos Thermis
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: 2o chlm. Thermis - Triadioy
Plaats: Thermi N. Thessalonikis
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 01
Land: Griekenland
Contactpersoon: Athanasios Kolokythas
E-mail: s.kolokythas@thermi.gov.gr
Telefoon: +30 2310478029 /+30 2310478018
Fax: +30 2313300719
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.thermi.gov.gr
Adres van het kopersprofiel: www.thermi.gov.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: Πλατεία Δημαρχείου Τρίλοφος
Plaats: Τρίλοφος Ν. Θεσσαλονίκης
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 575 00
Land: Griekenland
Contactpersoon: Νέλλυ Χαράμογλου
E-mail: n.charamoglou@thermi.gov.gr
Telefoon: +30 2392330219
Fax: +30 2392330226
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.socialthermi.gov.gr
Adres van het kopersprofiel: www.thermi.gov.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: Καραολή - Δημητρίου και Καπετάν Χάψα
Plaats: Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 01
Land: Griekenland
Contactpersoon: Παναγιώτα Τσίτσογλου
E-mail: deppath@thermi.gr
Telefoon: +30 2310463423
Fax: +30 2310464423
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.deppath.gr
Adres van het kopersprofiel: www.thermi.gov.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: Βίκτωρος Ουγκώ 4
Plaats: Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 01
Land: Griekenland
Contactpersoon: Δημήτρης Αθανασιάδης
E-mail: d.athanasiadis@thermi.gov.gr
Telefoon: +30 2313330766
Fax: +30 2313330717
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.thermi.gov.gr
Adres van het kopersprofiel: www.thermi.gov.gr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Nationaal identificatienummer: GR
Postadres: Βίκτωρος Ουγκώ 4
Plaats: Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Postcode: 570 01
Land: Griekenland
Contactpersoon: Δημήτρης Αθανασιάδης
E-mail: d.athanasiadis@thermi.gov.gr
Telefoon: +30 2313330766
Fax: +30 2313330717
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.thermi.gov.gr
Adres van het kopersprofiel: www.thermi.gov.gr
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.promitheus.gov.gr
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, και ελαιολιπαντικών ειδών, για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ, της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ., των Σχολ. Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Referentienummer: Α.Π 17329/27-05-2020
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000 Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης, και ελαιολιπαντικών ειδών, για τις ανάγκες του Δήμου Θέρμης, των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας - Φροντίδας και Προσχολικής Αγωγής Δήμου Θέρμης (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.), της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Θέρμης (Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.), της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Θέρμης.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 089 342.09 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Α' ομάδα: Δήμος Θέρμης (καύσιμα κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Θέρμης).

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09134100 Dieselolie
09132100 Loodvrije benzine
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

Δήμος Θέρμης.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Περιγραφή είδους - Ποσότητα λίτρων:

Πετρέλαιο κίνησης - 632.000

Βενζίνη αμόλυβδη - 46.170

Πετρέλαιο θέρμανσης - 66.200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 622 907.95 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για 1 τρίμηνο επιπλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης τού Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες, και πάντως, χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού τής δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης, και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη, για τον Νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Β’ Ομάδα, ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ (Καύσιμα κίνησης και θέρμανσης του ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ.)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
09134100 Dieselolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ(Λίτρα)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 13534

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 6492

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 53012

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 51 594.65 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Γ΄ Ομάδα Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ. (Καύσιμα κίνησης και θέρμανσης της Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ.)

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
09134100 Dieselolie
09132100 Loodvrije benzine
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 8694,62

ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ 6746,86

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 92752,45

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 72 263.80 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Δ΄ Ομάδα (Σχολική Επιτροπή Α Θμιας Εκπ/σης Δημοτική Ενότητα θέρμης)

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 80000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 120.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ε΄ Ομάδα (Σχολική Επιτροπή Α Θμιας Εκπ/σης Δημοτική Ενότητα Μίκρας)

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 75000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 050.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ζ΄ Ομάδα (Σχολική Επιτροπή Α Θμιας Εκπ/σης Δημοτική Ενότητα Βασιλικών)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 70000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 42 980.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Η΄ Ομάδα (Σχολική Επιτροπή Β Θμιας Εκπ/σης Δημοτική Ενότητα θέρμης)

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 80000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 120.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Θ΄ Ομάδα (Σχολική Επιτροπή Β Θμιας Δημοτική Ενότητα Μίκρας)

