Služby - 251114-2016

21/07/2016    S139    Európska komisia - Služby - Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania - Verejná súťaž 

Belgicko-Brusel: Štúdia o systéme podpory pre náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci pre MSP

2016/S 139-251114

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Služby

Právny základ:

Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Directorate C: Industrial Transformation and Advanced Value Chains
Poštová adresa: avenue d'Auderghem 45, BREY 10/124
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE10
PSČ: 1049
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1623
E-mail: GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://ec.europa.eu/growth/

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1623
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1623
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Štúdia o systéme podpory pre náležitú starostlivosť v dodávateľskom reťazci pre MSP.

Referenčné číslo: 562/PP/GRO/SME/16/F/102.
II.1.2)Hlavný kód CPV
79410000
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Cieľom tejto zákazky je navrhnúť komplexný systém podpory pre náležitú starostlivosť pre MSP s cieľom: 1) prispieť k plneniu cieľov (pripravovaného) nariadenia, ktorým sa zriaďuje systém Únie na samocertifikáciu náležitej starostlivosti v dodávateľskom reťazci zodpovedných dovozcov cínu, tantalu a volfrámu a ich rúd a zlata s pôvodom v oblastiach ovplyvnených konfliktom a vo vysokorizikových oblastiach, 2) obmedziť a/alebo kompenzovať administratívnu záťaž, ktorú na MSP kladú právne predpisy EÚ týkajúce sa nerastov z konfliktných oblastí, a 3) poskytnúť MSP kapacity v oblasti náležitej starostlivosti, aby zostali konkurencieschopnými v rámci rastúcich bezkonfliktných globálnych dodávateľských reťazcov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa v rámci zákazky poskytne: a) analýza sektora MSP v EÚ dovážajúcich cín, tantal, volfrám a zlato; b) zjednodušenie ohlasovacích povinností pre MSP, pokiaľ ide o náležitú starostlivosť; c) návrh komplexného systému podpory pre MSP, čo sa týka náležitej starostlivosti.

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE10
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom vykonávania úloh budú priestory dodávateľa alebo akékoľvek iné miesta označené v ponuke s výnimkou priestorov Komisie.

II.2.4)Opis obstarávania:

Zmluva na obstarávanie služieb na vykonanie štúdie s maximálnym trvaním 10 mesiacov a odhadovaným maximálnym rozpočtom 400 000 EUR.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena nie je jediným kritériom výberu a všetky kritériá sú uvedené len v súťažných podkladoch
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 400 000.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 10
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11.12.2013, ktorým sa ustanovuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020), a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES.
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Pozri špecifikácie zákazky.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu
III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.4)Informácie o znížení počtu riešení alebo ponúk počas rokovania alebo dialógu
IV.1.6)Informácie o elektronickej aukcii
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: áno
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 20/09/2016
Miestny čas: 16:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Angličtina, Bulharčina, Dánčina, Nemčina, Gréčtina, Estónčina, Fínčina, Francúzština, Írčina, Chorvátčina, Maďarčina, Taliančina, Lotyština, Litovčina, Maltčina, Holandčina, Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, Slovinčina, Španielčina, Švédčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 6 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 22/09/2016
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Európska komisia, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Breydel Building, avenue d'Auderghem 45, 1040 Brussels, BELGICKO.

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otvárania obálok s ponukami sa môže zúčastniť 1 oprávnený zástupca za každého uchádzača. Spoločnosti, ktoré sa chcú zúčastniť na otváraní ponúk, musia svoj zámer oznámiť e-mailom na adresu GROW-C-FINANCIAL-TEAM@ec.europa.eu aspoň 48 hodín vopred. Toto oznámenie musí byť podpísané oprávneným zástupcom uchádzača a musí uvádzať meno osoby, ktorá sa v mene uchádzača zúčastní otvárania ponúk.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
VI.3)Doplňujúce informácie:

V prípade tejto výzvy na súťaž je možné len elektronické predloženie ponúk prostredníctvom predkladania v elektronickej podobe.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd Súdneho dvora Európskej únie
Poštová adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Štát: Luxembursko
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Do 2 mesiacov od vyrozumenia žalobcu alebo v prípade, že nie je k dispozícii, odo dňa, keď túto skutočnosť zistil. Sťažnosť predložená európskemu ombudsmanovi nespôsobí prerušenie tohto obdobia, ani začatie novej lehoty na predloženie odvolaní.

VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
11/07/2016