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 80000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 49 120.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ι΄ Ομάδα (Σχολική Επιτροπή Β Θμιας Δημοτική Ενότητα Βασιλικών)

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09135100 Stookolie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (Λίτρα)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 75000

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 46 050.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης: Ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό για το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης επί της μέσης τιμής χονδρικής πώλησης και επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης για την αμόλυβδη βενζίνη για τον νομό Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προκύπτει από το δελτίο τιμών του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την ημέρα παράδοσης των καυσίμων.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Κ΄ Ομάδα (Ελαιολιπαντικά Δήμου Θέρμης)

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951000 Vetten en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Περιγραφή Είδουs. Μ.Μ. Ποσότητες.

Πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 5W-30 (Πλήρως Συνθετικό) – (229.51) - (DPF).Λίτρο 1.000(δοχείο των 20 λ)

Πολύτυπο λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων 5W-40 (Πλήρως Συνθετικό) – (228.51). Λίτρο 1.000(δοχείο των 20 λ)

Πολύτυπο λιπαντικό 10W40 (Πλήρως Συνθετικό). Λίτρο 1.000(δοχείο των 20 λ)

Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 15W-40 Λίτρο 1.000(δοχείο των 20 λ)

Ορυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 20W-50 Λίτρο 1.800(δοχείο των 20 λ)

Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 32. Λίτρο 2.500(δοχείο των 20 λ)

Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 46. Λίτρο 3.000(δοχείο των 20 λ)

Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων ISO 68. Λίτρο 2.000(δοχείο των 20 λ)

Ορυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων 10 W 30 (truck tran). Λίτρο 400(δοχείο των 20 λ)

Ορυκτέλαιο SAE 10W. Λίτρο 160(δοχείο των 20 λ)

AD-BLUE. Λίτρο 2.000(δοχείο των 1.000 Λ)

Αντιψυκτικό. Λίτρο 800 (δοχείο των 20 Λ)

Αντιψυκτικό G12 Λίτρο 300(δοχείο των 20 Λ)

Paraflu. Λίτρο 1.000(δοχείο των 20 Λ)

Αντιμυκητιακό Πετρελαίου. Λίτρο 200(δοχείο του 1 Λ)

Αντιπαγωτικό Πετρελαίου. Λίτρο 200(δοχείο του 1 Λ)

ATF DEXTRON III (για αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων). Λίτρο 160(δοχείο των 20Λ)

Υγρά φρένων DOT 4. Λίτρο 160(δοχείο των 20Λ)

Σπρέϊ εκκίνησης αιθέρα (Starter). Τεμ 60(δοχείο των 0,3Λ)

Σπρέϊ αντισκωριακό – λιπαντικό. Τεμ 60(δοχείο των 0,3Λ)

Σπρέϊ γράσου λευκό (λιθίου). Τεμ 32(δοχείο σπρέϊ των 0,5Λ)

Σπρέϊ καθαριστικό ηλεκτρικών επαφών. Τεμ 32(δοχείο σπρέϊ των 0,2Λ)

Σπρέϊ καθαριστικό βαλβίδας πεταλούδας. Τεμ 32(δοχείο σπρέϊ των 0,3Λ)

Σπρέϊ σιλικόνης. Τεμ 32(δοχείο σπρέϊ των 0,5Λ)

Σπρέϊ καθαριστικό φρένων. Τεμ16(δοχείο σπρέϊ των 0,5Λ)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 59 740.24 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Λ΄ Ομάδα (Ελαιολιπαντικά Δ.Ε.Π.Π.Α.Θ)

Perceel nr.: 11
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
24951000 Vetten en smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EL522 Θεσσαλονίκη
Voornaamste plaats van uitvoering:

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Περιγραφή Είδουs Μ.Μ Ποσότητες

Ορυκτέλαιο μίξης 2Τ με δοσομετρητή (για χλοοκοπτικά), Λίτρο 60(δοχείο του 1 λ)

Oρυκτέλαιο πετρελαιοκινητήρων 15W-40 Λίτρο 20(δοχείο του 1 λ)

Oρυκτέλαιο υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων 10W-30 (Truck tran) Λίτρο 40(δοχείο του 1 λ)

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 395.60 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 25/11/2020
Einde: 24/11/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Η σύμβαση θα μπορεί να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, για ένα τρίμηνο επί πλέον από την ημερομηνία λήξης της και κατόπιν έγκρισης του Δημοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου αντίστοιχα, υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες και πάντως χωρίς να γίνει υπέρβαση είτε των ποσοτήτων είτε του προϋπολογισμού της δαπάνης.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση σύμβαση.

Εφόσον συμμετέχων καταθέσει προσφορά για καύσιμα πρέπει να διαθέτει

— Άδεια εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων (και του συμμετέχοντα και του συνεργαζόμενου πρατηρίου (εντός διοικητικών ορίων του Δήμου) εφόσον υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών,

— Άδεια διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων (και του συμμετέχοντα και του συνεργαζόμενου πρατηρίου (εντός διοικητικών ορίων του Δήμου) εφόσον υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Δεν ζητείται.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 ν 4412/2016.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/07/2020
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Grieks
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/07/2020
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Δήμος Θέρμης.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Δύο (2) εκ των μελών της επιτροπής διενέργειας τού διαγωνισμού.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί πρατήριο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου θέρμης για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων του εκάστοτε φορέα της προμήθειας ή να συνεργάζεται με πρατήριο που θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων του εκάστοτε φορέα με καύσιμα κίνησης. Ο φορέας της προμήθειας δεν έχει την υποχρέωση να εξαντλήσει τις συμβατικές ποσότητες.

Αναφορικά με τα ποσοστά έκπτωσης των καυσίμων και σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν 4257/2014 (ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α) ορίζονται τα εξής:

Το ποσοστό έκπτωσης υπολογίζεται στη διαμορφούμενη, για έκαστο είδος, μέση τιμή της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, όπως αυτή ορίζεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού. Το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5 %.

Σε κάθε περίπτωση το συμβατικό ποσό κάποιας ομάδας καυσίμων δεν θα ξεπερνά το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης για την συγκεκριμένη ομάδα, καθώς επίσης και οι συμβατικές ποσότητες δεν θα ξεπερνούν τις ποσότητες της μελέτης.

Δηλαδή σε περίπτωση κατακύρωσης της ανάθεσης με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης τότε το συμβατικό ποσό, θα ισούται με το ποσό του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει ανά ομάδα ειδών της μελέτης. Τα καύσιμα θα παραδίδονται με έξοδα, μέσα και μέριμνα του αναδόχου προμηθευτή ως ακολούθως:

Πετρέλαιο (Kίνησης)

Σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης)

Πετρέλαιο θέρμανσης

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις που θα υποδείξει ο κάθε φορέας της προμήθειας.

Βενζίνη (Aμόλυβδη)

Σε πρατήριο καυσίμων που διαθέτει ή θα συνεργάζεται ο ανάδοχος προμηθευτής (σε κάθε περίπτωση το πρατήριο θα βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Θέρμης).

Τα λιπαντικά θα παραδίδονται στις εγκαταστάσεις του εκάστοτε φορέα της προμήθειας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 ν 4412/2016. Η διακήρυξη και τα λοιπά τεύχη του διαγωνισμού (μελέτη, τεχνική έκθεση, συγγραφή υποχρεώσεων – προδιαγραφές και προϋπολογισμός,) θα διατίθεται και από το διαδίκτυο στην επίσημη ιστοσελίδα του ∆ήμου θέρμης, στη διεύθυνση: www.thermi.gov.gr (Ενημέρωση – Διακηρύξεις).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Internetadres: www.aepp-procurement.gr
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου το οποίο επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας. Κατ’ εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι.

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο • διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα έγγραφα.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Σε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ή αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. Υπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθ Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη συζήτηση της προσφυγής.Οι χρήστες - οικ φορείς ενημερώνονται για την προσφυγή από την ΑΕΠΠ.Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016.Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθ αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθ αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης.Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης ακύρωσης.Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο (άρ 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016).Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Τέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικ προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης (άρ 368 έως και 371 ν. 4412/2016).(Αναλυτικότερες πληροφ σχετικά με τις προσφυγές στο άρθ 13 της διακήρυξης 17329/27-05-20).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Postadres: Λεωφόρος Θηβών 198, Άγ. Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης
Plaats: Αθήνα
Land: Griekenland
E-mail: proedros@aepp-procurement.gr
Telefoon: +30 2132141216
Internetadres: www.aepp-procurement.gr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/05/2020